Doelen en resultaten


Elke vier jaar schrijft Delfland het waterbeheerprogramma, waarin de ambities voor de komende periode staan. Dit programma stellen we jaarlijks bij in de kadernota en de begroting. Na afloop verantwoorden we ons in het jaarverslag.

Waterbeheerprogramma

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 is het document waarin de ambities voor deze periode staan. In het plan staan de doelen voor de zorg voor de veiligheid van water, de hoeveelheid en kwaliteit van water en het zuiveren van afvalwater en de financiële consequenties daarvan.

Kadernota

Jaarlijks stellen we een kadernota op. In de Kadernota staan ontwikkelingen en wat deze betekenen voor de programma’s en plannen van het nieuwe begrotingsjaar. Ook geven we het financiële kader voor dat begrotingsjaar aan.

Begroting

Ieder najaar stelt de VV de begroting voor het volgende jaar vast. Hierin staat wat Delfland gaat doen en wat dat kost.

Jaarverslag

In het jaarverslag staat wat Delfland het afgelopen jaar heeft gedaan en tegen welke kosten.

Jaarverslag bezwaarschriften- en klachtencommissie

De Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland en de Klachtencommissie van Delfland stellen hun jaarverslagen vast. In de jaarverslagen wordt ingegaan op de bezwaren en klachten die de commissies in het afgelopen jaar hebben behandeld. De verslagen zijn hier te downloaden: