Delflands vastgoed


Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft circa 3.000 kadastrale percelen in eigendom. De meeste van deze percelen hebben een waterstaatkundige functie en zijn betrokken bij de bedrijfsvoering van Delfland.

Een klein deel van de percelen is dat niet (meer) en zijn van oudsher in eigendom. Delfland krijgt frequent verzoeken van derden voor het gebruik van zijn onroerend goed. Dit zijn onder andere verzoeken van particulieren en bedrijven voor het huren of kopen van percelen grond.

Delfland wenst op een transparante en openbare wijze om te gaan met deze verzoeken.

Op deze pagina publiceert Delfland bekendmakingen van voorgenomen transacties van onroerend goed (inclusief percelen) die in eigendom van Delfland zijn

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u via het emailadres vastgoed@hhdelfland.nl met ons in contact treden.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 1 september 2022

DMS: 2128540

Dossiernummer: 2018/260

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens over te gaan tot het tijdelijk - geliberaliseerd - verpachten van een aantal gronden aan diverse bij Delfland bekende professionele partijen. Dit voornemen geldt voor de periode 2023 en 2024.

Voornemen: het op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst verpachten van een aantal gronden, veelal gelegen in gebieden die zijn ingericht ten behoeve van een mogelijke waterberging.

De te verpachten percelen zijn kadastraal bekend:
Gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nummers 3375, 5246, 5247, 5248, 5249, 6073, 6075, 6706, 6789, 6790, 6795, 6796, 6875, 6877, 6880, 6882, 6883 (samen groot ongeveer 10 hectare);
Gemeente Schipluiden, sectie Q, nummers 7, 33, 34, 35, 38, 87 1509, 1523 en 1817 (samen groot ongeveer 30 hectare);
Gemeente De Lier, sectie H, nummer 787, groot 0.37.30 hectare;
Gemeente Maasland, sectie I, nummer 484, 1344 en 1162, samen groot ongeveer 5.7 hectare;

Gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nummers 6821, 9584 en 9771 gedeeltelijk samen groot ongeveer 0.25 hectare en Pijnacker, sectie C nummer 10890 groot 0.49 hectare;

Plaatselijk bekend als: de Voorafsche Polder, de Woudsepolder, nabij de Groeneveldseweg in De Lier, Bergboezem Berkel en nabij de Parallelweg te Maasland.

Deze partijen zijn de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl. Vermeld altijd het dossiernummer 2018/260 in uw correspondentie.