Besluiten verenigde vergadering


Het algemeen bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar. In de verenigde vergadering neemt het algemeen bestuur besluiten over het beleid en de plannen en projecten van het waterschap. in iBabs staan de bestuurlijke stukken, met besluiten en bijlagen.