Begroting 2024: Belastingen


Ons doel: Het financieren van de waterschapstaken door het tijdig, juist en volledig opleggen van belastingen.

De watersysteemheffing is voor veilige dijken, gezond, schoon en zoet water en minder kans op wateroverlast. De zuiveringsheffing is voor het schoonmaken van het afvalwater.

De belasting zal voor iedereen iets stijgen. Dit heeft enerzijds te maken met de gestegen kosten en anderzijds met compensatie van de lagere groengasopbrengsten. Daarnaast wordt het tarief beïnvloed door de energieopslag en grote investeringen. De stijging van het tarief is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, dit varieert tussen de 5% en 9%.

In onderstaande tabel zijn onze belastingtarieven voor 2024 weergegeven.

Belastingtarieven HH Delfland voor 2024

Belastingsoort (bedragen * € 1)

Begroting 2023

Begroting 2024

Watersysteemheffing*

Tarief ingezetenen per huishouden

120,68

133,39

Tarief gebouwd in proc. economische waarde

0,0245%

0,0241%

Tarief ongebouwd per ha.

91,87

96,26

Tarief ongebouwd per ha. (wegen)

459,34

481,30

Tarief natuur per ha.

4,40

4,53

Tarief verontreinigingsheffing per v.e.

98,92

106,04

Zuiveringsheffing

-

Tarief woningen en bedrijven per v.e.

98,92

106,04

* Voor huiseigenaren geldt dat de watersysteemheffing een optelsom is van de watersysteemheffing ingezetenen en een % van de WOZ-waarde.

De hoogte van de opgelegde aanslagen is afhankelijk van de individuele situatie van de belastingbetaler.

Voorbeeldprofielen

In de volgende tabel is aan de hand van een twaalftal voorbeeldprofielen de hoogte van de belastingaanslag weergegeven.

Begroting 2023

Stijging 2024

Begroting 2024

Voorbeeldprofielen (bedragen * € 1)

t.o.v. 2023

a) Alleenwonend, geen eigenaar

219,60

19,83

239,43

b) Meer personen, geen eigenaar

417,45

34,06

451,51

c1) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 250.000 euro

280,82

18,86

299,68

c2) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 500.000 euro

342,04

17,89

359,93

d1) Meer personen, woning WOZ-waarde 250.000 euro

478,67

33,09

511,76

d2) Meer personen, woning WOZ-waarde 500.000 euro

539,89

32,12

572,01

e) Bedrijfspand, WOZ-waarde 5 mln. euro, 100 v.e.

11.116,72

692,28

11.809,00

f) Veeteeltbedrijf, 40 ha

3.674,74

175,66

3.850,40

g1) Glastuinbouwbedrijf WOZ-waarde € 0,4 mln., 1 ha

394,72

19,80

414,52

g2) Glastuinbouwbedrijf WOZ-waarde € 1,125 mln., 3 ha

1.165,80

59,69

1.225,49

h) Openbare landweg, 25 ha

11.483,57

548,93

12.032,50

i) Natuurterrein, 25 ha

109,98

3,27

113,25

‘*) V.e. staat voor vervuilingseenheid: de mate waarin de vervuiling van afvalwater (van was, douche of wc) wordt gemeten.

Kwijtschelding

Huishoudens kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van de watersysteemheffing.

Wat doet het waterschap en hoe wordt uw aanslag berekend?