Leden van het Dagelijks Bestuur


Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door dijkgraaf en hoogheemraden (D&H). Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid.

dr. P.H.W.M. Daverveldt (Piet-Hein)

dr-p-h-w-m-piet-hein_daverveldt_dijkgraaf_
Dijkgraaf
pdaverveldt@hhdelfland.nl06 15 07 83 37

Dijkgraaf

 • Algehele coördinatie, voorzitter VV/D&H
 • Bestuurlijke samenwerking & vernieuwing incl. Bestuurlijk Ambtelijk Samenspel
 • Crisisbeheersing
 • Organisatie
 • Governance waterketen (toekomst PPS)
 • Communicatie & Educatie
 • Digitale transformatie & Cybersecurity
 • Innovatie
 • Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH)
 • Waterschapsverordening
 • Waterbeheerprogramma
 • Subsidies
 • Communicatie & Educatie
 • Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen (VZHW)
 • Bestuurlijke Watertafel
 • Greenport
 • Waterschapshuis
 • Green Village
 • Valorisatieprogramma (VP) Delta

ing R. Tieman (Robert)

r-robert_tieman_bbb_1
Hoogheemraad
rtieman@hhdelfland.nl06 50 09 31 00

Waterketen

 • Zuivering, riolering, slibverwerking
 • Grondstoffen
 • Realisatie Nieuwe Groote Lucht
 • Transitie waterketen en Richtlijn stedelijk afvalwater
 • Duurzaamheid en circulariteit
 • Commissie Waterketens en Emissies (CWE)
 • Netwerk Waterketen Delfland/ Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (NAD/ROSA)
 • Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking/ HVC
 • Regionale Energiestrategie (RES)

P. Ouwendijk (Peter)

p-peter_ouwendijk_vvd_ (1)
Hoogheemraad
pouwendijk@hhdelfland.nl06 20 60 28 82

Waterveiligheid & Financiën

 • Planning-en-controlcyclus
 • Financieel Beleid
 • Vastgoed
 • Waterkeringen incl. Kust
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Waterbewustzijn en gedragsbeinvloeding
 • NPLG/ZH PLG
 • Commissie Bestuurszaken, Communicatie & Financiën (CBCF)
 • Commissie Waterkeringen (CWK)
 • Regionale Belasting Groep (RBG)
 • Nederlandse Waterschapsbank
 • Aquon
 • Deltaprogramma Veiligheid

drs. M.E.H. Koop (Manita)

gs_portretten_085
Hoogheemraad
mkoop@hhdelfland.nl06 20 97 25 00

Waterkwantiteit

 • Peilbeheer incl. bijbehorende kunstwerken
 • Grondwater & Bodemdaling
 • Cultureel erfgoed
 • Klimaatadaptatie & Hemelwater
 • Droogte zoetwatervoorziening
 • Woningbouwopgave ZH 2030
 • Dunea
 • Commissie Watersystemen (CWS)
 • Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
 • Deltaprogramma Zoetwater
 • Bernissecommissie (zoetwatervoorziening)
 • Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening (KWA)

drs. S.C.P. van Boxmeer (Stijn)

s-c-p-stijn_van_boxmeer_natuurterreinen_
Hoogheemraad
svanboxmeer@hhdelfland.nl06 50 09 98 48

Waterkwaliteit

 • Ecologische & chemische waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en overig water)
 • Zwemwater
 • Biodiversiteit (flora & fauna, kroos, exoten)
 • Recreatief medegebruik incl. vaarwegbeheer
 • Ruimtelijke puzzel ZH
 • Watervisie & Ruimtelijke plannen
 • Internationaal
 • Benoeming UvW voor Bestuurlijk Overleg Open Teelt
 • Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Delflands Groen
 • Commissie Internationaal (CINTER)
 • Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West
 • Zuid-Hollands Landschap/ Natuurmonumenten/ Staatsbosbeheer
 • Glastuinbouw Nederland
 • Regiegroep bestuurlijke watertafel
 • Nationaal Park Hollandse Duinen

ir. P.C. Janssen (Pieter)

p-c-pieter_janssen_secretaris-directeur_
Secretaris-directeur
pcjanssen@hhdelfland.nl06 22 94 64 87

Pieter Janssen is secretaris van het dagelijks én algemeen bestuur van Delfland. De secretaris is geen lid van beide besturen, wel geeft hij advies.