Leidraad Bodemdaling Midden-Delfland gelanceerd, een unieke samenwerking tussen boeren en overheden

27 mei 2021

Met de Leidraad Bodemdaling Midden-Delfland kunnen agrariërs en andere grondeigenaren op perceelniveau zien welke maatregelen zij kunnen nemen om bodemdaling tegen te gaan. Melkveehouder Gertjan Hooijmans, hoogheemraad Manita Koop en wethouder Sonja Smit overhandigden gisteren symbolisch de leidraad aan gedeputeerde Meindert Stolk. Daarmee is de website www.bodemdalingdelfland.nl waarop de leidraad is te raadplegen, geopend. De leidraad is ontwikkeld als onderdeel van de landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland, waarin gemeente Midden-Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Noord afdeling Delflands Groen, provincie Zuid-Holland en andere partijen samenwerken.

Bodemdaling is een bekend verschijnsel, ook in Midden-Delfland. De bodem van de polders daalt. Maar niet op alle plekken even sterk en minder extreem dan in bijvoorbeeld in het Groene Hart. Als veen in contact komt met lucht, verteert of oxideert het. Daarbij komen veel broeikasgassen, waaronder CO2, vrij en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Veenoxidatie zorgt ook op andere manieren voor problemen: door droogte ontstaan laagtes en holle percelen.

Oorzaak
De belangrijkste oorzaak voor bodemdaling is het peilbeheer. Het hoogheemraadschap pompt water uit de polders om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden én dat de bodem geschikt is voor de melkveehouderij. Dat de mate van bodemdaling varieert, heeft te maken met de hoeveelheid veen in de bodem. Op plekken waar meer klei en zand in de bodem zit, is er minder veenoxidatie en daalt de bodem dus minder hard in Midden- Delfland. De bodemdaling varieert overigens niet alleen in het gebied. De daling kan zelfs per perceel variëren.

Lokaal
Er is natuurlijk al informatie over bodemdaling en wat ertegen te doen is, maar die informatie is vaak heel algemeen. Terwijl de precieze bodemgesteldheid en de ligging van het perceel kritische factoren zijn. Bovendien kunnen percelen zelfs op kleine afstand toch al wezenlijk van elkaar verschillen. Deze leidraad is als maatwerk in te zetten waardoor boeren en organisaties via www.bodemdalingdelfland.nl op perceelniveau kunnen inzoomen en bekijken welke maatregelen mogelijk effectief zijn. Ook staat aangegeven welke regelgeving (vergunning) erbij hoort. Wethouder Sonja Smit van gemeente Midden-Delfland: ‘Boeren overwegen meestal onderwaterdrainage of ophoging van holle percelen. Maar er staan nog veel meer mogelijke maatregelen in ons document.’ Andere voorbeelden zijn dynamisch peilbeheer, het stimuleren van bodemleven, diepe greppels en variatie in drooglegging.

Smit: ‘Ik ben heel blij met de handzame website. Op www.bodemdalingdelfland.nl kunnen boeren tot op perceelniveau zien welke maatregelen mogelijk zijn, wat de effecten zijn per maatregel, welke randvoorwaarden en aandachtspunten er zijn en hoe het zit met vergunningen. Zo behouden we in de toekomst onze vitale landbouw én een fraai landschap met oog voor biodiversiteit.’

Toekomstbestendig
De samenwerkende partijen hebben als gemeenschappelijk doel dat ze het cultuurhistorische waardevolle landschap willen behouden. De agrarische bedrijvigheid is hiermee onlosmakelijk verbonden. Om het Midden-Delfland gebied toekomstbestendig te maken, zijn er echter wel maatregelen nodig. Bodemdaling stelt alle partijen voor een opgave. Hoogheemraad Manita Koop: ‘Het tegengaan van bodemdaling en de zorg voor een toekomstbestendig gebied is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met elkaar moeten we kijken wat er mogelijk is om bodemdaling te remmen. Samen met gemeente, provincie en agrariër; ieder vanuit zijn eigen rol.’


Koeien

Koeien