Privacy Statement


Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft haar wettelijke kerntaken in de waterbeheersing. Het zorgt voor droge voeten, stevige dijken en schoon water. Met deze kerntaken zijn verschillende werkprocessen gemoeid. Delfland verwerkt bij het uitvoeren van de wettelijke taken veel persoonsgegevens. Dat betreft niet alleen persoonsgegevens van burgers, maar ook de gegevens van medewerkers en (keten)partners. Gezien het primaire en essentiële belang van de taken van het Hoogheemraadschap van Delfland moet het een betrouwbare overheidsorganisatie zijn. Dat betekent dat er ook zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy. Delfland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Delfland verwerkt jouw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving als de Wet politiegegevens. Delfland mag alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een grondslag is. Dus verwerking is alleen mogelijk als er sprake is van een wettelijke verplichting, een publiekrechtelijke taak, de uitvoering van een overeenkomst, toestemming, vitaal belang of gerechtvaardigd belang.

Plichten en verantwoordelijkheden

Als je gebruik maakt van diensten of producten van Delfland, dan hebben wij daarvoor persoonsgegevens nodig. Die verstrek je bijvoorbeeld via een formulier op onze website of telefonisch. Denk daarbij aan je naam, (woon)adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Als Delfland om je persoonsgegevens vraagt dan leggen we uit waarom we deze nodig hebben, dat we deze alleen verwerken voor het doel waarvoor deze worden opgevraagd. Ook geven we aan hoe lang Delfland je persoonsgegevens bewaart. Delfland bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is, of langer dan de termijnen die in de wet zijn vastgesteld.

Voorbeelden van producten of diensten waarvoor wij persoonsgegevens nodig hebben zijn:

  • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van een vergunningsaanvraag, een subsidieaanvraag, de afhanndeling van een klacht of bezwaarschrift, de uitvoering van controles op naleving van algemene regels en afgegevens vergunningen of het uitvoeren van handhavingstaken.
  • Het verzenden van een nieuwsbrief (op jouw verzoek/met jouw toestemming).
  • Om je terug te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Beveiliging van je gegevens

Delfland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid, conform de geldende normen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de NIS2. We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens niet kwijtraken of gebruikt kunnen worden door personen die jouw gegevens niet mogen hebben. Heb je bijvoorbeeld een aanvraag voor een vergunning ingediend, dan zijn je persoonsgegevens alleen in te zien door medewerkers die jouw aanvraag behandelen.

Verstrekking aan andere organisaties

Delfland werkt voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar ook private partijen. Er zijn situaties situaties waarin Delfland verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan andere instanties, zoals bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie of de Belastingdienst.

Op het moment dat de Delfland persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen maakt zij daarover afspraken zodat ook dan de bescherming van deze persoonsgegevens geborgd is. Met deze organisaties sluit Delfland een verwerkersovereenkomst af. Delfland blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent je een aantal rechten toe wanneer een organisatie jouw persoonsgegevens verwerkt. Je hebt daarom een aantal rechten als Delfland jouw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
  • Recht op inzage: je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens die bekend zijn bij Delfland.
  • Recht op rectificatie: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer je dat wenst.
  • Recht om vergeten te worden: je kunt Delfland vragen om de gegevens die Delfland van je gebruikt, te laten verwijderen. Bijvoorbeeld omdat je persoonsgegevens niet meer nodig zijn. Of omdat je niet meer wil dat Delfland jouw gegevens gebruikt. Delfland kan het verzoek weigeren als ze jouw gegevens nog nodig heeft.
  • Recht op het overdragen van je gegevens: je hebt het recht om al je persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door Delfland.

Voor informatie of inzage persoonsgegevens: Wanneer je informatie wil over jouw rechten als betrokkene, een verzoek wilt indienen om inzage van je persoonsgegevens of een andere vraag of klacht hebt over privacy bij Delfland dan kun je een email sturen naar privacy@hhdelfland.nl. Wij reageren zo snel mogelijk op je email. Een verzoek tot inzage of rectificatie handelen wij binnen 4 weken af.

Om er zeker van te zijn dat de aanvraag t.a.v. bovenstaande rechten wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij je om een afspraak te maken op ons hoofdkantoor, Phoenixstraat 32 in Delft, om je te identificeren. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om naar ons hoofdkantoor te komen, dan kunnen wij in overleg ook een afspraak op een andere locatie afstemmen. Wij verzoeken je ons géén kopie van je paspoort per post of mail te sturen.

Autoriteit persoonsgegevens

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens Delfland de contactpersoon. Je kunt ook zelf contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Nadere informatie vind je op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een data-lek of een vermoeden daarvan, dan kun je dit bij ons melden. Jouw melding en gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Cookies

Delfland gebruikt cookies: cookiebeleid Delfland.

Functionaris gegevensbescherming

Bij Delfland is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze FG controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens.

De FG is onafhankelijk. Delfland kan de FG geen instructies geven over hoe deze het werk moet uitvoeren. Heb je vragen aan de FG, neem dan contact op door een mail te sturen naar: privacy@hhdelfland.nl.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om te blijven voldoen aan wijzigingen in de (wettelijke) vereisten. We kondigen dergelijke wijzigingen (inclusief de ingangsdatum) aan op de website van Delfland. www.hhdelfland.nl

Privacy beleid

Voor meer informatie over je rechten als betrokkene, de wijze waarop Delfland met je persoonsgegevens omgaat en de plichten die Delfland heeft bij de bescherming en omgang met je persoonsgegevens verwijzen wij je naar ons Privacybeleid dat je kunt raadplegen via deze link: Privacy beleid (pdf, 391 kB)

Versie 1.0 dd. 16.05.2023