Delflands vastgoed


Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft circa 3.000 kadastrale percelen in eigendom. De meeste van deze percelen hebben een waterstaatkundige functie en zijn betrokken bij de bedrijfsvoering van Delfland.

Een klein deel van de percelen is dat niet (meer) en zijn van oudsher in eigendom. Delfland krijgt frequent verzoeken van derden voor het gebruik van zijn onroerend goed. Dit zijn onder andere verzoeken van particulieren en bedrijven voor het huren of kopen van percelen grond.

Delfland wenst op een transparante en openbare wijze om te gaan met deze verzoeken.

Op deze pagina publiceert Delfland bekendmakingen van voorgenomen transacties van onroerend goed (inclusief percelen) die in eigendom van Delfland zijn

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u via het emailadres vastgoed@hhdelfland.nl met ons in contact treden.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie : 30 januari 2023

DMS: 2156585

Dossiernummer : 2022/123

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens over te gaan tot het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van een bij Delfland bekende partij.

Kadastraal bekend:  Monster, sectie K, nummer 3569-ged., alsmede

Wateringen, sectie A, nummer 3443-ged.

Plaatselijk bekend: nabij Gouwlaan 75 te Kwintsheul

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl. Vermeld altijd het dossiernummer 2022/123 in uw correspondentie.