Regels voor lozing van grondwater


Hier kun je lezen wat de kwaliteit van de lozing moet zijn om op oppervlaktewater of riolering te mogen lozen.

1.  Regelgeving bij lozen van grondwater op oppervlaktewater

1a. Kwaliteit

Wil je grondwater lozen vanuit een inrichting (bedrijf)? Dan gelden de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Als je niet uit een inrichting loost - bijvoorbeeld bij rioolwerkzaamheden of een bouwput voor een nieuw gebouw of infrastructureel werk - dan geldt het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ (Blbi).

Normen bij ontwatering (bijvoorbeeld bouwputbemaling)

In beide besluiten is voor het lozen van grondwater bij ontwatering een eis opgenomen voor onopgeloste stoffen (max. 50 mg/l) en het niet mogen optreden van visuele verontreiniging. Dit kun je nalezen in artikel 3.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 3.2 van het Besluit lozen buiten inrichtingen op overheid.nl.

Normen bij bodemsanering

In beide besluiten is voor het lozen van grondwater bij ontwatering een eis opgenomen voor onopgeloste stoffen (max. 50 mg/l) en het niet mogen optreden van visuele verontreiniging. Daarnaast zijn nog andere emissiegrenswaarden opgenomen. Dit kun je nalezen in artikel 3.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 3.1 van het Besluit lozen buiten inrichtingen overheid.nl.

Zorgplicht (algemeen)

Voor beide besluiten geldt - naast deze voorschriften – ook de algemene zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat je nadelige gevolgen voor het milieu (waaronder verontreiniging van het oppervlaktewater) moet voorkomen. De volledige tekst van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn te vinden op overheid.nl.

1b. Kwantiteit

Lozing op oppervlaktewater is tot maximaal 100 m3/u vergunningsvrij. Dit kun je nalezen in artikel 28 en 29 van de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland. Je hoeft hierover geen melding te doen.

2. Lozen van grondwater op riolering

Voor lozing op het vuilwaterriool of het hemelwaterstelsel is de gemeente het bevoegd gezag.

3. Lozen van grondwater op of in de bodem

Voor lozingen op of in de bodem is de gemeente of de provincie het bevoegd gezag. Voor lozingen ondieper dan 10 meter beneden het maaiveld is dit de gemeente. Voor lozingen dieper dan 10 meter beneden het maaiveld is dit de provincie.