Begroting 2024: Waterkwaliteit


Ons doel: zorgen voor schoon, gezond en levend water.

Het moet beter

De waterkwaliteit in ons gebied is op veel punten nog niet goed. Daarom is een goede ecologische en chemische waterkwaliteit voor ons belangrijker dan ooit. Dat is niet alleen onze eigen ambitie, het is ook het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daar moeten we in 2027 aan voldoen. Om dat doel te halen, is samenwerking nodig met alle betrokken partijen in ons gebied: de gemeenten, de glastuinbouw en de melkveehouders. Want de waterkwaliteit verbeteren, kan Delfland niet alleen.

Schoon, gezond en levend water is belangrijk voor onze omgeving, de biodiversiteit in en om het water en de economie. De waterkwaliteit in ons gebied verbetert lokaal, maar we zien ook dat die verbetering op veel plekken stagneert. Er zitten nog te veel stoffen in ons water die er niet in horen: vaak komt dat door mensen. Er moet nog veel gebeuren om de waterkwaliteit in ons gebied op orde te krijgen. Daar zijn helaas geen eenvoudige oplossingen voor.

Dit gaan we doen in 2024

  • De basis voor al onze activiteiten is het vastgestelde KRW-programma Delfland 2022-2027. Hierin staan realistische doelen met een ambitieus maatregelenpakket waarmee we de waterkwaliteit willen verbeteren. De huidige voortgang en kostenontwikkeling eisen dat wij meer doen en daarvoor aanvullende financiële middelen en menskracht inzetten.
  • Onze focus ligt hierbij op het verder terugdringen van emissies naar het oppervlaktewater en op de ontwikkeling van meer waternatuur: een gezond en natuurlijk ingericht en beheerd watersysteem.
  • Wij zetten in op een sterkere beïnvloeding van onze omgeving om ook hun inspanning en aanvullingen op het KRW-programma mee te kunnen nemen op weg naar 2027.
  • Lees in de Begroting 2024 alles wat we gaan doen rondom ‘Waterkwaliteit’. Dat kan vanaf ‘Programmalijn: Waterkwaliteit, 3.2.1’

Schoon water