Begroting 2024: Waterveiligheid


Ons doel: Veilige toekomstbestendige waterkeringen.

Waterkeringen en waterbewustzijn

Wij zorgen voor stevige en toekomstbestendige duinen, dijken en kaden: dat doen we met regelmatige inspecties, zorgvuldig beheer en periodiek onderhoud. Zo voorkomen we wateroverlast in Delfland.

Voor veilige en toekomstbestendige waterkeringen werken we in 2024 verder aan het op orde brengen van de regionale keringen. We doen dat risicogestuurd: met het inspecteren van de regionale keringen krijgen we goed in beeld welke keringen aan de norm voldoen en welke nog niet.

De primaire waterkering Delflandsedijk tussen Maassluis en Hoek van Holland voldoet nog niet overal aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. De landelijke ambitie is dat alle primaire waterkeringen in 2050 op orde zijn. Samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Rijkswaterstaat bekijkt Delfland wanneer de Delflandsedijk wordt versterkt.

Dit gaan we doen in 2024

  • We werken verder aan het op orde brengen van de regionale waterkeringen. We nemen risicogestuurd passende maatregelen die we afstemmen met de omgeving.
  • We houden de dijken, sluizen en compartimenteringswerken op orde met inspecties, onderhoud en testsluitingen.
  • We ronden de toetsing van de regionale waterkeringen af.
  • We zorgen voor de bomen op onze waterkeringen.
  • We geven vervolg aan de afspraken die we in 2023 maakten met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Rijkswaterstaat over het op orde brengen van de Delflandsedijk.
  • Lees in de Begroting 2024 alles wat we gaan doen rondom ‘Waterveiligheid’.

Stevige dijken