Delflands vastgoed


Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft circa 3.000 kadastrale percelen in eigendom. De meeste van deze percelen hebben een waterstaatkundige functie en zijn betrokken bij de bedrijfsvoering van Delfland.

Een klein deel van de percelen is dat niet (meer) en zijn van oudsher in eigendom. Delfland krijgt frequent verzoeken van derden voor het gebruik van zijn onroerend goed. Dit zijn onder andere verzoeken van particulieren en bedrijven voor het huren of kopen van percelen grond.

Delfland wenst op een transparante en openbare wijze om te gaan met deze verzoeken.

Op deze pagina publiceert Delfland bekendmakingen van voorgenomen transacties van onroerend goed (inclusief percelen) die in eigendom van Delfland zijn

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u via het emailadres vastgoed@hhdelfland.nl met ons in contact treden.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aan Van Ruijven Makelaardij in De Lier opdracht verstrekt tot het verkopen van een perceel tuinbouwgrond, groot ruim 3.800 m2, gelegen achter de bungalow aan de Groeneveldseweg 8 in De Lier.

De verkoop vindt plaats via “NVM Online Bieden” Dit betekent dat belangstellenden via deze website, tot de vermelde einddatum & tijdstip, via de computer een bieding op het perceel kunnen doen. Het betreft een open bieding, op de website zijn alle biedingen zichtbaar.

De verkoop is onder voorbehoud van gunning door Delfland, als opdrachtgever, maar gaat in principe naar de hoogste bieder. De verkoop wordt via de notaris afgerond binnen twee maanden na het gezamenlijk ondertekenen van de koopovereenkomst. Streefdatum 1 september 2023.

Met deze openbare biedprocedure voldoet Delfland aan het vereiste om de verkopen van haar overtollig onroerend goed toegankelijk, openbaar en transparant in de markt te zetten.

De informatie over het perceel en over de te volgen procedure zijn te vinden

op      www.vanruijvenmakelaardij.nl

Agrarische grond De Lier | Zoek agrarische grond te koop en te huur [funda in business]

NVM Online Bieden - Home (www.nvmbieden.nl)


U kunt ook bellen of mailen met de makelaar, de heer J.J.A. van Ruijven,
telefoonnummer 0174- 515.254. Mailadres is:  info@vanruijvenmakelaardij.nl.

____________________________________________________________

Datum publicatie : 11 mei 2023

DMS: 2194031

Dossiernummer : 2019-235

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens een perceel bestaande uit een watergang met dam en duiker te verkopen aan een bij Delfland bekende partij.

Voornemen: Het verkopen een perceel watergang met dam en duiker,
grootte perceel 1.330 m².

Kadastraal bekend: gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nummer 1976.

Plaatselijk bekend: gelegen nabij Lies Frankeweg (plangebied Westpolder) te Berkel en Rodenrijs.

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl

Vermeld altijd het dossiernummer 2019-235 in uw correspondentie.

----------------------------------------------------------------------------------------------