Legger

In de leggers is aangegeven op welke plekken de regels van toepassing zijn en wie het onderhoud moet doen. Hier kunt u de vastgestelde leggers bekijken.

Delfland heeft als taak te zorgen voor een goed waterbeheer. Dat doen we niet alleen, maar ook samen met anderen. Delfland zorgt dat onze waterstaatswerken in goede staat blijven. Hiervoor gebruiken wij de zes leggers van Delfland. Waterstaatswerken die in deze leggers staan zijn: dijken, vaarten, sloten, bergingsgebieden, natte ecologische zones en kunstwerken, waarvoor Delfland verantwoordelijk is. Onder de dijken verstaan we de zeewering, de Delflandsedijk, de regionale waterkeringen (zoals boezemkaden), de landscheiding met Rijnland en Schieland, de polderkaden en de waterscheidingen. Onder kunstwerken verstaan we bijvoorbeeld een gemaal, een stuw, een keerschot. 

 In de leggers geven wij voor elk waterstaatswerk aan waaraan deze moet voldoen, wie welk soort onderhoud doet en waar welke regels gelden, zodat alles op orde blijft. Deze ‘regels’ staan in de Keur Delfland, de bijbehorende Algemene Regels en de beleidsregels. Ook geven wij aan waar de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte ligt. Dit is ruimte die we reserveren om bijvoorbeeld wateren in goede staat te houden, of om een dijk in de toekomst te kunnen versterken.

 De legger is een juridisch instrument en is gebaseerd op de Waterwet en de Waterschapwet. De legger bestaat uit twee delen:

  • leggertekst: het tekstuele deel van de legger;
  • leggerkaart: de digitale verbeelding van de legger.  

De leggerkaart moet samen met de leggertekst gelezen worden.