Waterkwaliteit


Schoon, gezond en levend water is van belang voor onze omgeving, de biodiversiteit en de economie.

De waterkwaliteit in ons beheergebied is op veel punten niet goed. Een goede ecologische en chemische waterkwaliteit vraagt onverminderd onze aandacht. Vanuit onze eigen ambities en om in 2027 te voldoen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarvoor is samenwerking nodig met alle betrokken partijen zoals de gemeenten, glastuinbouw en melkveehouders: wij kunnen het niet alleen.

Schoon, gezond en levend water

Voor het versterken van de biodiversiteit zorgen we dat bij het onderhoud van onze watergangen, -bergingen en keringen rekening wordt gehouden met de flora en fauna.

Voor een goede waterkwaliteit werken wij aan een gezond en evenwichtig onderwaterleven. We blijven inzetten op het verbeteren van vismigratie, leggen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen aan en stimuleren ecologisch onderhoud.

Invasieve exoten als de rode Amerikaanse rivierkreeft ontregelen de waternatuur. Het onderzoek naar de effecten van het langdurig afvangen van exotische rivierkreeften en het beperken van schade door het (graaf) gedrag van rivierkreeften zetten we daarom voort.

We willen dat mensen in ons gebied kunnen genieten van het water en de waternatuur. Daarom zet Delfland zich de komende jaren samen met partners onder andere in om de overlast door blauwalg op  geprioriteerde zwemwaterlocatie terug te dringen.

Voldoende zoet water

De droogte van de afgelopen jaren heeft de noodzaak van het vasthouden van water en het voldoende aanvoeren van zoet water nog eens bevestigt. Naast het behouden en versterken van de aanvoermogelijkheden werken wij op verschillende manieren aan het duurzaam en circulair maken van de zoetwatervoorziening.

Downloads en meer informatie


Kerntaak: Schoon water

Ecokleurenkoers- Natuurvriendelijk onderhoud

Dobbeplas zwemwater

Dobbeplas zwemwater

Handhaver bij kas

handhaver bij kas