Leden van het Dagelijks Bestuur


Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door dijkgraaf en hoogheemraden (D&H). Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid.

dr. P.H.W.M. Daverveldt (Piet-Hein)

dr-p-h-w-m-piet-hein_daverveldt_dijkgraaf_
Dijkgraaf
pdaverveldt@hhdelfland.nl06 15 07 83 37

Dijkgraaf

 • Algehele coördinatie, voorzitter VV/D&H
 • Bestuurlijke samenwerking & vernieuwing incl. Bestuurlijk Ambtelijk Samenspel
 • Crisisbeheersing
 • Organisatie
 • Governance waterketen (toekomst PPS)
 • Communicatie & Educatie
 • Digitale transformatie & Cybersecurity
 • Innovatie
 • Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH)
 • Waterschapsverordening
 • Waterbeheerprogramma
 • Subsidies
 • Communicatie & Educatie
 • Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen (VZHW)
 • Bestuurlijke Watertafel
 • Greenport
 • Waterschapshuis
 • Green Village
 • Valorisatieprogramma (VP) Delta
Ambtsgebonden Bezoldigd
Bestuursvoorzitter Waterschapshuis Nee
Lid van het Topteam Topsector Water & Maritiem Nee
(Technisch) Voorzitter Aquon Nee
Bestuurslid Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen Nee
Algemeen bestuurslid Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) Nee
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Lid van comité van aanbeveling Delft Chamber Music Festival Nee
Voorzitter Stichting Schilthuisfonds Nee

ing R. Tieman (Robert)

r-robert_tieman_bbb_1
Hoogheemraad
rtieman@hhdelfland.nl06 50 09 31 00

Waterketen

 • Zuivering, riolering, slibverwerking
 • Grondstoffen
 • Realisatie Nieuwe Groote Lucht
 • Transitie waterketen en Richtlijn stedelijk afvalwater
 • Duurzaamheid en circulariteit
 • Commissie Waterketens en Emissies (CWE)
 • Netwerk Waterketen Delfland/ Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (NAD/ROSA)
 • Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking/ HVC
 • Regionale Energiestrategie (RES)

P. Ouwendijk (Peter)

p-peter_ouwendijk_vvd_ (1)
Hoogheemraad
pouwendijk@hhdelfland.nl06 20 60 28 82

Waterveiligheid & Financiën

 • Planning-en-controlcyclus
 • Financieel Beleid
 • Vastgoed
 • Waterkeringen incl. Kust
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Waterbewustzijn en gedragsbeinvloeding
 • NPLG/ZH PLG
 • Commissie Bestuurszaken, Communicatie & Financiën (CBCF)
 • Commissie Waterkeringen (CWK)
 • Regionale Belasting Groep (RBG)
 • Nederlandse Waterschapsbank
 • Aquon
 • Deltaprogramma Veiligheid
Ambtsgebonden Bezoldigd
Lid van de adviescommissie Glastuinbouw (Gemeente Westland) Nee
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Bedrijfsadviseur/consultant bij Ellmax BV te ’s-Gravenzande Nee
Bestuurslid bij Reddingsbrigade Nederland te IJmuiden Nee
Voorzitter financiële commissie bij NOC-NSF te Zeist Nee
Lid financiële commissie bij VVD te Den Haag Nee
Voorzitter bestuur Vereniging Regio Water (VRW) Nee
Voorzitter Club Holland Nee

drs. M.E.H. Koop (Manita)

gs_portretten_085
Hoogheemraad
mkoop@hhdelfland.nl06 20 97 25 00

Waterkwantiteit

 • Peilbeheer incl. bijbehorende kunstwerken
 • Grondwater & Bodemdaling
 • Cultureel erfgoed
 • Klimaatadaptatie & Hemelwater
 • Droogte zoetwatervoorziening
 • Woningbouwopgave ZH 2030
 • Dunea
 • Commissie Watersystemen (CWS)
 • Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
 • Deltaprogramma Zoetwater
 • Bernissecommissie (zoetwatervoorziening)
 • Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening (KWA)
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Secretaris, Pax RK Begraafplaatsen – Den Haag Nee
Lid Raad van Toezicht Businessclub Theater de Veste te Delft Nee
Adviseur Helomapark management in Den Haag Nee
Voorzitter VvE Phoenixstraat Nee
Voorzitter Stichting Groen Doen in de Klas Nee

drs. S.C.P. van Boxmeer (Stijn)

s-c-p-stijn_van_boxmeer_natuurterreinen_
Hoogheemraad
svanboxmeer@hhdelfland.nl06 50 09 98 48

Waterkwaliteit

 • Ecologische & chemische waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en overig water)
 • Zwemwater
 • Biodiversiteit (flora & fauna, kroos, exoten)
 • Recreatief medegebruik incl. vaarwegbeheer
 • Ruimtelijke puzzel ZH
 • Watervisie & Ruimtelijke plannen
 • Internationaal
 • Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Delflands Groen
 • Commissie Internationaal (CINTER)
 • Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West
 • Zuid-Hollands Landschap/ Natuurmonumenten/ Staatsbosbeheer
 • Glastuinbouw Nederland
 • Regiegroep bestuurlijke watertafel
 • Nationaal Park Hollandse Duinen

ir. P.C. Janssen (Pieter)

p-c-pieter_janssen_secretaris-directeur_
Secretaris-directeur
pcjanssen@hhdelfland.nl06 22 94 64 87

Pieter Janssen is secretaris van het dagelijks én algemeen bestuur van Delfland. De secretaris is geen lid van beide besturen, wel geeft hij advies.