Aanleg natte ecologische zone Rotterdamse Schie


Een netwerk van waternatuur

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Een van de dingen die we daarvoor doen, is het aanleggen van natte ecologische zones (NEZ). We maken hiermee nieuw leefgebied voor waterplanten en waterdieren. Door natte ecologische zones met elkaar te verbinden ontstaat een netwerk van waternatuur. Meer waternatuur zorgt dat de waterkwaliteit en de biodiversiteit verbetert. Het aanleggen van natte ecologische zones is een van de manieren om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen.

Updates

Update 19 december: Uitwerkingsplan NEZ

De wensen die de buurtbewoners hebben meegegeven tijdens de bewonersavond op 11 september hebben wij zo goed mogelijk meegenomen in dit uitwerkingsplan. Echter kunnen wij niet alle wensen uitvoeren, omdat er ook tegengestelde wensen zijn meegegeven. Dit plan sluit zo goed als mogelijk aan op de omgeving en geeft invulling aan de doelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

De aannemer wil de werkzaamheden voor het broedseizoen van 2024 uitvoeren en zal alles in het werk stellen om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Zo worden:

 • de werken uitgevoerd vanaf het water met een kraantje op een ponton, zodat verkeer op de Kleinpolderkade geen overlast ondervindt.
 • De werken begin 2024 uitgevoerd, wanneer de natuur nog in rust in en er weinig plezier vaart is.
 • verplaatst de aannemer het ponton waarbij zacht gevaren wordt, zodat er geen golfslag ontstaat.

Lees de memo “uitwerking plantvakken (pdf, 1.9 MB)”.

Update: 4 oktober 2023

Op 11 september 2023 was de bewonersavond. Tijdens de avond gaf Delfland een presentatie waarna we de wensen voor de natte ecologische zone ophaalden. We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen bedanken. We werken samen aan een project dat invulling geeft aan het verbeteren van de waterkwaliteit en waarin de wensen van de omwonenden zo goed mogelijk zijn meegenomen.

Hoe verder?

Wensen per vak

De wensen hebben wij gebundeld en proberen wij zo goed mogelijk mee te nemen in de planuitwerking. Doordat er ook tegengestelde wensen zijn gegeven kunnen wij niet alle wensen uitvoeren. Zodra wij de definitieve planuitwerking hebben informeren wij u hierover per brief

Uitvoering

Wij streven ernaar om voor aankomend voorjaar het definitieve plan uit te voeren. Wel zal op korte termijn de vraatbescherming (linten) worden verwijderd.

Evaluatie

Uit de bewonersavond kwam naar voren dat een meerderheid voorstander is van een evaluatie over één jaar. Een uitnodiging daarvoor ontvangt u medio 2024.

Veelgestelde vragen

Tijdens de bewonersavond zijn er ook vragen gesteld. Dit is uitgewerkt in: veelgestelde vragen NEZ Rotterdamse Schie (pdf, 57 kB).

Inmetingen

Doelsoorten

Update: 14 juli 2023

In de Rotterdamse Schie is een NEZ aangelegd verdeeld over zes vakken. Deze vakken zijn gecreëerd door het plaatsen van damwanden met daarachter een ondiepe zone waarin de NEZ zich kan ontwikkelen, zie onderstaande figuur 1.

Ook dit jaar is niet in alle vakken een verbetering van de beplanting te zien in de vakken. De oorspronkelijke doelen gaan we helaas niet halen. Oorzaak van het ontstaan van het probleem is de aangebrachte grond in de bakken, die is gezakt. Het gevolg is dat onder andere de oorspronkelijk bedachte begroeiing zich niet heeft kunnen ontwikkelen.

Om tot toch een gedragen oplevering van het project te komen waarbij de wensen van de omgeving worden meegenomen is onderstaand plan bedacht.

dwarsdoorsnede nez Rotterdamse Schie
Dwarsdoorsnee NEZ in de Rotterdamse Schie

Plan

 1. Organiseren van een bijeenkomst voor bewoners (eind zomer). Doel: Delfland geeft een toelichting op de huidige situatie en haalt wensen op vanuit de omgeving over het toekomstige resultaat van het project
 2. Gedetailleerde plan van aanpak maken met de aannemer, rekening houdend met de wensen van omwonenden.
 3. Uitvoering van de werkzaamheden in de winter van 2023 zodat de natuur zo min mogelijk wordt verstoord.

Update: 5 juli 2022 - damwanden

Situatie

Afgelopen maanden is het verzakken van enkele damwanden in de Rotterdamse Schie onderzocht. Er is gebleken dat door de aangebrachte grond op de bestaande bodem de wanden mee zijn gaan zakken. De damwanden zullen waarschijnlijk de komende jaren langzaam blijven zakken. Om voor beschutting te zorgen voor de natuurvriendelijke oevers hogen wij de wanden op als deze onder water dreigen te verdwijnen.

Het aanbrengen van de beplantingen heeft wat vertraging opgelopen door zettingen in de ondergrond. De soorten planten hebben we aangepast naar de huidige omstandigheden, die zijn beter bestand tegen dieper water. Ondanks deze situatie is de verwachting dat de natuurvriendelijke oevers zich goed zullen ontwikkelen.

Hoe nu verder?

Komende periode wordt de NEZ aan de Rotterdamse Schie verder aangeplant. De planning is om rond 28/29 juli te starten.

Om de jonge planten te beschermen tegen vraat wordt er een bescherming aangebracht van gaas en lint. Als de beplanting goed ontwikkeld is wordt dit weer verwijderd. Naar verwachting is dit na ongeveer 2 of 3 jaar.

De verwachting is dan dat de natuurvriendelijke oevers gaan bijdragen aan een betere waterkwaliteit en biodiversiteit.

Update: 5 april 2022

Situatie

Afgelopen maanden is het verzakken van enkele grondkerende damwandjes in de Rotterdamse Schie onderzocht.

Hierbij is gebleken dat vanwege de aangebrachte grondaanvullingen op de bestaande veenbodem de wandjes mee zijn gaan zakken.

De wandjes zullen waarschijnlijk in de komende jaren langzaam blijven zakken. Om voor beschutting te zorgen voor de natuurvriendelijke oevers zullen de wandjes opgehoogd worden wanneer deze door zettingen onder water dreigen te verdwijnen.

Ondanks de ontstane situatie is de verwachting dat de natuurvriendelijke oevers zich goed zullen ontwikkelen.

Hoe nu verder?

Afgelopen vrijdag 1 april is de aannemer GKB namens het Hoogheemraadschap van Delfland weer gestart met de vervolgwerkzaamheden aan het project. De ontwerptekening waarop te zien is waar wat gaat komen is te vinden boven het kopje ‘Werkzaamheden’ onderaan deze pagina.

De verwachting is dat de werkzaamheden eind mei voltooid zijn waarbij de vakken tevens worden ingeplant.

Enkel voor de her start van de werken aan vak 4 geldt dat deze nog even “on hold” staan. Er is hier een probleem geconstateerd met de buitenkant van de kade. De verwachting is dat er op korte termijn duidelijkheid komt of ook dit vak volledig uitgevoerd kan worden.

Natuurvriendelijke oevers, vissenbossen en vraatbescherming

De natte ecologische zone aan de zuidkant van de Rotterdamse Schie bestaat uit natuurvriendelijke oevers, vissenbossen en vraatbescherming. Als de werkzaamheden klaar zijn, hebben we er meer dan 2500 m2 waternatuur bij, over een lengte van 1,5 kilometer.

Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers die wat minder steil aflopen en minder diep eindigen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor oever- en waterplanten. Soorten die hier kunnen groeien zijn: gele lis, zwanenbloem, witte waterlelie en verschillende soorten fonteinkruiden. Met houten planken houden we de constructie op zijn plek. Op de afbeelding hiernaast zie je hoe dat werkt.

Vissenbossen

We plaatsen rijen palen met takken hout ertussen. Vissen vinden tussen de takken beschutting, eten en een plek om op te groeien

Vissenbossen dragen zo bij aan het verbeteren van de visstand. We plaatsen vissenbossen bovenwater en onderwater.

schematische weergave vissenbossen onderwater
Vissenbos onderwater
schematische weergave vissenbossen boven water
Vissenbos bovenwater

Vraatbescherming

Om de jonge planten te beschermen tegen vraat door onder andere vogels brengen we na het inplanten vraatbescherming aan.

schematische weergave vraatbescherming oever

Download de ontwerptekening waarop te zien is waar wat gaat komen (pdf, 15 MB)

De werkzaamheden

De werkzaamheden en globale planning ziet er als volgt uit:

 • Verwijderen houtige opslag in oever – nov / dec 2020
 • Plaatsen houten damwandplanken – dec 2020 / jan 2021
 • Verwerken grond – feb/mrt 2021
 • Aanbrengen vissenbossen – feb/mrt 2021
 • Aanleg natuurvriendelijke oevers (aanbrengen beplanting inclusief bescherming tegen vraat) – mei 2022
 • Onderhoud van aanplant gedurende 3 jaar.

Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van drie overslagdepots. Op deze depots wordt grond aangebracht. Deze grond wordt gelijk weer opgepakt en gebruikt voor de natuurvriendelijke oevers. Om het effect op de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen, richten we de depots in naast wegen en fietspaden.

Locatie Rotterdamse Schie

De natte ecologische zone komt aan de zuidkant van de Rotterdamse Schie. Deze kant ligt in Rotterdam Overschie. Op de kaart hieronder staat aangegeven waar de werkzaamheden plaatsvinden.

plattegrond overschie kleinpolder

Doorstroming en varen

Het gedeelte waar wij de natte ecologische zone aanbrengen is een doodlopende tak. We zorgen dat de aan- en afvoer van water door blijft gaan als de zones er zijn. In het ontwerp is ook rekening gehouden met het vaarverkeer. Er blijft ruimte voor boten om te keren.

Overlast

We willen zo min mogelijk overlast op de omgeving veroorzaken. Daarom worden de werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd vanaf het water. Aannemer GKB neemt contact op met de bewoners waarvan de tuinen aan het water grenzen. Deze bewoners kunnen last hebben van lichte wateroverlast in de tuinen tijdens de uitvoering.

Daarnaast werkt de aannemer volgens een werkplan om het effect op de omgeving zo klein mogelijk te houden.

Heb je toch nog vragen of zorgen? Dan kan je altijd contact opnemen met de uitvoerder of de omgevingsadviseur.


Stel een vraag

Heb je vragen? Stel ze hier via ons webformulier