Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering.

De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.19 januari 2024
Nieuwsbrief verenigde vergadering
Vergadering in het kort
Op donderdag 18 januari vergaderde de verenigde vergadering van Delfland. Op de agenda stond de toelating van drie commissieleden voor de VVD. Verder stonden er drie hamerstukken op de agenda, over de bestuurlijke P&C-kalender voor 2024, het vrijwilligersbeleid en de zienswijze op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Slibverwerking. Bij het vrijwilligersbeleid hebben de fracties AWP en CDA een stemverklaring afgelegd.
Het CDA wenst iedereen een goed 2024 toe! Laten we samen werken aan voldoende schoon water en een veiliger Delfland.

Delfland gaat vaker vrijwilligers betrekken bij werkzaamheden. Hierbij kun je denken aan dijkwachten, groepen die vuil uit het water halen, metingen uitvoeren of kwetsbare natuur onderhouden. Op die manier wordt een veel grotere groep inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen betrokken bij het waterschap en vergroot het waterbewustzijn. Bovendien zijn deze mensen de extra ogen en oren in het gebied, waardoor Delfland nog beter zijn taken kan uitvoeren.
Wij roepen daarom iedereen op om zich aan te melden als vrijwilliger!

Verder is het CDA bezorgd om de hoeveelheid ganzen in ons gebied. Daar wil het CDA graag meer inzicht in de ganzenpopulatie in ons gebied. Als u ganzen ziet of foto’s heeft van groepen mail deze dan door naar: cdadelfland@gmail.com.
De afgelopen maanden is er veel regen gevallen. De combinatie van veel wind, hoge neerslag hoeveelheden en grote toevoer vanuit de rivieren, gaf hoog waterniveau in de rivieren en watersystemen in Nederland. Overstroomde kades, schades aan bezittingen, dijkversterking met zandzakken, etc. waren dagelijks in het nieuws.

Zelfs de Maeslantkering is in december 2023 een keer automatisch gesloten,vanwege het hoge water in combinatie met de storm.

In Delfland vielen de schades mee. Complimenten voor de organisatie voor alle inspanningen en voor de dijkbewaking. Bescherming tegen het water blijft een actueel onderwerp voor Delfland, gezien de verwachte zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden.

CU/SGP Delfland heeft ingestemd met het vrijwilligersbeleid Delfland. Het stimuleren van de inzet van vrijwilligers is een goed streven.

De bespreking van de uitgangspunten en doelen van de nieuwe afvalwaterzuivering in Vlaardingen geeft CU/SGP Delfland een goede gelegenheid om inbreng te leveren voor een robuuste en duurzame afvalwaterzuivering voor de toekomst.
In de eerste VV-vergadering van het nieuwe jaar is het vrijwilligersbeleid vastgesteld. Wij vinden een brede betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij het werken aan veiligheid van groot belang. Daarom zijn wij blij dat met dit beleid, ook het vrijwillige dijkleger/dijkwacht weer geactiveerd kan worden. In tijden van droogte, extreme  neerslag of storm kunnen zij ingezet worden als ogen en oren in het veld en om de inspecteurs van het waterschap te ondersteunen bij deze kerntaak.

Tevens kan hierdoor nog beter gekeken worden hoe we jongeren kunnen betrekken bij het werk van Delfland. De heer Siskens (jongste vv-lid) zal namens BBB Delfland, actief betrokken worden bij deze taak.

Via schriftelijke vragen hebben wij aandacht gevraagd voor de aanwijzing van Midden Delfland als nutriënten verontreinigd gebied. De minister heeft beloofd aan de kringloopboeren om nog eens kritisch te kijken naar de aanwijzing, echter blijkt dit niet uit de recente aanwijzing.
Water Natuurlijk Delfland heeft in de Verenigde Vergadering geprobeerd opheldering te krijgen over het verontrustende krantenbericht over mogelijke illegale bomenkap en aantasting van de biodiversiteit in het Delftse Thijssebos.

Aangezien dit bericht pas kort voor de vergadering verscheen mocht dit echter niet worden ingebracht in de vragenronde. Het college heeft ook geen mededeling gedaan over deze kwestie. We zullen daarom schriftelijke vragen stellen en hopen dat het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden hier snel duidelijkheid over zal geven.

Met het nieuwe vrijwilligersbeleid van Delfland hebben we van harte ingestemd. Het biedt een enorme kans om de inwoners van Delfland te betrekken bij het werk van het waterschap, en ook om hun talenten en gebiedskennis in te zetten op deze manier. In de commissievergadering hebben we daarbij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor inclusiviteit en diversiteit in het vrijwilligersbeleid en het zoveel mogelijk betrekken van jongeren.
Tijdens de VV stonden slechts drie hamerstukken op de agenda, die zonder discussie zijn vastgesteld: de bestuurlijke P&C-kalender 2024, het Vrijwilligersbeleid en de Wijziging Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking: zienswijze. 

Wel zijn drie commissieleden van de VVD geïnstalleerd. Wij wensen hen veel succes toe en rekenen op een goede samenwerking.

Geschokt was de Partij voor de Dieren over de mededeling van Hoogheemraad Stijn van Boxmeer dat op een locatie in het glastuinbouwgebied de concentraties van een verboden stof 6000 keer de norm overschrijden.
De AWP vindt het belangrijk dat de positie van de individuele vrijwilligers die werkzaam zijn binnen Delfland goed geregeld is, maar we vinden de scope nog te beperkt. Wij hadden graag gezien dat Delfland met een bredere blik naar de inzet van bestaande organisaties had gekeken, zoals scoutinggroepen of kano-verenigingen.

Door de inzet van vrijwilligers onder toezicht en verantwoording van de clubleiding om plastic afval uit rietkragen te halen of informatiefolders uit te reiken aan recreanten, kan de clubkas worden gespekt. Zo wordt het imago van de club en de zichtbaarheid van Delfland versterkt én is het goed voor de natuur. We hebben dit voorstel ingebracht in de commissie en in een stemverklaring in de VV. De AWP zal zich inzetten om dit soort publieksparticipatie een plaats te geven in het vrijwilligersbeleid van Delfland.

AWP-Delfland feliciteert de nieuw-benoemde VVD-commissieleden en wenst hen veel succes!
 
Copyright © 2024 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.