Begroting 2024: Waterkwantiteit


Ons doel: Een robuust en klimaatbestendig watersysteem maken

Maak ruimte voor water

We beheren dagelijks het waterpeil in ons gebied. Zo zorgen we ervoor dat de kans op wateroverlast door te veel of juist te weinig water zo klein mogelijk blijft. Maar dat is nog niet zo makkelijk, nu het klimaat snel verandert, de bebouwing in de regio toeneemt en onze bodem daalt.

Om ons voor te bereiden op de gevolgen van extremer weer, met natte winters en droge zomers, moeten we samen aan de slag om onze regio klimaatbestendig in te richten. Ruimte voor water moet een van de belangrijkste uitgangspunten zijn bij alle ruimtelijke ontwikkelingen, zodat we in ons gebied steeds meer water op kunnen vangen én vast kunnen houden, binnen en buiten ons watersysteem.

We willen een robuust en klimaatbestendig watersysteem hebben. Daarmee is de kans klein dat ons gebied bijvoorbeeld overstroomt na hevige stortbuien. Zo kunnen we met elkaar in Delfland blijven wonen, werken en recreëren.

Dit gaan we doen in 2024

  • We monitoren ieder dag de waterpeilen. Met die informatie, aangevuld met de weersverwachtingen, bedienen we onze gemalen en stuwen. Dat doen we om wateroverlast te voorkomen, om toevoer van zoet water te regelen en om bij te dragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.
  • We blijven inzetten op Rainlevelr, een systeem om in glastuinbouwgebieden wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen
  • We voeren (groot) onderhoud uit, zodat gemalen, stuwen, duikers, oevers, peilschalen, watergangen en andere kunstwerken in goede conditie zijn
  • Lees in de Begroting 2024 alles wat we gaan doen rondom ‘Waterkwantiteit’. Dat kan vanaf ‘3.3.1 Programmalijn: Waterkwantiteit’

Voldoende water