Delflands vastgoed


Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft circa 3.000 kadastrale percelen in eigendom. De meeste van deze percelen hebben een waterstaatkundige functie en zijn betrokken bij de bedrijfsvoering van Delfland.

Een klein deel van de percelen is dat niet (meer) en zijn van oudsher in eigendom. Delfland krijgt frequent verzoeken van derden voor het gebruik van zijn onroerend goed. Dit zijn onder andere verzoeken van particulieren en bedrijven voor het huren of kopen van percelen grond.

Delfland wenst op een transparante en openbare wijze om te gaan met deze verzoeken.

Op deze pagina publiceert Delfland bekendmakingen van voorgenomen transacties van onroerend goed (inclusief percelen) die in eigendom van Delfland zijn

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u via het emailadres vastgoed@hhdelfland.nl met ons in contact treden.

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie :  14 september 2023

DMS: 2226057

Dossiernummer : 2022/234

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens een perceel grond te verkopen aan een bij Delfland bekende partij.

Voornemen: het verkopen van een perceel grond ter grootte van 10 m2

Kadastraal bekend: gemeente Nootdorp, sectie C, nummer 6269

Plaatselijk bekend: ter hoogte van Wintercyclaam (ongenummerd) te Nootdorp.

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl. Vermeld altijd het dossiernummer 2022/234 in uw correspondentie.