Waterketen


Delfland is onderdeel van de waterketen. Onze belangrijkste taak daarbinnen is het transporteren en zuiveren van het door gemeenten ingezamelde afvalwater uit de huishoudens en bedrijven in ons beheergebied en het verwerken van het slib dat bij het zuiveringsproces vrijkomt.

De komende jaren staat binnen dit programma de toekomst van de waterketen centraal. Delfland werkt aan het verder verduurzamen van de huidige zuiveringen. Met de gebiedspartners bereiden we de nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht voor.

Wij blijven met gemeenten en drinkwaterbedrijven investeren in samenwerkingsverbanden. Onze ambitie bij de waterketen is het benutten van rioolwater als bron van grondstoffen, energie en zoet water. Dat doen we duurzaam en zoveel mogelijk circulair. We produceren en leveren groen gas uit het slib dat ontstaat tijdens het zuiveringsproces en werken aan het herbruikbaar maken van het schoongemaakte water .

Toekomstgericht en circulair

We geven de komende twee jaar verder invulling aan de toekomstplannen voor de vier waterzuiveringsinstallaties van Delfland. Dit jaar leggen we een investeringsplan met (voorkeurs)keuze voor nieuwbouw of renovatie van de Groote Lucht voor aan de verenigde vergadering. We produceren en leveren groen gas en werken we aan het herbruikbaar maken van water via een zoetwaterfabriek.

Energie- en klimaatneutraal

Delfland wil energie- en klimaatneutraal zijn. Wij werken verder aan het terugdringen van ons energiegebruik en  breiden de mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken uit. We beperken onze uitstoot van broeikasgassen tot een minimum om zo bij te dragen aan de CO2-reductie.

Downloads en meer informatie


Kerntaak: Zuiveren van afvalwater

Jouw boodschap, onze missie

Zoetwaterfabriek

Groen gas uit afvalwater

Gezuiverd afvalwater