Kaderrichtlijn water


Net als Delfland heeft ook de Europese Unie schoon water hoog in het vaandel. Daarom is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) opgesteld. Dit is een milieurichtlijn die alle Europese lidstaten verplichtingen oplegt. Verplichtingen om uiterlijk in 2027 aan strengere normen voor de waterkwaliteit te voldoen. Concreet betekent dit dat in 2027 ons water schoner is en dat er meer verschillende planten- en dieren in leven.

Deelgebieden

Om de KRW uit te werken is Nederland opgeknipt in deelgebieden. Die noemen we stroomgebieden. In een stroomgebied werken verschillende waterbeheerders met elkaar samen. Logisch, want er zijn veel partijen die een bijdrage kunnen en moeten leveren aan schoon water. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle overheden. En water houdt zich niet aan grenzen van waterschappen, gemeenten of provincies. Wij horen bij het deelstroomgebied Rijn-West.

Kinderen spelen vrolijk in een meer in de zomer

Wat mag en wat moet

Van de KRW mag elk land zelf weten hoe het voor schoner water zorgt. En wat het exacte einddoel is. De KRW schrijft wél voor hoeveel er van bepaalde chemische stoffen in het water mag zitten. Het gaat dan bijvoorbeeld om lood, cadmium en kwik. En de KRW schrijft voor hoeveel zuurstof er in het water móet zitten.

In stappen naar schoon water

De KRW kent drie planperiodes: 2009-2015, 2016-2021 en 2022-2027. Als de ene planperiode nog loopt, wordt er al nagedacht over de volgende. Hiervoor werken we met zogenaamde gebiedsprocessen. Met gemeenten en maatschappelijke organisatie stellen we doelen voor ons gebied op. En bedenken we maatregelen om die doelen te bereiken.

De volgende planperiode

Als we aan de slag gaan voor een volgende planperiode evalueren we de vorige periode, we nemen de resultaten mee van uitgevoerde onderzoeken en we houden rekening met nieuwe inzichten. Op dit moment bereiden wij samen met onze gebiedspartners de planperiode 2022-2027 voor. Heb je daar vragen over, dan kun je contact met ons opnemen via loket@hhdelfland.nl

Download het KRW-programma Delfland 2016 - 2021:

Download de Bestuursovereenkomst Schoon en gezond water Delfland 2015 - 2021:

Rapport: Evaluatie Effectiviteit Natuurvriendelijke Oevers

Natuurvriendelijke oevers (NVO’s) dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en daarmee aan het behalen van de doelen die zijn vastgesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat blijkt uit een onderzoek van Delfland. In natuurvriendelijke oevers groeien veel verschillende waterplanten, de oevers zijn rijk aan macrofauna en zit meer jonge vis dan in “gewone” oevers. De ontwikkeling van de NVO’s binnen Delfland, is nog niet optimaal. Dit komt onder meer doordat er nog steeds teveel aan gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen in het water zitten. Ook factoren zoals vraat en golfslag spelen een rol. Bovendien is het netwerk van waternatuur waaraan Delfland werkt nog niet compleet: een samenhangend netwerk versterkt het positieve effect van natuurvriendelijke oevers. Delfland zet daarom ook de komende periode samen met gebiedspartners onverminderd in op het terugdringen van voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen, het verbeteren van de omstandigheden in de watergangen en het verder ontwikkelen van het ecologisch netwerk.

Download het rapport:

Meer weten over de KRW?

Bezoek de website Kaderrichtlijn Water.