Hoe gaat de nieuwe waterzuivering eruitzien?


Delfland bouwt aan de meest moderne waterzuivering van Europa. De nieuwe waterzuivering moet voldoen aan strengere wettelijke eisen voor de kwaliteit van het gezuiverde water. We moeten steeds meer verontreinigingen uit het afvalwater halen, duurzamer zuiveren en grondstoffen terugwinnen.

We besteden veel aandacht aan het inrichten van het terrein en het inpassen van de AWZI in de omgeving. We betrekken en informeren de omgeving tijdens het hele proces. Meer hierover lees je hier. Een belangrijk aandachtspunt en zorgpunt voor de buurt is geur- en geluidhinder. Door toepassing van de strengere eisen en nieuwe technieken kunnen we dit tot een minimum beperken.

Voorkeursalternatief

Het komende jaar staat in het teken van het onderzoeken en uitwerken van kansrijke zuiveringstechnieken die toegepast kunnen worden bij deze nieuwe zuivering. Het algemeen bestuur heeft hiervoor op 9 april 2024 de uitgangspunten en het beoordelingskader vastgesteld. Daarmee gaan de ingenieurs aan de slag. De inzichten die hieruit voortkomen gebruiken we als basis voor de definitieve keuzes over wat de nieuwe zuivering straks allemaal moet kunnen.

Wijziging omgevingsplan

Samen met de gemeente Vlaardingen start Delfland de voorbereidingen voor het wijzigen van de bestemming van het terrein Vergulde Hand West. In 2025 leggen we de benodigde wijziging van het omgevingsplan voor aan de gemeenteraad. Ook werken we samen met de gemeente en andere belanghebbenden toe naar een goede inpassing van het terrein in de omgeving. Hierbij is er ook aandacht voor zogenaamde meekoppelkansen. Bijvoorbeeld kansen om energie te delen met de omliggende bedrijven en educatie.

Samen werken met gemeente en omgeving

De bouw van een nieuwe waterzuivering is een groot project en heeft impact op de gehele omgeving. Nauwe samenwerking tussen het hoogheemraadschap, gemeente, natuurbeheerders, bedrijven en bewoners uit de van groot belang. In de voorgaande verkenningsfase hebben we de bewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden actief betrokken. In deze fase heeft het bestuur van Delfland de keuze gemaakt voor nieuwbouw. Op 18 december 2023 tekenen Delfland en gemeente Vlaardingen een samenwerkingsovereenkomst waarin we uitgangspunten, randvoorwaarden en gezamenlijke ambities vastlegden voor deze nieuwe waterzuivering.