Milieurapportage indienen


Tuinders moeten elk jaar voor 1 mei hun milieu-registratie naar de Uitvoeringsorganisatie (UO) sturen. Delfland en gemeenten controleren (tijdens bedrijfsbezoeken) of dit is gebeurd. Het is belangrijk om goed te weten wat er in dit rapport moet staan.

kassen glastuinbouw in weiland

Onderdelen van de rapportage

Teel je op de stof substraat, dan moet je rapporteren over de geloosde hoeveelheid meststoffen. Als grondteler rapporteer je daarnaast het verbruik aan meststoffen. Noem in je rapportage wat je teelt, gedurende welke periode, en op welk oppervlak. Vergeet niet alle afvalwaterstromen op te nemen.

Denk ook aan:

  • spoelwater van bijvoorbeeld een (zand)filter. Dit moet worden gerapporteerd als het (zand)filter met drainwater wordt gespoeld.
  • incidentele lozingen als gevolg van bijvoorbeeld teeltwisselingen.
  • lozingen van drainwater bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij ziektes in het gewas.

Normen voor uitstoot

Voor telers op substraat gelden normen voor de maximale uitstoot, emissienormen. Deze normen bepalen de hoeveelheid meststoffen die je mag lozen. Telers in de grond mogen maar een bepaalde hoeveelheid meststoffen gebruiken. Dit is wettelijk vastgesteld. Deze normen zijn er om er voor te zorgen dat men meer water gaat hergebruiken, en minder loost in de sloot, het riool of de bodem.

Delfland en gemeenten controleren (tijdens bedrijfsbezoeken) of je je registratie hebt ingediend. Wij gaan na of de gerapporteerde gegevens juist zijn. En of je je houdt aan de normen.

Milieurapportage indienen

Wil je je milieuregistratie opsturen?

Via deze website van UO Glastuinbouw kun je de rapportage indienen.