Legger

Op de legger is aangegeven op welke plekken de regels van toepassing zijn. Hier kunt u de vastgestelde legger bekijken.

Delfland heeft als taak te zorgen voor een goed waterbeheer, maar dat doen we niet alleen! Delfland zorgt dat onze waterstaatswerken, zoals de wateren, de dijken en kunstwerken (bijvoorbeeld een gemaal), in goede staat blijven. Hiervoor gebruiken wij de legger. In de legger geven wij voor elk waterstaatswerk aan waaraan deze moet voldoen, wie welk soort onderhoud doet en waar welke regels gelden, zodat alles op orde blijft. De legger is een juridisch instrument bestaande uit twee delen, de leggerkaart en de leggertekst (bepalingen). Met de leggers worden ook de keur en algemene regels van kracht.

Leggerkaart 

De legger ziet eruit als een wegenkaart. In plaats van wegen staan alle waterstaatswerken erop. Waterstaatswerken zijn de dijken, vaarten en sloten waarvoor Delfland verantwoordelijk is.

Onder de dijken verstaan we de zeewering, de Delflandsedijk, de Maasdijk, de landscheiding met Rijnland en Schieland, de regionale waterkeringen (boezemkaden) en de polderkaden. Van de dijken en waterkeringen zijn in de legger de breedte en de hoogte aangegeven. Dan reserveren we nog ruimte om de dijk in de toekomst te kunnen versterken. Dit is de beschermingszone achter en voor de dijk. De grens van de beschermingszone staat ook op de kaart.

Over de vaarten en sloten vindt u informatie over de ligging, diepte, breedte en functie. Ook is de ligging van de bergingsgebieden, natuurlijkvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen aangegeven.

Van al deze waterstaatswerken is op de legger te zien wie verantwoordelijk is voor het onderhoud ervan.

Download de legger voor ArcGIS of CAD-systemen: