Waar moet de nieuwe waterzuivering in Vlaardingen aan voldoen?

10 april 2024

In 2027 gaat Delfland een nieuwe waterzuivering bouwen in Vlaardingen. De zuivering is nodig omdat de huidige zuiveringsinstallatie te klein is. Het aantal inwoners blijft groeien. Dat betekent meer afvalwater om te zuiveren. Het afvalwater moeten we ook schoner maken zodat het voldoet aan strengere Europese wetgeving. Dat vraagt om de inzet van nieuwe technieken. Op 9 april heeft de verenigde vergadering de uitgangspunten en het beoordelingskader vastgesteld om te komen tot een ontwerp voor de nieuwe waterzuivering.

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met gemeente Vlaardingen en de aankoop van de grond eind 2023, werken we toe naar het ontwerp van de nieuwe afvalwaterzuivering (AWZI) en daarbij behorende functies, zoals een kantoorpand, en de landschappelijke inpassing in het gebied.

Welke uitgangspunten geeft het bestuur mee?

Delfland gaat samen met een ingenieursbureau een aantal kansrijke alternatieven voor de uiteindelijke zuiveringstechniek onderzoeken. De uitgangspunten vormen het startpunt om te komen tot een ontwerp van elk alternatief. Zo moet de installatie zo min mogelijk energie verbruiken en zelf energie opwekken. Gezuiverd water moet als zoetwater ingezet worden voor het oppervlaktewater in bijvoorbeeld de Krabbeplas. Ook het terugwinnen van grondstoffen, zoals fosfaat, is een uitgangspunt.

Het beoordelingskader wordt vervolgens toegepast om in beeld te brengen hoe de alternatieven scoren op verschillende criteria. De hoofdcriteria daarbij zijn: betrouwbaarheid en kostenbewust, duurzaamheid, veilige werkplek en milieu en omgeving. Bekijk de vastgestelde uitgangspunten en het beoordelingskader.

Vervolgstappen

De inzichten uit dit onderzoek vormen de basis voor de afweging die Delfland moet maken om te komen tot een voorkeursalternatief. Het advies voor het voorkeursalternatief voor de nieuwe waterzuivering legt het college begin 2025 voor aan de verenigde vergadering.

De nieuwe waterzuivering op Vergulde Hand West in Vlaardingen moet in 2030 gereed zijn om de huidige AWZI De Groote Lucht te vervangen.

Actuele informatie over het project waterzuivering Vergulde Hand vind je op de projectwebsite.