Leges overzicht


Inhoudsopgave

Wateractiviteiten – Lozen van water, stoffen of warmte in of op een  oppervlaktewaterlichaam/ zuivering technisch werk

Waterkwaliteit (lozen van water stoffen, warmte/koude lozing)

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit. Dit is inclusief de lozingen die geënt zijn op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tarief heeft betrekking op de omvang van een lozing op of in een oppervlaktewaterlichaam of zuivering technisch werk als daarbij water, stoffen of warmte of koude worden geloosd.

Oppervlaktewaterlichaam is: een rivier, waterbekken, etc..

Zuivering technisch werk is: bijvoorbeeld een werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater geëxploiteerd door een waterschap of gemeente

Tarieven per omvang:

 • Klein: € 641,00
 • Middel: € 1.510,00
 • Groot: € 2.745,00

Waterkwantiteit (lozen van water)

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam waarbij (een hoeveelheid) water wordt geloosd.

Tarief: € 641,00

Onttrekkingsactiviteiten

Oppervlaktewater

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam (bijvoorbeeld watergang).

Tarief: € 641,00

Grondwater

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van grondwater (met of zonder infiltratie). Naarmate de hoeveelheid onttrokken water in m³ toeneemt, heeft dit doorgaans een grotere impact op een uitgestrekter gebied en worden meer diverse objecten beïnvloed. Dit resulteert in een toename van de complexiteit en vereist daardoor een groter aantal uren om de effecten grondig te kunnen beoordelen.

Grondwater: tarief per omvang
Omvang Tarief

Van 0 tot 50.000 m3

€ 824,00

Van 50.000 tot 100.000 m3

€ 1.601,00

Van 100.000 tot 150.000 m3

€ 2.608,00

Van 150.000 tot 200.000 m3

€ 3.340,00

Van 200.000 tot 500.000 m3

€ 4.072,00

Van 500.000 tot 1.000.000 m3

€ 4.808,00

1.000.000 m3 en meer

€ 7.732,00

Beperkingengebiedsactiviteiten m.b.t. waterstaatswerken

Activiteit in, op over of onder een Waterkering

Deze categorie betreft het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, De beperking heeft betrekking op een activiteit binnen en rond de ruimte  van de waterkering. Inclusief alle ondersteunende kunstwerken van de waterkering als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Waterschapsverordening van Delfland. Doel is de functie van de waterkering niet te verstoren. Een waterkering is onder andere een dam, dijk, stormvloedkering of beschoeiing die (overtollig) water tegenhoudt.

Let op: Hieronder vallen ook beperkingengebiedsactiviteiten van een afwijkend waterpeil, zie artikel 4.1-b van de Waterschapsverordening van Delfland.

Tarief 1 of 2 beperkingengebiedsactiviteit

 • Aanvraag voldoet aan de standaard van de beoordeling en of beleidsregels:  € 641,00
 • Aanvraag heeft een aanvullende beoordeling nodig: € 869,00

Tarief 3 of 5 beperkingengebiedsactiviteit

 • Aanvraag voldoet aan de standaard van de beoordeling en of beleidsregels:  € 1.235,00
 • Aanvraag heeft een aanvullende beoordeling nodig: € 1.693,00

Tarief 6 of 10 beperkingengebiedsactiviteit

 • Aanvraag voldoet aan de standaard van de beoordeling en of beleidsregels:    € 2.379,00
 • Aanvraag heeft een aanvullende beoordeling nodig: € 3.340,00

Activiteiten behorend tot een project

Project

Bij een project is er sprake van het indienen van meer dan één aanvraag of verzoek, bestaande uit onlosmakelijke activiteiten. Hieronder verstaan wij één handeling die in meer dan een categorie vergunningplichtige activiteiten valt, of uit meerdere samenhangende activiteiten. In het geval van onlosmakelijke activiteiten moeten deze als één project gezien.  Eén project wordt op basis van de tarieventabel aan één subcategorie van legescategorie 4 gekoppeld op basis van de verwachtte ureninzet voor het project. Er kunnen wel tijdens de looptijd van het project meerdere vergunningen ingediend worden voor de onlosmakelijke activiteiten, Hiervoor wordt altijd enkel het tarief van het ene project in rekening gebracht Dus wat in rekening gebracht wordt gebracht op het moment van indienen van de eerste aanvraag of verzoek. Op voorwaarde dat de opvolgende vergunningen worden aangevraagd binnen een termijn van vijf jaar, nadat de eerste vergunning voor het project in behandeling is genomen.
In het geval van samenhangende activiteiten mogen de activiteiten verdeeld worden over meerdere deelprojecten, waarbij elk deelproject wederom op basis van de tarieventabel aan één subcategorie van legescategorie 4 wordt gekoppeld.

Klein project

Een project met kleine impact binnen één of enkele beperkingengebieden, weinig complex en niet of nauwelijks bestuurlijk relevant. Voor de behandeling van de aanvraag zijn slechts enkele overleggen noodzakelijk. Er is geen aanvullend onderzoek nodig. Van slechts enkele disciplines van waterschap Delfland is advies nodig.

Tarieven:

 • Tijdsbesteding 43 tot 104 uur: € 6.725,00
 • Tijdsbesteding 105 tot 156 uur: € 11.941,00

Gemiddeld project

Een project met gemiddelde impact binnen meerdere beperkingengebieden. Een project dat gemiddeld complex is en bestuurlijk relevant. Voor de behandeling van de aanvraag zijn meerdere en structurele overleggen noodzakelijk, Eveneens is er aanvullende onderzoek of berekeningen nodig. Ook zijn er meerdere disciplines vanuit het waterschap betrokken bij een gemiddeld project.

Tarieven:

 • Tijdsbesteding tot van 157 tot en 312 uur: € 21.475,00
 • Tijdsbesteding 313 tot 468 uur: € 35.731,00

Groot project

Een groot project heeft een grote impact binnen veel beperkingengebieden. Een groot project is complex en er is bestuurlijke afstemming nodig. Er zijn veel overleguren noodzakelijk. Vanuit het waterschap zijn meerdere disciplines structureel en voor langere termijn betrokken bij een groot project. Er is aanvullende onderzoek of berekening nodig.

Tarieven:

 • Tijdsbesteding van 469 tot 624 uur:  € 50.005,00
 • Tijdsbesteding 625 tot 780 uur: € 64.279,00

Vanaf 780 uur

Vanaf 780 uur worden de leges voor een project bepaald op basis van een legesbegroting van de door Delfland te maken kosten. De randvoorwaarden voor het opleggen van de leges door een begroting worden toegelicht in artikel 4 lid 3 en lid 5.

Zie ook de Waterschapsverordening rechts op deze pagina

Aansluiten openbaar vuilwaterriool of ander riool op zuivering technisch werk

Deze categorie betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aansluiten van een openbaar vuilwaterriool of een ander riool op een zuivering technisch werk als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Waterschapsverordening. (zie ook rechts op deze pagina)

Tarief: € 869,00

Overige activiteiten

Maatwerkvoorschrift

Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag in individuele gevallen afwijken van algemene regels voor activiteiten uit de Waterschapsverordening of het Besluit activiteiten leefomgeving. Het betreft maatwerkvoorschriften die losstaan van een vergunningsaanvraag en aangevraagd worden als losse activiteit door de aanvrager. Wanneer binnen een vergunningsaanvraag maatwerkvoorschriften op worden gesteld op initiatief van de behandelaar van de vergunning valt dit niet onder deze categorie.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een maatwerkvoorschrift, wordt leges geheven. Het heffen van leges voor maatwerkvoorschriften is nieuwe in deze verordening. Voorlopig wordt hiervoor het basis-urentarief van gemiddeld 7 uur gehanteerd.

Tarief: € 641,00

Treffen gelijkwaardige maatregel

Als een algemene maatregel is voorgeschreven bestaat de mogelijkheid om, op aanvraag, toestemming te verlenen voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel. Dit is in plaats van de voorgeschreven maatregel. Dit houdt in dat een alternatieve techniek of maatregel mag worden toegepast, op voorwaarde dat deze hetzelfde effect heeft. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel, wordt leges geheven.
Dit is een nieuwe taak voor Delfland, die van kracht is geworden binnen de Omgevingswet. Voorlopig wordt hiervoor het basis-urentarief van gemiddeld 7 uur gehanteerd.

Tarief: € 641,00

Kosten in rekening gebracht bij Delfland door een ander bestuursorgaan (bij een meervoudige aanvraag)

De kosten die in rekening worden gebracht door een ander bestuursorgaan hebben betrekking op een meervoudige aanvraag voor een omgevingsvergunning bij Delfland. Voor een meervoudige aanvraag is ook de instemming van een tweede bestuursorgaan nodig. De rede hiervan is dat de belangen van het tweede bestuursorgaan bij de aanvraag betrokken zijn. Het bestuursorgaan dat instemmend advies verleent, maakt kosten in verband met dit advies. Zij kan deze kosten echter niet rechtstreeks aan de aanvrager in rekening brengen. Als een  tweede bestuursorgaan kosten in rekening brengt bij Delfland, worden deze kosten doorberekend aan de aanvrager. Deze kosten komen boven op de leges voor de behandeling van de aanvraag of het verzoek door Delfland.
Als een ander bestuursorgaan aan Delfland advies of instemming vraagt bij hun behandeling van een aanvraag brengt Delfland hen geen kosten in rekening.

Tarief:

In rekening gebrachte kosten door een tweede bestuursorgaan: 100% doorbelasting.

Enkelvoudige wijziging bestaande vergunning

Verzoek tot wijziging van een bestaande vergunning, dit betreft een enkelvoudige/simpele wijziging die minder dan 4 uur werk vereist.

Tarief: € 366,00

Meervoudige wijziging bestaande vergunning

Verzoek tot wijziging van een bestaande vergunning: dit betreft meerdere aanpassingen die meer tijd vergen. Het tarief is gebaseerd op een gemiddelde van 7 uur.

Deze legescategorie is niet van toepassing op verzoeken waarbij de wijzigingsaanvraag aanzienlijk afwijkt van de oorspronkelijke aanvraag, waardoor er gemiddeld meer dan 7 uur benodigd is.

Tarief: € 641,00

Externe advieskosten

Externe kosten worden doorberekend aan een aanvrager of verzoeker van noodzakelijke externe advieskosten. De kostenopgave zal vooraf aan de aanvrager of verzoeker worden voorgelegd.
De externe advieskosten worden boven op de verschuldigde leges van de aangevraagde activiteiten in rekening gebracht.

Tarief:

In rekening gebrachte kosten door een externe organisatie: 100% doorbelasting

Bij intrekking aanvraag/verzoek

Als een aanvraag of verzoek geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, worden de kosten verminderd met de ingetrokken onderdelen. Vermindering van legeskosten vindt plaats met een vast percentage op basis van het aantal verstreken weken.

Het aantal verstreken weken, na indiening, heeft een sterke relatie met de hoeveelheid werk die is verricht voor de afhandeling van aanvraag of verzoek.

Om deze reden wordt het legesbedrag verlaagd met een vastgesteld percentage op grond van het aantal verstreken weken.

Tarief:

 • Ingetrokken binnen 3 weken na indiening: geen leges verschuldigd
 • Ingetrokken binnen 3-4 weken na indiening: 25% van de leges
 • Ingetrokken binnen 4-5 weken na indiening: 50% van de leges
 • Ingetrokken binnen 5-6 weken na indiening: 75% van de leges
 • Ingetrokken 6 weken na indiening: 100% van de leges verschuldigd

Weigering omgevingsvergunning

In het geval dat Delfland een omgevingsvergunning weigert, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Tarief: 100%

Overige omgevingsvergunning

Deze categorie omvat een vangnetbepaling. De Omgevingswet vormt de basis van de structuur in de tarieventabel. Deze wet is net in werking getreden. Daardoor ontbreekt het nog aan ervaring in het uitvoeren van deze wet. Om deze reden heeft 'overige omgevingsvergunningen' een vangnet.

Tarief: € 641,00

Buiten behandeling laten aanvraag/verzoek

De aanvraag of het verzoek buiten behandeling geplaatst als deze:

 • Niet voldoet aan de indieningsvereisten
 • De opgevraagde aanvullende informatie is niet binnen de gestelde termijn ontvangen

Er worden dan geen leges in rekening gebracht omdat er geen inhoudelijke toetsing heeft plaatsgevonden.

Tarief: 0%