Waterveiligheid


Veiligheid staat voorop. Wij zorgen voor sterke duinen, dijken en kaden. Met inspecties, beheer en onderhoud van deze waterkeringen voorkomen we wateroverlast.

De primaire, regionale en overige waterkeringen zijn stevig en toekomstbestendig, zodat in het beheergebied veilig kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd. We zorgen voor adequaat onderhoud en we beoordelen de waterkeringen periodiek op stabiliteit en hoogte. We nemen risicogestuurd passende maatregelen die we afstemmen met de omgeving.

We brengen en houden de keringen op orde door inspectie, (maai- en snoei-)onderhoud, testsluiting van de boezemcompartimentskeringen en het in beeld brengen van oeverconstructies langs keringen.

In 2023 blijven we waterbewust gedrag van inwoners, bedrijven en medeoverheden verder stimuleren.

Als je meer wilt weten over onze begroting of de belastingflyer uit 2023 kun je deze opvragen. Dit documenten vraag je op via webmaster@hhdelfland.nl


Kerntaak: Stevige dijken

Dijkinspectie

Dijkinspectie

Muskusrattenbeheer

muskusrattenbeheer

Onderhoud duingebied

Dynamisch en natuurlijk kustbeheer door geiten