Weging waterbelang in plannen fysieke leefomgeving


Ben je de initiatiefnemer van een plan in de fysieke leefomgeving of ben je namens een gemeente de opsteller van een plan? Wij denken graag vanaf het allereerste begin met initiatiefnemers mee over water in plannen voor de fysieke leefomgeving. Vroeg overleg leidt tot betere en geïntegreerde oplossingen.

Meedenken vanaf begin

We denken graag vanaf het begin mee. Vaak kunnen we werk met werk maken. Samen zoeken we naar de beste oplossing. Je kunt je voornemen of plan via het portaal weging waterbelang indienen. Een van de  wateradviseurs van de afdeling Planvorming neemt dan contact met je op.

  • Het portaal is voor advies over de weging van het waterbelang bij nieuwe omgevingsplannen en omgevingsvisies
  • Adviesvragen in het kader van de Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (Bopa) gaan via de samenwerkingsfunctionaliteit van het Digitale Stelsel Omgevingswet

Dien een plan in via het portaal weging waterbelang.

  • In bestaande omgevingsplannen is aangegeven wanneer advies van Delfland nodig is. Dit betreft met name omgevingsvergunningen voor het bouwen in de waterkering. Graag deze adviesvragen indienen via de samenwerkingsfunctionaliteit van het Digitale Stelsel Omgevingswet. Deze adviesvragen worden behandeld door de afdeling Regulering en Planadvisering (RPA)

Handreiking weging van het waterbelang voor gemeenten

De handreiking biedt gemeenten, adviesbureaus en projectontwikkelaars handvatten voor de procedure voor de weging van het waterbelang in plannen voor de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau. De handreiking is gebaseerd op beleid van Delfland en sluit aan op de provinciale en landelijke regelgeving.

Als er door een ontwikkeling in de fysieke leefomgeving meer ruimte voor water moet komen (wateropgave), bijvoorbeeld als compensatie voor de aanleg van een huis, woonwijk of bedrijventerrein (verharding), doen we dit bij voorkeur door extra water te graven in aansluiting op bestaande sloten, vaarten. Als dit aantoonbaar niet mogelijk is, zijn alternatieve maatregelen om het regenwater vast te houden of vertraagd af te voeren ook mogelijk. Een deel van de wateropgave is gebaseerd op de verwachte toename van neerslag in de toekomst, dat deel kan altijd met alternatieve maatregelen worden ingevuld. Delfland is medeondertekenaar van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen en stimuleert haar gebiedspartners om de afspraken uit het convenant toe te passen. Daarmee staan we beter gesteld voor het veranderende klimaat. (www.bouwadaptief.nl)

Verkenning regio Haaglanden

De zorg voor water is een belangrijk onderwerp bij het ontwikkelen van de leefomgeving. In de Regio Haaglanden hebben gebiedspartners, waaronder Delfland, gekeken naar de zorg voor water die de gemeentegrenzen overschrijdt. Dat geeft inzichten waarmee we omgevingsvisies kunnen opstellen. Bekijk de eindresultaten van de verkenning en het kaartenboek dat daarvoor is gemaakt: