Delflands vastgoed


Delfland heeft circa 3.000 kadastrale percelen in eigendom. De meeste van deze percelen hebben een waterstaatkundige functie en zijn betrokken bij onze bedrijfsvoering. Een klein deel van de percelen is dat niet (meer) en zijn van oudsher in eigendom. Delfland krijgt frequent verzoeken van derden voor het gebruik van onroerend goed, zoals particulieren en bedrijven die percelen grond willen huren of kopen. Delfland gaat transparant om met deze verzoeken.

Op deze pagina publiceert Delfland bekendmakingen van voorgenomen transacties van onroerend goed (inclusief percelen) die in eigendom van Delfland zijn. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u via het emailadres vastgoed@hhdelfland.nl met ons in contact treden.

Datum publicatie : 4 april 2024

DMS: 2295963

Dossiernummer: 2023/214

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens over te gaan tot verkoop van (een gedeelte van) een perceel grond aan een bij Delfland bekende partij.

Voornemen: verkoop van een (deel van een) perceel grond

Kadastraal bekend: gemeente Vlaardingen, sectie M, perceelnummer 3036

Plaatselijk bekend: nabij Kortedijk te Vlaardingen

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl. Vermeld altijd het dossiernummer 2023/214 in uw correspondentie.