Droogte


Voldoende zoet water in de sloten en vaarten is belangrijk voor de natuur, de waterkwaliteit, de dijken en voor ondernemers die afhankelijk zijn van zoet water. Omdat wij in het voorjaar en de zomer vaker lange periodes van droogte hebben, bereiden wij ons daar elk jaar op tijd op voor.

Update: voorjaar 2021

Delfland bereidt zich voor op droogte

Ons klimaat verandert. Daardoor wordt het weer grilliger. Als het regent dan regent het vaker heel hard. Ook zijn er vaker lange periodes van droogte. Als waterbeheerder zijn we dag en nacht bezig met waterpeilen, de waterkwaliteit en de waterveiligheid. Daarbij kijken we vooruit. Naar de korte termijn en de lange termijn. Zo hebben we er al in de jaren ’80 voor gezorgd dat aanvoer van zoet water naar ons gebied mogelijk is vanuit het Brielse Meer.

Jongen loopt over brug van keien in de sloot in een woonwijk

Beschikbaarheid van zoet water

Doordat ons gebied zo verstedelijkt is, is extra ruimte voor water moeilijk te vinden. Het goed aan- en afvoeren van water en onderhouden van de blijft hierdoor een uitdaging. Vroeger lag het  de focus op het op tijd afvoeren van water. Tegenwoordig is de beschikbaarheid van zoet water ook een groot punt van aandacht. Wat doen wij daarvoor?

Klimaatkrachtige leefomgeving

De waterschappen willen dat water leidend is bij de inrichting van het land. Zodat we kunnen zorgen dat er voldoende gezond en zoet water blijft. Samen met de gemeenten in ons gebied bekijken we hoe we de openbare ruimte binnen Delfland klimaatbestendig kunnen maken. Met voldoende ruimte voor groen en voor water. We ondersteunen bewoners, verenigingen van eigenaren en bedrijven om op hun terrein aan de slag te gaan met ont-tegelen, vergroenen, groene daken en regentonnen. Hoe meer regenwater wordt vastgehouden in de bodem, des te beter de omgeving een drogere periode kan overbruggen. Daarvoor hebben wij een subsidieregeling. Zie klimaatkrachtig.nl

Samenwerken

Met de collega-waterschappen in deze regio en via het Deltaprogramma Zoetwater willen we zorgen dat iedereen voldoende water heeft. Delfland krijgt water vanuit het Brielse Meer in het gebeid van waterschap Hollandse Delta. Als het nodig is, kan ook water aangevoerd worden vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal. Een deel daarvan voeren we dan door naar het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard.

Innovaties

We maken het afvalwater schoon van 1,2 miljoen inwoners in ons gebied en 35.000 bedrijven en instellingen. Dat schoongemaakte water lozen we nu nog op zee. Door het water extra schoon te maken, willen wij het in de nabije toekomst gaan hergebruiken. Bijvoorbeeld als gietwater en om de waterpeilen goed te houden.

Voorbereid zijn

Op dit moment is er nog geen watertekort in ons gebied. Maar we zijn alert en voorbereid. Door de ontwikkeling van neerslag en verdamping goed in de gaten te houden, zorgen we dat we klaar zijn voor dijkinspecties, maatregelen tegen zoutindringing en het binnenpompen van water.

Jij kan ook meehelpen

Iedereen kan meehelpen. Wees zuinig op en met ons zoete water. Houd het schoon en houd het vast.

2020 - Berichtgeving over de droogte in Delfland

Update 10 augustus 2020

Droog en warm tot donderdag

Wij beleven een hittegolf. Volgens de weerinstituten duurt het zeker tot donderdag tot er regen van enige betekenis gaat vallen en de hitte wat afneemt.

Ondanks de warmte en de droogte kunnen wij de waterpeilen goed op orde houden en de verzilting tegengaan. Op dit moment pompen wij 2 m3 water per seconde vanuit het Brielse meer ons gebied in. Dat is ongeveer gelijk aan drie olympische zwembaden per uur. Het is nog niet nodig om extra dijkinspecties te gaan lopen, maar wij houden het neerslagtekort heel goed in de gaten.

De waterkwaliteit heeft wel te lijden onder de warmte en de droogte. Op veel plekken steekt blauwalg de kop op en wij krijgen meer meldingen van dode vissen en eenden in het water. Samen met de gemeenten zorgen wij ervoor dat dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd. Op plekken waar veel dode dieren worden gezien meten wij het zuurstofgehalte in het water en kijken of het op die plekken mogelijk is om het water door te spoelen of zuurstof toe te voegen.

Zie jij dode vissen of watervogels, meld het dan bij de gemeente of via loket@hhdelfland.nl
Haal zelf geen dode dieren uit het water, ga niet zwemmen in de buurt van dode vissen of watervogels en laat ook de hond daar niet zwemmen.

Meer weten over de waterkwaliteit bij warmte? Kijk dan hier:

Veelgestelde vragen over waterkwaliteit en droogte.

Update 31 juli

Na een periode van wisselvallig weer, beleven wij nu weer een paar flink zomerse dagen. Wat betekent dat voor het neerslagtekort en de waterkwaliteit?

Ondanks de regen die wij hebben gehad, is het neerslagtekort in het gebied van Delfland nog steeds zo’n 200 mm. Dat is fors, maar ter vergelijking: in 2018 was dat rond deze datum 300 mm.

Voor de droogtegevoelige dijken hadden de natte periodes een positief effect. Door de regen en doordat wij op tijd zijn begonnen met droogte-inspecties en reparaties, is er op dit moment geen reden om extra controles te lopen.

Wij kunnen het huidige neerslagtekort in ons gebied goed aan, mede dankzij het zoete water dat wij vanuit het Brielse Meer ons gebied in pompen. Daarmee kunnen wij het water in de sloten, vaarten en grachten op peil te houden en dat is belangrijk voor de waterkwaliteit en  de natuur in en om het water.

Bij de waternatuur hoort helaas ook de blauwalg. Die steekt weer fors de kop op in de provincie Zuid-Holland. Blauwalg hoort bij natuurwater, maar als er teveel van is, dan kun je er als zwemmer gezondheidsklachten van krijgen. Daarom controleren wij op de officiële zwemwaterlocaties in ons gebied de waterkwaliteit. Op dit moment komt de blauwalg voor op meerdere locaties. Ga jij verkoeling zoeken in natuurwater, doe dat dan alleen op een gecontroleerde locatie en kijk op www.zwemwater.nl voor de waterkwaliteit!

Update 23 juni 2020

Het is warm en droog. Ga jij zwemmen? Let op de zwemwaterkwaliteit.
Met het warme droge weer is het heerlijk om te gaan zwemmen in natuurwater. Met inachtneming van de coronavoorschriften kan dat gelukkig weer op de meeste zwemwaterlocaties in ons gebied.

Het warme weer vergroot echter ook de kans op overlast door blauwalg en het optreden van botulisme. Ga dus niet zomaar ergens zwemmen, doe dat alleen op officiële zwemwaterlocaties. Daar wordt het water door ons gecontroleerd en weet je dus waar je aan toe bent. Op zwemwater.nl en op de borden bij de zwemplassen kun je zien hoe de waterkwaliteit is.


Update 17 juni 2020

Hevige hoosbuien, hoe gaan we daar mee om?

Afgelopen dagen was het flink raak en er komen nog meer buien onze kant op. Er vielen hevige piekbuien in de regio. Vooralsnog heeft dit niet tot zorgwekkende hoge waterstanden in sloten en vaarten geleid. De brandweer heeft hard gewerkt om het overtollige water weg te krijgen. Bij overgelopen rioleringen is de brandweer aan zet om water weg te pompen; als het gaat om overlast als gevolg van sloten en vaarten die overlopen, zijn wij als waterschap verantwoordelijk om de overlast te verhelpen

Update 5 juni 2020

Blij met beetje regen: vang het zoveel mogelijk op

De grond en de dijken zijn kurkdroog. Wij kunnen maar net het waterniveau in de hoofdvaarten op peil houden en de verzilting van ons zoete oppervlaktewater neemt toe. Daarom zijn we blij met de regen die komende dagen is voorspeld, ook al is het een druppel op een gloeiende plaat. Het is lang niet voldoende om het neerslagtekort, dat inmiddels is opgelopen naar 190mm, op te heffen. Vandaar de oproep: vang het regenwater zoveel mogelijk zelf ook op.

> Meer over regen opvangen

Update 20 mei 2020

Droogte neemt toe: wees zuinig op ons water

Het is droog en er zit voorlopig geen neerslag van betekenis in de weersvooruitzichten. Wij houden de dijken goed in de gaten en kunnen op dit moment nog voldoende zoet water aanvoeren. Duidelijk is wel dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Dus moeten wij zuinig zijn met en op ons water en samen ons gebied anders inrichten.

> Bekijk op deze kaart waar droogte-inspecties zijn

Update 28 april 2020

Veel media-aandacht voor dijkinspecties

Vandaag starten wij met inspecties van de droogtegevoelige dijken in ons gebied. Omdat het al zo lang niet heeft geregend is er al heel vroeg in het jaar een flink neerslagtekort. Veendijken drogen snel uit en kunnen dan scheuren gaan vertonen. Om er op tijd bij te zijn met reparaties is het belangrijk de dijken goed in de gaten te houden.

Verschillende media besteden vandaag aandacht aan de inspecties. Wij maken een overzicht:

Update 8 april 2020

Op 1 april is het zogenaamde droogteseizoen weer begonnen.

De temperaturen stijgen. Het is droog en de komende dagen lijkt dat zo te blijven. Dat leidt nu niet tot problemen.

We vragen veehouders met schapen of geiten op de dijk om extra alert te zijn. En als het nodig is het vee tijdelijk elders te laten grazen. Zo voorkomen we schade aan de dijk.