Leden van het Dagelijks Bestuur


Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door dijkgraaf en hoogheemraden (D&H). Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid.

dr. P.H.W.M. Daverveldt (Piet-Hein)

Piet-Hein Daverveldt
Dijkgraaf
pdaverveldt@hhdelfland.nl06 - 15 07 83 37

Piet-Hein Daverveldt is dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland vanaf 1 juni 2018. Hij is de voorzitter van het algemeen bestuur, geen lid. Hij heeft geen stemrecht in de verenigde vergadering. Commissies: Bestuur, Financiën en Organisatie (BFO).

Lees het interview met Piet-Hein Daverveldt

 • Algehele coördinatie
 • Voorzitter Verenigde Vergadering en dagelijks bestuur
 • Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing
 • Crisisbeheersing
 • Organisatie
 • Coördinatie digitalisering
 • Coördinatie omgevingswet Toezicht en handhaving
 • Innovatie
Ambtsgebonden Bezoldigd
Bestuurslid Stichting Schilthuisfonds Nee
Bestuursvoorzitter Waterschapshuis Nee
Lid van het Topteam Topsector Water & Maritiem Nee
(Technisch) Voorzitter Aquon Nee
Bestuurslid Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen Nee
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Lid van Committee van Aanbeveling Delft Chamber Music Festival Nee
Lid van NL Academy Technology & Innovation Nee

P. Ouwendijk (Peter)

Peter Ouwendijk
Hoogheemraad
pouwendijk@hhdelfland.nl06-20 60 28 82

Sinds 2019 ben ik bestuurslid van het Hoogheemraad van Delfland. Dat was voor mij geen moeilijke keuze, want ik geloof in de mensen die samen bouwen aan ons waterschap. We kunnen alleen vertrouwen op de verdediging van ons laaggelegen land als we er zelf aan blijven werken.

Maar het waterschap gaat over meer dan waterveiligheid. Afvalwater moet gezuiverd worden. Regenwater moet worden afgevoerd en in droge periodes moet er voldoende water beschikbaar zijn.

Met een goede waterbalans houden we ons gebied levendig en leefbaar. Dan is er ruimte om te ondernemen, te werken, te wonen en te recreëren. Daar mag u mij op aanspreken!

Lees het korte interview met Peter Ouwendijk

 • Planning- en Controlcyclus
 • Financieel beleid
 • Waterkeringen (inclusief kust)
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma / projectoverstijgende verkenningen kabels en leidingen
 • Coördinatie waterbewustzijn
 • Vastgoed

Commissies: Waterveiligheid en Waterketen (WVK), Bestuur, Financiën en Organisatie (BFO)

Ambtsgebonden Bezoldigd
Lid van de adviescommissie Glastuinbouw (Gemeente Westland) Nee
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Bedrijfsadviseur/consultant bij Ellmax BV te ’s-Gravenzande Ja
Bestuurslid bij Reddingsbrigade Nederland te IJmuiden Nee
Voorzitter financiële commissie bij NOC-NSF te Zeist Nee
Lid financiële commissie bij VVD te Den Haag Nee
Voorzitter bestuur Vereniging Regio Water (VRW) Nee
Voorzitter Club Holland Nee

R. Egas (Ruud)

Ruud Egas
Hoogheemraad
regas@hhdelfland.nl06 - 25 05 47 33
 • Zuivering
 • Riolering en slibverwerking
 • Grondstoffen
 • Coördinatie programma circulair
 • Coördinatie programma energietransitie
 • Blankenburgtunnel

Commissies: Waterveiligheid en Waterketen (WVK)

Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Eigenaar/Directeur van Ruud Egas Beheer B.V. te Berkel en Rodenrijs Ja
Lid Regionale Raad Zuidwest bij Kamer van Koophandel te Rotterdam Ja

drs. M.E.H. Koop (Manita)

drs. M.E.H. Koop (Manita)
Hoogheemraad
mkoop@hhdelfland.nl06 - 20 97 25 00

Delfland meer van mensen maken. Veiligheid voorop, wateroverlast omlaag, plezier omhoog en schoon water.

Lees het korte interview met Manita Koop

 • Peilbeheer (inclusief kunstwerken)
 • Grondwater en bodemdaling
 • Coördinatie klimaatadaptatie en hemelwater
 • Cultureel erfgoed

Commissies: Waterkwantiteit en Waterkwaliteit (WKK)

Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Secretaris, Pax RK Begraafplaatsen – Den Haag Ja
Lid Curatorium, Sint Stanislas College – Delft Nee
Lid Raad van Toezicht Businessclub Theater de Veste te Delft Nee
Voorzitter Groen-Doen in de Klas Nee
Voorzitter selectiecommissie CDA lijst, gemeente Pijnacker-Nootdorp Nee
Commissielid gemeente Zeist, beoordeelt grotere aanvragen ihkv corona voor culturele en maatschappelijke organisaties . Nee

ir. P.C. Janssen (Pieter)

ir. P.C. Janssen (Pieter)
Secretaris-directeur
pcjanssen@hhdelfland.nl06 - 22 94 64 87

Pieter Janssen is secretaris van het dagelijks én algemeen bestuur van Delfland. De secretaris is geen lid van beide besturen, wel geeft hij advies.

Marcel Vissers

marcel vissers
Hoogheemraad
mvissers@hhdelfland.nl06 - 25 64 54 16

Inhoudelijke taken & Projecten

 • Ecologische & chemische waterkwaliteit, incl. Kaderrichtlijn Water
 • Zwemwater, lokaal water
 • Recreatief medegebruik incl. vaarwegbeheer
 • Zoetwater

Coördinatie

 • Biodiversiteit (fora & fauna, kroos, exoten)
 • Watervisie
 • Internationaal
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Eigenaar bij Marcel Vissers Advies te Delft Ja
Directeur Vereniging Regio Water Ja