Rapportage van de waterkwaliteit


Uit de waterkwaliteitsrapportage 2023 blijkt dat de waterkwaliteit in ons gebied op ongeveer hetzelfde niveau is als in 2022. Dat is voor ons onvoldoende: daarom is naast de inspanning van Delfland ook de inzet van mede-overheden, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld noodzakelijk om de waterkwaliteit in ons gebied te verbeteren.

Wij monitoren voortdurend de waterkwaliteit en toetsen de meetresultaten aan de normen. Het verbeteren van de waterkwaliteit wordt belemmerd door menselijk handelen. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen komen in ons water terecht, net als meststoffen en andere stoffen. Samen met de schade die de beroeps- en pleziervaart veroorzaakt, zorgt dat ervoor dat waterplanten onvoldoende tot ontwikkeling komen. Ook de hoge zuurstofvraag door afbraak van organisch materiaal, een beperkt doorzicht, bagger en harde oevers vormen een belemmering voor de ecologie.

Het college van Delfland vindt het belangrijk de voortgang van de verbetering van de waterkwaliteit te analyseren, te verklaren en er vervolgens op te kunnen inspelen. De voortgangsrapportage waterkwaliteit 2023, dit jaar voor het eerst toegevoegd, geeft richting voor extra acties van Delfland zodat we onze ambities voor schoon, gezond en levend water kunnen halen, net als de KRW-doelen en onze doelen voor overig water. De voortgangsrapportage waterkwaliteit wordt in de commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit van 14 mei besproken.

2023

2022


Dashboard waterkwaliteit

Het dashboard waterkwaliteit toont de meest actuele gegevens van de belangrijkste stoffen die wij meten om de waterkwaliteit te bepalen. Het dashboard bevat een handleiding met een uitleg hoe je selecties kunt maken per gebied (polder, gemeente, meetpunt), periode (tot 3 jaar terug) en stofgroep.

Het is een eerste versie die wij het komende jaar door ontwikkelen. Heb je vragen of suggesties, geef dit dan door via loket@hhdelfland.nl.