Waterschapsverordening


In de waterschapsverordening staan regels van Delfland om de waterbelangen te beschermen. Met de waterschapsverordening wordt bepaald of voor een activiteit een vergunning nodig is of dat de activiteit zonder vergunning mag worden uitgevoerd. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangt de waterschapsverordening de Keur en Algemene Regels.

2659
Wonen aan het water

In de waterschapsverordening vindt u regels die wij hanteren om de sloten, vaarten, plassen en dijken in het gebied van Delfland te beschermen. Met de waterschapsverordening wordt bepaald of voor een activiteit een vergunning nodig is of dat de activiteit zonder vergunning mag worden uitgevoerd.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangt de waterschapsverordening de huidige Keur en Algemene regels. De verwachting is dat de Omgevingswet vanaf 1 januari 2023 in werking treedt. De waterschapsverordening treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking.

Uitgangspunten waterschapsverordening

Bij het opstellen van de waterschapsverordening is het uitgangspunt zoveel mogelijk geweest: de vorm verandert, de inhoud blijft hetzelfde. Zo zijn de huidige Keur en Algemene Regels zo veel mogelijk zonder inhoudelijke wijzigingen overgezet naar de waterschapsverordening.

Wel is een aantal onderdelen toegevoegd. Bijvoorbeeld omdat de wet bepaalt dat het onderwerp naar de waterschapsverordening moet worden overgezet. Of omdat een deel van de regelgeving die nu bij het Rijk zit, overgaat naar de waterschappen. Bij deze onderdelen heeft Delfland zich zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande wetgeving of beleid dat al vastgesteld is, of heeft hierover afstemming plaatsgevonden.

In de toekomst worden meer inhoudelijke aanpassingen van de regelgeving doorgevoerd.

In de leeswijzer (pdf, 110 kB) leest u meer over:

  • De uitgangspunten die gebruikt zijn voor het opstellen van de waterschapsverordening;
  • De onderdelen die overgezet zijn;
  • De indeling van de waterschapsverordening. Per hoofdstuk leest u wat het doel is en wat de bron is voor het schrijven van dat hoofdstuk.

Doelgroepen waterschapsverordening

De regels in de waterschapsverordening gelden voor alle inwoners en bedrijven, organisaties en andere overheden in het gebied van Delfland.

Ter inzagelegging: zienswijzen indienen niet meer mogelijk

Het is bij wet verplicht om de waterschapsverordening ter inzage te leggen. Zo kan iedereen er kennis van nemen en controleren of de regelgeving de belangen van inwoners en andere partijen niet onredelijk raakt. De waterschapsverordening van Delfland heeft van 11 mei tot en met 22 juni 2021 ter inzage gelegen. In deze periode konden inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen. Inmiddels is dit niet meer mogelijk.

Na de terinzagelegging

Nu de periode van terinzagelegging voorbij is, stelt Delfland een Nota van Beantwoording op. Hierin staan de antwoorden op alle binnengekomen zienswijzen. Deze Nota van Beantwoording wordt ter besluitvorming aangeboden aan het bestuur van Delfland, samen met de (waar nodig aangepaste) stukken die ter inzage lagen. Na het definitieve besluit ontvangen diegenen die een zienswijze hebben ingediend een brief met de Nota van Beantwoording.  De Nota van Beantwoording, plaatsen wij op deze pagina.

Meer informatie en vragen

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over de waterschapsverordening? Dan kunt u contact opnemen met Delfland door te bellen naar (015) 260 81 08. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 16:00 uur. Ook kunt u uw vraag mailen naar loket@hhdelfland.nl.