Gemaal Commandeurspolder


Het gemaal Commandeurspolder in Maasland is een gemeentelijk monumentaal pand, gebouwd in 1893. Het gebouw en de installaties voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom gaan we deze vervangen.

gemaal commandeurspolder

Het waterpeil in de Commandeurspolder wordt geregeld met een gemaal dat staat aan de Commandeurskade in Maasland. Dit poldergemaal is gebouwd in 1893. Het vormt samen met het bakhuisje en woonhuis dat er naast liggen, een gemeentelijk monument. Het gebouw is niet stevig meer en inmiddels zijn de installaties ook aan vervanging toe. Om dit gemaal weer te laten voldoen aan de eisen van deze tijd, zijn flinke aanpassingen nodig. Omdat het pand een monument is, is dat lastig.

Update juni 2023

Afgelopen periode is gewerkt aan het ontwerp van het nieuwe gemaal Commandeurspolder. In het ontwerp zijn onder andere de wensen vanuit de omgeving verwerkt.

Impressie nieuw gemaal Commandeurspolder
Impressie van het nieuwe gemaal Commandeurspolder.

Duurzaamheid
De aannemer gaat zich de komende periode bezighouden met het uitwerken van het ontwerp en het voorbereiden van de uitvoeringsfase. Hierbij wordt op verschillend manieren rekening gehouden met duurzaamheid, waaronder:

  • Er wordt gewerkt met klein elektrisch materieel en biologische brandstof in plaats van fossiele diesel.
  • Voor de verharding van het terrein wordt gebruik gemaakt van 'biobased materiaal'. Dit circulaire, biobased materiaal bestaat uit gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat. Hierdoor is deze verharding veel minder belastend voor het op het milieu in plaats van verharding gemaakt van normaal beton. Bovendien is de toename van CO2 door de productie per saldo veel lager.
  • Materialen worden hergebruikt: gebruikte stalen damwanden, gebruikt puinsteen en zand voor de wegfundering van het gemaalterrein. En we gebruiken gerecylced beton.

Planning
In het voorjaar van 2024 zal gestart worden met de werkzaamheden.

----------

Update oktober 2022

Donderdag 6 oktober heeft Adviesbureau Kragten namens Delfland een presentatie gegeven over de stand van zaken rondom project Gemaal Commandeurspolder.

Bedankt voor de betrokkenheid en aanwezigheid van alle geïnteresseerden.

Update september 2022

Het ontwerp voor het nieuwe gemaal Commandeurspolder is zo goed als klaar. Dit voorjaar is een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het gemaal vanwege het monumentale karakter van het gemaal en omgeving en de nieuwe locatie van het gemaal. De eisen en wensen uit het beeldkwaliteitsplan zijn vertaald in het ontwerp.

Visualisatie ontwerp gemaal commandeurspolder
Visualisatie ontwerp gemaal Commandeurspolder

Waarom een beeldkwaliteitsplan?

Voor het realiseren van het nieuwe gemaal is een wijziging in het  bestemmingsplan noodzakelijk omdat het gemaal niet binnen het oorspronkelijke bestemmingsplan kan worden gerealiseerd. Vanwege de diverse beleidsregels en beschermde status van de omgeving is een beeldkwaliteitsplan opgesteld als bijlage bij het bestemmingsplan.

Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld met als doel het nieuwe gemaal op een juiste manier in te passen in het landschap, in harmonie met de omgeving en met respect voor het gebouwen ensemble te positioneren. Vanwege de beschermde status van de omgeving heeft veel afstemming plaatsgevonden met de polderarchitect en de commissie Welstand en Erfgoed van de gemeente Midden-Delfland.

Bestemmingsplanprocedure loopt

De gemeente Midden-Delfland heeft aangegeven medewerking te verlenen aan het initiatief van het realiseren van het nieuwe gemaal en de noodzakelijke verplaatsing van het monumentale bakhuisje. Daartoe is een bestemmingsplan voor het realiseren van het nieuwe gemaal opgesteld. Binnenkort komt dit bestemmingsplan ter inzage.

Verwachte planning

Om te komen tot realisatie van het nieuwe gemaal selecteert Delfland een partij voor uitvoering. De verwachting is dat half 2023 bekend is welke partij de werkzaamheden gaat uitvoeren zodat in het najaar van 2023 gestart kan worden met de werkelijke realisatie van het nieuwe gemaal. Begin 2025 zal het nieuwe gemaal naar verwachting klaar zijn.

Informatiebijeenkomst op 6 oktober

Wij nodigen alle geïnteresseerden uit voor een informatiebijeenkomst op 6 oktober 2022. Deze vindt plaats bij Trefpunt Maasland (ruimte Pastorie), Kerkplein 11 te Maasland. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom. Om 19:30 start de informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij je over de actuele stand van zaken en de planning. We horen dan ook graag of je wensen en opmerkingen voldoende zijn mee genomen. Ook zijn deskundigen van het Hoogheemraadschap van Delfland en adviesbureau Kragten BV aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen.

----------


Nieuw duurzaam gemaal

Op 23 april 2020 heeft de Verenigde Vergadering van Delfland besloten weg te gaan uit het huidige gemaal. Deze wordt vervangen door een nieuw gemaal Commandeurspolder. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er zijn twee locaties en het gemaal kan bovengronds of zoveel mogelijk ondergronds worden gemaakt. We voeren onderzoek uit naar de beste plek voor het gemaal. Hierbij kijken we naar het watersysteem, de toegankelijkheid van het gemaal, het grondeigendom, hoe het past in de omgeving en naar duurzaamheid.

Samen met gemeente Midden-Delfland maken we een plan voor het bestaande monumentale gemaal. Hier horen het bakkershuisje en de dienstwoning bij.

Onderzoek naar locatie nieuwe gemaal

Een extern adviesbureau onderzoekt welke locatie het meest geschikt is voor het nieuwe gemaal. Dit noemen we een variantenstudie. Er zijn twee locaties die onderzocht worden: locatie 1 en locatie 2. Je kunt de locaties zien op het kaartje hieronder. In overleg met de omgeving wordt een variant gekozen.

plattegrond plekken nieuw gemaal commandeurspolder

Planning onderzoek

  • Op 1 oktober 2020 start het adviesbureau met de variantenstudie.
  • In het laatste kwartaal van 2020 tot het eerste kwartaal van 2021 voeren we onderzoeken, keukentafelgesprekken en de variantenstudie uit.
  • In het tweede kwartaal van 2021 bieden we een informatieavond en werken we de gekozen variant uit tot een voorontwerp.
  • In het derde kwartaal van 2021 besluit de VV over de locatie en het ontwerp en wordt er geld beschikbaar gesteld voor het project.

Wil je zien wat er tijdens de informatieavond op 14 april 2021 besproken is?

> Bekijk de slides van de presentatie (pdf) (pdf, 9 MB)

Samenvatting enquête

Ben je benieuwd wat de uitkomsten waren van de enquête over het nieuwe gemaal?

> Lees de samenvatting van de resultaten van de enquête (pdf) (pdf, 798 kB)


Ik wil contact

Heb je vragen of wil je iets aan ons kwijt?