Belastingen


De Regionale Belastinggroep (RBG) voert namens Delfland belastingheffing en -inning uit voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Bij de aanslag zit een flyer die uitlegt wat we met het geld doen. De flyer vind je binnenkort op deze pagina.

De watersysteemheffing is voor veilige dijken, gezond, schoon en zoet water en minder kans op wateroverlast. De zuiveringsheffing is voor het schoonmaken van het afvalwater.

De kosten voor zuivering stijgen door de energieopslag harder dan de kosten voor het watersysteem. Dit verschil zie je terug in de tarieven. Het tarief voor het zuiveren van het afvalwater wordt uitgedrukt in vervuilingseenheid (een wettelijk vastgestelde eenheid die de mate van vervuiling aangeeft). Het tarief per vervuilingseenheid is door de energieopslag € 15,- hoger dan in 2022. Zodra de energieprijsstijging weer afneemt wordt de opslag in het eerstvolgende begrotingsjaar, weer verlaagd.

Vier van de vijf tarieven voor het watersysteem stijgen licht of blijven vrijwel gelijk aan die van 2022. Het tarief voor gebouwd (voor bezitters van een woning of gebouw) is lager dan in 2022. Dat tarief is namelijk gekoppeld aan de WOZ-waarde van de woning of gebouw. Dus hoe hoger de waarde van het pand, hoe hoger de lasten. Om de lasten bij een stijgende WOZ-waarde toch zoveel mogelijk gelijk te houden, corrigeert Delfland het belastingtarief daarom met de gemiddelde waardestijging van de WOZ-waarde. Omdat de WOZ-waarden zijn gestegen, is voor 2023 het tarief gebouwd verlaagd.

In onderstaande tabel zijn onze belastingtarieven voor 2023 weergegeven.

Belastingtarieven HH Delfland voor 2023

Belastingsoort (bedragen * € 1)

Begroting 2022

Begroting 2023

Watersysteemheffing*

Tarief ingezetenen per huishouden

116,88

120,68

Tarief gebouwd in proc. economische waarde

0,0276%

0,0245%

Tarief ongebouwd per ha.

91,11

91,87

Tarief ongebouwd per ha. (wegen)

455,53

459,34

Tarief natuur per ha.

4,4

4,4

Tarief verontreinigingsheffing per v.e.

83,75

98,92

Zuiveringsheffing

- -

Tarief woningen en bedrijven per v.e.

83,75

98,92

* Voor huiseigenaren geldt dat de watersysteemheffing een optelsom is van de watersysteemheffing ingezetenen en een % van de WOZ-waarde.

De hoogte van de opgelegde aanslagen is afhankelijk van de individuele situatie van de belastingbetaler.

Voorbeeldprofielen

In de volgende tabel is aan de hand van een twaalftal voorbeeldprofielen de hoogte van de belastingaanslag weergegeven.

Begroting 2022

Begroting 2023

Stijging 2023

Voorbeeldprofielen (bedragen * € 1)

t.o.v. 2022

a) Alleenwonend, geen eigenaar

200,63

219,60

18,97

b) Meer personen, geen eigenaar

368,13

417,00

48,87

c1) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 250.000 euro

269,64

281,00

11,36

c2) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 500.000 euro

338,65

342,00

3,35

d1) Meer personen, woning WOZ-waarde 250.000 euro

437,14

479,00

41,86

d2) Meer personen, woning WOZ-waarde 500.000 euro

506,15

540,00

33,85

e) Bedrijfspand, WOZ-waarde 5 mln. euro, 100 v.e.

9.755,35

11.117,00

1.361,65

f) Veeteeltbedrijf, 40 ha

3.644,21

3.675,00

30,79

g1) Glastuinbouwbedrijf WOZ-waarde € 0,4 mln., 1 ha

361,67

395,00

33,33

g2) Glastuinbouwbedrijf WOZ-waarde € 1,125 mln., 3 ha

1.064,31

1.166,00

101,69

h) Openbare landweg, 25 ha

11.388,16

11.484,00

95,84

i) Natuurterrein, 25 ha

109,94

110,00

0,06

‘*) V.e. staat voor vervuilingseenheid: de mate waarin de vervuiling van afvalwater (van was, douche of wc) wordt gemeten.

Kwijtschelding

Huishoudens kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van de watersysteemheffing.


Downloads en meer informatie


De Regionale Belasting Groep: Wat doet het waterschap en hoe wordt uw aanslag berekend?