Waterkwantiteit


We beheren dagelijks het waterpeil om de kans op wateroverlast door te veel of juist te weinig water zo klein mogelijk te houden. Veranderende omstandigheden door klimaatverandering, toenemende bebouwing en bodemdaling hebben veel invloed op deze kerntaak.

We richten het watersysteem van Delfland zo in, dat mensen in het gebied veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Daarvoor onderhouden en beheren we het bestaande watersysteem. Om gesteld te staan voor steeds extremer weer, moeten we ons samen inzetten de regio klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Water moet het leidende principe zijn bij alle ruimtelijke ontwikkelingen, zodat we tijdig inspelen in op kansen in het gebied om meer water op te vangen en vast te houden, binnen en buiten het watersysteem.

Water moet makkelijk door sloten en vaarten kunnen stromen. Daarom baggeren we: we verwijderen slib van de waterbodem. In 2023 verbeteren we de werkwijze en het proces van het baggeren.

Klimaatkrachtige regio

Met het netwerk Klimaatkrachtig Delfland blijven we stimuleren, inspireren en faciliteren dat bedrijven, bewoners, organisaties en medeoverheden zelf klimaatbestendige maatregelen nemen.

Het doel is om een robuust en klimaatbestendig watersysteem te hebben;
In 2027 is het watersysteem zodanig ingericht dat in het beheergebied kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

Ook blijven we inzetten op Rainlevelr, een oplossing om in glastuinbouwgebied wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Downloads en meer informatie


Kerntaak: Voldoende water

Baggeren

Baggeren

Gemaal

Groenblauw schoolplein

Klimaatkrachtige openbare inrichting