Beleidskader Participatie


Het Beleidskader Participatie maakt inzichtelijk wat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen verwachten van Delfland in participatieprocessen. Ook maakt het duidelijk hoe Delfland initiatieven beoordeelt op het moment dat Delfland wordt uitgenodigd om te participeren.

Het beleidskader is ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet waarbij participatie een belangrijke pijler is. Het participatiebeleid van Delfland wordt, tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, per 1 januari 2024 formeel toegepast.

Eén van instrumenten van de Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het voor overheden verplicht om bij het wettelijk instrumentarium participatie toe te passen en daarvoor participatiebeleid op te stellen. De Omgevingswet stimuleert het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. Dat moet leiden tot betere plannen en besluitvorming. Daarnaast kan het bijdragen aan het vertrouwen in de overheid. Partijen voelen zich niet overvallen, maar worden juist betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Dat zou het draagvlak voor besluiten kunnen vergroten en mogelijk leiden tot snellere procedures.

Meer informatie

Het beleidskader participatie van Delfland. (pdf, 492 kB)