Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering.

De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.29 september 2023
Nieuwsbrief verenigde vergadering
We stonden eerst stil bij het onverwachte overlijden van Sjoerd Fekkes, tot aan de verkiezingen een zeer gewaardeerd lid van het Algemeen Bestuur.

Bij het voorstel om de banen van de hoogheemraden full time te maken is het niet duidelijk welke extra resultaten het college voor ogen heeft voor die extra tijd. Ook vinden wij het transparanter om een mogelijke uitbreiding van de formatie tijdens de coalitiebesprekingen te regelen en niet nu. Daarom hebben we samen met AWP en de PvdA een motie ingediend om de verhoging van de salarissen van de hoogheemraden met 33% te ontraden. Deze motie heeft het helaas niet gehaald.

Wij stemden in met de bestuursrapportage maar maken ons zorgen over de terugloop van de investeringen met circa 50% en de gevolgen voor de waterkwaliteit en de waterveiligheid. Aanvullende maatregelen zijn nodig om opgewassen te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. 
De wijziging van de legesverordening betreft een verhoging van 275 naar 641 euro voor het aanvragen van vergunningen. AWP vindt dat de aanvrager moet betalen, maar wil net als PvdA en WN een geleidelijke verhoging voor particulieren.

Agendapunt ‘aanpassen tijdsbestedingsnorm individuele hoogheemraden’ betrof de uitbreiding van de tijdsbesteding van de hoogheemraden van 0,75 naar 1,0 fte. Reden hiervoor zou de toegenomen werkdruk zijn. Deze toegenomen werkdruk werd naar herhaaldelijk verzoek niet inzichtelijk gemaakt. Ook kwam er geen antwoord op de vraag of er nu meer of beter gepresteerd gaat worden. AWP diende samen met PvdA en WN een motie in om bij gelijkblijvende prestatie af te zien van de 33% ophoging in tijd en geld. Deze verhoging is niet te verkopen in een tijd van bestaansonzekerheid. En aan de organisatie die met een hoge werkdruk kampt, maar geen 33% salarisverhoging krijgt. Toegezegd is dat hoogheemraden stoppen met hun betaalde bijbanen.
Het belangrijkste onderwerp van de Verenigde Vergadering was de verhoging van de beloning van de hoogheemraden. Wettelijk is het sinds kort mogelijk dat het college uit 4fte bestaat. Dat was 3fte. Wij waarderen het werk van onze hoogheemraden maar vinden deze uitbreiding niet voldoende onderbouwd met te leveren meerwerk. Delfland gaf eerder geen signaal dat het werk niet met 3fte vervuld kon worden. Na meerdere malen te hebben gevraagd naar onderbouwing is deze niet gekomen. In een tijd dat mensen rekeningen niet kunnen betalen vinden wij deze verhoging van uren (en salaris) zonder onderbouwing niet gepast. We hebben samen met AWP en WaterNatuurlijk  tegen gestemd. Bij de bespreking van de legesverordening hebben we een amendement ingediend, dat moest zorgen voor een gefaseerde invoering van de hogere leges voor particulieren. Helaas was er hier geen meerderheid voor.
CDA vraagt aandacht voor invoering vaarvignetten
 
Het CDA heeft gevraagd om onderzoek te doen naar invoering van vaarvignetten. In 2015 zijn deze afgeschaft om de regeldruk te verminderen. Sindsdien neemt de overlast van te hard varende boten toe, is er meer geluidsoverlast en zijn er meer scheepswrakken. Naar schatting 60% van de boten houdt zich aan de regels. Snelvarende boten beschadigen ook de oevers, wat tot meer onderhoud leidt. De waterkwaliteit neemt flink af door opwoeling van de bodem en doordat waterplanten niet kunnen groeien.

Sinds corona neemt het aantal boten toe. Veel booteigenaren weten niet dat op de 180 km vaarwegen van Delfland maar maximaal 6 km/h gevaren mag worden. Ook is niet duidelijk waar je wel en niet mag aanleggen.

Door invoering van een vaarvignet kan er beter gehandhaafd worden en verbetert ook de communicatie met booteigenaren over wat wel en niet mag. Ook kan het gebruik van minder vervuilende elektrische boten gestimuleerd worden.
CU/SGP heeft voorgesteld om het overschot van de tariefdempingsreserve te reserveren voor de bouw van de nieuwe afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen. Dit bleek niet te kunnen, volgens Delfland. Hoe dan ook is het belangrijk dat we de kosten van lenen vermijden en geld in kas hebben.

Bij de bespreking Legesverordening Delfland 2024 heeft onze fractie bedenkingen geuit over de soms zeer forse tariefstijgingen.

CU/SGP heeft aangedrongen op een voortvarende aanpak van exoten, zoals de Amerikaanse rivierkreeft. Ook eerder aangesneden onderwerpen, zoals het werk maken van vrijwilligersbeleid (dijkleger) en het klimaatadaptief bouwen, krijgen binnenkort aandacht van het college.

Chemische stoffen: PFOS en PFAS in Leidschenveen, Forepark Den Haag, blijven een zorg gezien het negatief effect op het milieu en de gezondheid. Delfland heeft het nodige onderzoek gedaan en maatregelen genomen, maar zolang de normen voor alle PFAS stoffen nog niet gehaald worden, zijn aanvullende maatregelen nodig.
Op 28 september was de VV er weer om besluiten te nemen. Eén besluit dat wij willen uitlichten is het besluit om onze nummer 3, Marc Weterings, te benoemen tot commissievoorzitter van de commissie BFO (bestuur, financiën en organisatie). Marc werd gevraagd om in te vallen en ging de uitdaging meteen aan en is nu benoemd als vaste voorzitter.

Verder werd er in deze commissie door BBB Delfland stilgestaan bij de wateroverlast in september 1998, een flinke ramp in het gebied van Delfland. Daarnaast hebben wij gesproken met de Dijkgraaf en onze wensen en idealen met hem besproken. Het was een positief en goed gesprek en wij kijken uit naar verdere samenwerking met de organisatie.
Tijdens de Verenigde Vergadering op 28 september heeft de VVD haar volledige steun uitgesproken voor de nieuwe legesverordening van Delfland. Deze verordening is afgestemd op de Omgevingswet en hanteert diverse tarieven om de benodigde dienstverlening te waarborgen. Voor de VVD staat het vast dat dit model kostendekkend moet zijn, in lijn met efficiënt financieel beleid. Daarnaast ondersteunt de VVD het voorstel om de huidige parttime aanstelling van de hoogheemraden te verhogen naar een volledige aanstelling, gezien het feit dat ze fulltime werkzaam zijn. Dit draagt bij aan effectief bestuur, van cruciaal belang bij complexe maatschappelijke uitdagingen zoals waterbeheer.

Tot slot volgt de VVD kritisch de PFOS- en PFAS-problematiek en heeft vragen gesteld op het gebied van communicatie en waterkwaliteit. De VVD zal blijven benadrukken hoe essentieel het is om bewoners te informeren en maatregelen te treffen om de waterkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van de bewoners te waarborgen
Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.