Begroting 2024


Trendbreuk: extra geld voor waterkwaliteit

In de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2028 beschrijft Delfland wat het waterschap het komende jaar gaat doen en wat daarvan de kosten zijn. Waterkwaliteit is het belangrijkste thema voor de bestuursperiode 2023-2027: het hoogheemraadschap zet zich daarom vanaf nu extra in om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en stelt daar vanaf 2024 ook extra geld voor beschikbaar. Het is een noodzakelijke trendbreuk ten opzichte van eerdere begrotingen omdat de waterkwaliteit in het gebied van Delfland nog niet goed is.

Natuurlijk zorgen we er in 2024 ook gewoon voor dat we droge voeten houden en dat het afvalwater van de huishoudens en bedrijven goed wordt schoongemaakt. Zo dragen wij eraan bij dat mensen in ons gebied veilig en prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Ook kijken we naar de toekomst en lopen we, samen met gemeenten, bedrijven en instellingen, vooruit op ontwikkelingen zoals de klimaatverandering en de inrichting van onze leefomgeving.