Bodemdaling


De bodem in Nederland daalt al eeuwenlang. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld historische binnensteden en landbouw op veengrond. Delfland draagt bij aan de aanpak van bodemdaling, samen met gemeentes.

Gevolgen van bodemdaling

Wanneer de bodem daalt en de zeespiegel stijgt, kunnen dijken te laag komen te liggen. Dan moet de dijk hoger worden gemaakt. Ook maken we de dijk dan breder zodat deze sterk genoeg is om water tegen te houden. Dit is lastiggrafiek bodemdaling in gebieden waar veel gebouwen of huizen staan.

Historische binnensteden

Huizen in historische binnensteden zijn vaak gebouwd op een houten fundering. Door bodemdaling kunnen deze houten palen droog komen te staan. Het hout kan dan gaan rotten waardoor een huis kan gaan verzakken.

Landbouw op veengrond

Ook de landbouw op veengrond heeft te maken met bodemdaling. Als veen in contact komt met lucht, verteert het. De grond zakt wat in en er komt CO2 vrij. CO2 draagt bij aan de opwarming van de aarde. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast willen we graag het oer-Hollandse veenweidelandschap in stand houden.

Rol Delfland

De aanpak van bodemdaling is ingewikkeld. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Een van de taken van Delfland is het beheren van de hoogte van het oppervlaktewater. Dit heet het waterpeil. Het verhogen of verlagen van het waterpeil, kan bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van de bodemdaling. Maar het veranderen van het waterpeil kan grote gevolgen hebben. Daarom is het een proces waarin Delfland met veel verschillende partijen gesprekken voert en afspraken maakt.

Wat kun je zelf doen?

Meer informatie kun je vinden op de website van Bodemdaling Delfland. Wil je weten hoe je als inwoner, ondernemer of gemeente zelf je steentje bij kunt dragen?

Lees de tips