Privacy Statement


Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy. Delfland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Delfland verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Privacyverklaring

Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy. Delfland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Delfland verwerkt je persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Plichten en verantwoordelijkheden van Delfland

Als Delfland om je persoonsgegevens vraagt, dan zullen we uitleggen waarom we deze nodig hebben. Ook geven we aan hoe lang Delfland je persoonsgegevens bewaard. Delfland bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Als je gebruik maakt van diensten of producten van Delfland, dan hebben wij gegevens van je nodig. Die verstrek je bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Denk daarbij aan je naam, (woon)adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer wij daar een grondslag voor hebben. Bijvoorbeeld voor:

  • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van een vergunningaanvraag, subsidieaanvraag, afhandeling van een klacht of bezwaarschrift, uitvoering van controles op naleving van algemene regels en vergunningen.
  • Het verzenden van een nieuwsbrief (op jouw verzoek/met jouw toestemming).
  • Om je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Beveiliging van je gegevens

Delfland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid, conform de geldende normen voor waterschappen. We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens niet kwijtraken of gebruikt kunnen worden door personen die jouw gegevens niet mogen hebben. Heb je bijvoorbeeld een aanvraag voor een vergunning ingediend, dan zijn je persoonsgegevens alleen in te zien door medewerkers die jouw aanvraag behandelen.

Verstrekking aan andere organisaties

Delfland werkt voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. In bepaalde gevallen deelt Delfland persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat de Delfland persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen maakt zij daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving. Met deze organisaties sluit Delfland een verwerkersovereenkomst af. Delfland blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Jouw rechten

De Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) kent je een aantal rechten toe wanneer een organisatie jouw persoonsgegevens verwerkt. Je hebt daarom een aantal rechten als Delfland jouw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
  • Recht op inzage: je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens die bekend zijn bij Delfland.
  • Recht op rectificatie: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer je dat wenst.
  • Recht om vergeten te worden: je kunt Delfland vragen om de gegevens die Delfland van je gebruikt, te laten verwijderen. Bijvoorbeeld omdat je persoonsgegevens niet meer nodig zijn. Of omdat je niet meer wil dat Delfland jouw gegevens gebruikt. Delfland kan het verzoek weigeren als ze jouw gegevens nog nodig heeft.
  • Recht op het overdragen van je gegevens: je hebt het recht om al je persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door Delfland.

Voor informatie of inzage persoonsgegevens: Wanneer je informatie wil over jouw rechten als betrokkene, een verzoek wilt indienen om inzage van je persoonsgegevens of een andere vraag of klacht hebt over privacy bij Delfland dan kun je een email sturen naar privacy@hhdelfland.nl. Wij reageren zo snel mogelijk op je email. Een verzoek tot inzage of rectificatie handelen wij binnen 4 weken af.

Om er zeker van te zijn dat de aanvraag t.a.v. bovenstaande rechten wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij je om een afspraak te maken op ons hoofdkantoor, Phoenixstraat 32 in Delft, om je te identificeren. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om naar ons hoofdkantoor te komen, dan kunnen wij in overleg ook een afspraak op een andere locatie afstemmen. Wij verzoeken je ons géén kopie van je paspoort per post of mail te sturen.

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (zie hierna) kun je meer over je rechten lezen.

Cookies

Delfland gebruikt cookies. Meer informatie over ons cookiebeleid vind je op deze website.

Functionaris gegevensbescherming

Bij Delfland is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze FG controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens.

De FG is onafhankelijk. Delfland kan de FG geen instructies geven over hoe deze het werk moet uitvoeren. Heb je vragen aan de FG, neem dan contact op door een mail te sturen naar: privacy@hhdelfland.nl .

Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens Delfland contactpersoon. Je kunt ook zelf contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Nadere informatie vind je op de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een data-lek of een vermoeden daarvan, dan kun je dit melden. Jouw melding en gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om te blijven voldoen aan wijzigingen in de (wettelijke) vereisten. We kondigen dergelijke wijzigingen (inclusief de ingangsdatum) aan op de website van Delfland (www.hhdelfland.nl).

Versie 1.0 dd. 10 december 2019

Privacybeleid

Voor meer informatie over je rechten als betrokkene, de wijze waarop Delfland met je persoonsgegevens omgaat en de plichten die Delfland heeft bij de bescherming en omgang met je persoonsgegevens verwijzen wij je naar ons Privacybeleid dat je kunt raadplegen via deze link: Privacybeleid Hoogheemraadschap van Delfland (pdf, 237 kB).