Waterschapsverordening


In de waterschapsverordening staan de regels om de sloten, vaarten, plassen en dijken in het gebied van Delfland te beschermen. Met de verordening kan Delfland nagaan of voor een activiteit een vergunning nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een steiger aanleggen, een dijk ophogen of een duiker in een sloot maken.

2659
Wonen aan het water

De waterschapsverordening treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking, per 1 januari 2024. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangt de waterschapsverordening de huidige Keur en Algemene regels van Delfland.

Nieuwe onderdelen waterschapsverordening

Die Keur en Algemene regels zijn zoveel mogelijk zonder inhoudelijke wijzigingen overgezet naar de waterschapsverordening. Daarnaast zijn een aantal onderdelen toegevoegd, bijvoorbeeld omdat het Rijk heeft bepaald dat een onderwerp van het Rijk naar de waterschapsverordening moet worden overgezet. Of omdat een deel van de regelgeving die nu door het Rijk wordt vastgesteld, straks door de waterschappen worden vastgesteld. Bij deze onderdelen heeft Delfland zich zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande wetgeving of beleid dat al vastgesteld is.

Nieuwe regels waterschapsverordening

De waterschapsverordening kent ook nieuwe regels, voor afvalwatertransportleidingen en verhardingsactiviteiten. De regels voor de bescherming afvalwatertransportleiding en de regels voor de verhardingsactiviteiten gaan vanaf 1 januari 2024 in, tegelijk met de Omgevingswet.

Ook de beoordelingsregels die een nieuwe verplichting zijn vanuit de omgevingswet zijn in de waterschapsverordening opgenomen. Deze beoordelingsregels geven in algemene bewoording aan waar Delfland naar kijkt bij het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning. De beoordelingsregels zijn gebaseerd op de bestaande beleidsregels voor de beoordeling van vergunningaanvragen.

Tot slot bevat de Waterschapsverordening Delfland bepalingen met betrekking tot het lozen van stoffen. Die bepalingen zijn nu nog op rijksniveau opgenomen in een algemene maatregelen van bestuur.

Timeline procedure

De waterschapsverordening van Delfland heeft van 11 mei tot en met 22 juni 2021 ter inzage gelegen. In deze periode konden inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen. Na de ter inzagelegging stelde Delfland een Nota van Beantwoording op: daarin staan de antwoorden op alle binnengekomen zienswijzen. Op 29 september 2022 heeft de verenigde vergadering van Delfland (algemeen bestuur) de waterschapsverordening vastgesteld en bekendgemaakt.

Meer informatie

Documenten:

Wil je meer informatie of heb je een vraag over de waterschapsverordening? Dan kun je contact opnemen met Delfland door te bellen naar 015 260 81 08. Je kunt je vraag ook mailen naar loket@hhdelfland.nl.