Zuiveringsplicht


Sinds 1 januari 2018 is iedereen in de glastuinbouw verplicht om zijn afvalwater te zuiveren. Het drain(age)water moet vanaf die datum worden gezuiverd van de gewasbeschermingsmiddelen, voordat het water wordt geloosd. Deze verplichting staat per 1 januari 2017 in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Alleen of samen water zuiveren

De verplichting is geldig voor iedere glastuinbouwer. Een ondernemer kan hiervoor zelf een zuiveringsinstallatie op het bedrijf plaatsen, of gebruik maken van een mobiele zuiveringsinstallatie. Maar er is meer mogelijk dan alleen zuiveren binnen je eigen bedrijf. Tuinders kunnen ook gezamenlijk, als groep, zorgen dat ze aan hun plicht voldoen om het water te zuiveren.

man fietst langs awzi

Aanvraag maatwerk

De tuinders die bij LTO hebben aangegeven hun afvalwater samen te willen gaan zuiveren, hebben hiervoor in 2016 een bedrijfsplan opgesteld. Dit businessplan moest voor 31 december 2016 worden aangeleverd bij het bevoegd gezag. Het businessplan werd samen ingeleverd met een aanvraag voor maatwerk, zodat de bedrijven samen hun water kunnen zuiveren.

Maatwerkvoorschrift

De beoordeling van de aanvragen en de maatwerkvoorschriften die daar bij horen, was in de eerste helft van 2017. Dit is gedaan door Delfland of de gemeente. Het aanvragen van een maatwerkvoorschrift is nodig om niet aan de individuele verplichting te doen per 1 januari 2018. Wanneer een groep tuinders niet hoeft te voldoen aan deze deadline, zal de gemeente of Delfland aangeven wanneer de gezamenlijke zuivering dan klaar moet zijn. De uiterlijke datum daarvan was 1 januari 2021.

Standaard maatwerkvoorschrift

De overheid werkt aan een landelijk 'standaard maatwerkvoorschrift'. Het bevoegd gezag kan dit gebruiken bij het opstellen van een maatwerkvoorschrift voor de collectieve (gezamenlijke) zuivering. Deze standaard is nog niet beschikbaar.

Bevoegd gezag

Voor de bedrijven die het afvalwater lozen op het riool, is de gemeente het bevoegd gezag. Voor lozingen op oppervlaktewater is Delfland bevoegd gezag.

Aanvragen voor maatwerk kunnen bij het bevoegd gezag worden ingediend via het omgevingsloket op omgevingsloket.nl.

Gemeenten en waterschappen betrekken elkaar bij de beoordeling van de aanvragen. je kunt Delfland bereiken via ons Klantcontactcentrum: loket@hhdelfland.nl of gebruik het contactformulier.

Businessplan collectieve waterzuivering

LTO Glaskracht Nederland heeft samen met de overheden in de Werkgroep Emissies Glastuinbouw, een format voor het businessplan opgesteld. Dit format wordt als landelijke voorbeeld gebruikt voor het opstellen van de business cases door de tuinders-collectieven. Ook gebruiken we het voor de beoordeling van de businessplannen.

Hier vind je de opzet van het businessplan voor collectieve waterzuivering. (pdf, 282 kB)

Het business plan omschrijft de juridische, technische en financiële onderdelen die komen kijken bij het samen zuiveren van je water.

Zie ook de website van LTO Glaskracht voor meer informatie.

Keuze zuiveringsinstallatie

Zowel de tuinbouwers die alleen zuiveren als degenen die dit samen doen, moeten aan bepaalde eisen voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld kunnen laten zien dat ze het water voor 95% kunnen zuiveren met de installatie die ze voorstellen.

Landelijke beoordelingscommissie

Ondernemers willen graag weten welke zuiveringsinstallatie geschikt is om aan de regelgeving te kunnen voldoen. Ook voor de toezichthouders is duidelijkheid nodig. Daarom is landelijk een Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw ingesteld (BZG). Alleen zuiveringsinstallaties die door deze commissie op een lijst zijn geplaatst, mogen worden geplaatst op de bedrijven.

Meetprotocol

Om te kunnen bepalen of een installatie genoeg zuivert, is het ‘Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw’ (rapport B) opgesteld. Fabrikanten moeten de zuiveringsinstallatie door een onafhankelijke partij laten testen. Van de resultaten wordt een rapport gemaakt. De BZG toetst dit rapport. Daarna kan de installatie op de lijst van toegestane installaties worden gezet.

Standaard Water

Voor het testen van de zuiveringsinstallatie is naast het meetprotocol ook een ‘Standaard Water’ opgesteld. De Standaard Water wordt gebruikt om op een duidelijke, makkelijk te herhalen manier technologieën te beoordelen. Hiervoor gebruiken we water met een vastgestelde samenstelling.

Op de website van de Helpdesk Water van de Rijksoverheid, kun je de zuiveringsinstallaties vinden die zijn goedgekeurd door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG).


FAQ's Zuiveringstechnieken

We snappen dat je misschien nog vragen hebt. Lees hier antwoorden op de veel gestelde vragen over zuiveringstechnieken.