Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering.

De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.1 december 2023
Nieuwsbrief verenigde vergadering
Vergadering in het kort
Op donderdag 30 november is de verenigde vergadering (VV) bijeengekomen. De belangrijkst bespreekpunten waren de benoeming van leden van de Rekenkamer en de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2028. Tijdens de begrotingsbehandeling vonden ook de algemene beschouwingen plaats.

Verschillende fracties hebben moties ingediend tijdens de algemene beschouwingen. De Partij voor de Dieren riep het college op om verdrinkingsvallen bij de bestrijding van muskusratten uit te faseren. BVNL diende meerdere moties in: over onderzoek naar het gebruik van producten om PFAS-verontreinigingen ongedaan te maken, over deze collegeperiode geen verhoging van de waterschapsbelasting meer, over het weer oppakken van het plan Erasmusvaart, over het beleid maken op verstedelijking en het gebruik van een compartimenteringskering als terras. Water Natuurlijk diende een motie in met de oproep om onderzoek te doen hoe (drink)watergebruik leidend kan worden gemaakt voor de zuiveringsheffing. Tot slot diende CU/SGP een motie in over uitgangspunten voor de begroting.
Het college kon de strekking van een groot deel van de moties overnemen. Alleen de motie van CU/SGP kwam in stemming en haalde een meerderheid. De VV stemde unaniem in met de begroting voor 2024.

Tijdens de algemene beschouwingen diende PvdA een initiatiefvoorstel is om kwijtschelding ook toe te laten passen op de zuiveringsheffing. Het voorstel haalde geen meerderheid.

AWP voor Water, Klimaat en Natuur diende een amendement in over het verhalen van de extra kosten voor extra handhaving bij glastuinbouwbedrijven door de glastuinbouwsector zelf. Dit amendement is niet aangenomen.

Tot slot dienden de PvdA en de PvdD nog moties in over respectievelijk de beleidsnota peilbeheer en over optoppen. Beide moties zijn door het college overgenomen en kwamen dus niet in stemming.
De AWP was enigszins teleurgesteld in de begroting omdat de beloofde trendbreuk in waterbeheer uitbleef. Het percentage bestrijdingsmiddelen in het buitenwater is al jaren boven de norm en daarom worden 3 extra handhavers aangenomen.

De AWP diende een motie in om die kosten ten laste te brengen van de glastuinbouw waardoor een glastuinbouwbedrijf van 30.000m2 net zo veel zou gaan betalen als een woningeigenaar. Helaas ondersteunde BBB, VVD, CDA en CU/SGP dit voorstel niet en daarom betaalt ‘iedereen’ waarvan de burgers een aandeel van 90%. 

De tarieven voor burgers stijgen fors: De zuiveringsheffing is volgend jaar 7,1% duurder en 26,6% duurder dan twee jaar eerder en huurders gaan dit jaar 12% meer watersysteemheffing betalen. Een motie kwijtschelding voor de bestaanszekerheid van de armste gezinnen haalde het niet. Wel werd een 2 jaar oude AWP-motie van stal gehaald om structureel te gaan sparen maar dat was al in de begroting doorgevoerd.
Helaas stijgen de lasten van Delfland. De Partij van de Arbeid ziet de noodzaak voor de door het college voorgestelde kostenstijging, maar we zijn van mening dat de lasten niet eerlijk genoeg verdeeld worden. Daarom willen we volgend jaar de kostentoedeling aanpassen, zodat bijvoorbeeld huurders minder gaan betalen.

Daarnaast hebben we gepleit voor de herinvoering van de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor mensen met de kleinste beurs. Helaas heeft de verenigde vergadering daar niet mee ingestemd. Wij hebben met de begroting ingestemd omdat we willen dat de voorgestelde plannen worden uitgevoerd.

We hebben gepleit voor een nieuwe nota peilbeheer om meer rekening te houden met ‘water en bodem sturend’, natuur en inspraak. Het college heeft toegezegd om een korte evaluatie van het peilbeheer te doen, met onze suggesties in het achterhoofd.

Vandaag benoemden we een nieuwe Rekenkamer. Daar zijn we blij mee. We wensen de drie leden veel wijsheid toe!
Het CDA kan zich goed vinden in de begroting 2024. Komend jaar worden flinke stappen gezet om de waterkwaliteit te verbeteren en klimaatverandering op te vangen. Het CDA heeft samen met CU/SGP een motie ingediend om ook komende jaren een gedegen financieel beleid te voeren. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen. We willen geen schulden naar de toekomst doorschuiven.

Om een eerlijker tarief te krijgen heeft het CDA gevraagd om te onderzoeken hoe het betalen voor waterverbruik ingevoerd kan worden. Daarmee kan ook waterbesparing gestimuleerd worden.

Wij vinden dat Delfland meer mogelijkheden moet benutten om gebieden aan te wijzen waar in de toekomst waterberging moet plaatsvinden. Begin november ging het al bijna mis door flinke neerslag. Door goed ingrijpen van Delfland is er gelukkig nergens wateroverlast geweest. Door ook samen met de tuinbouw meer kleine waterbergingen aan te leggen,  zal het flink helpen om het watersysteem veiliger te maken.
 
De bouw van de nieuwe afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen is een stap dichterbij gekomen, nu de gemeente Vlaardingen de overeenkomst over de aankoop van de grond heeft goedgekeurd. CU/SGP pleit ervoor, om de installatie van de Zoetwaterfabriek/waterharmonica met   de bouw van de zuivering te integreren. De terugwinning van grondstoffen uit afvalwater moet worden aangepakt.

Bij de strategie van de bestrijding van de rivierkreeften, vindt CU/SGP, dat het belang van de bescherming van de kades en dijken en de biodiversiteit voorop moet staan.

Delfland heeft een begroting 2024 en een meerjarenraming 2025-2028 opgesteld. CU/SGP heeft hiermee ingestemd, omdat er sprake is van een sluitende begroting, een houdbare schuldpositie en een gelijkmatige ontwikkeling van de belastingtarieven.

Gezien alle onstuimige weersomstandigheden met hevige wind, hoge neerslaghoeveelheden en grote toevoer vanuit de rivieren, wordt de noodzaak van goed bestuur onderstreept.
Alle 30 VV-leden in de banken gezeten, kwam voorzitter Jacco Vooijs van Glastuinbouw West inspreken, Hij kreeg vijf minuten de tijd om zijn zorgen aan de verenigde vergadering te openbaren.

Daarbij ging het om de z.g. “rotte appels" die zich niet willen conformeren aan de heersende mores om gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren of zelfs te vervangen met beschikbare ecologische alternatieven en voorkomen dat pesticiden in het water terecht komen.

Daarnaast ging het ook om een voorgenomen amendement van AWP, om een extra opslag te genereren en daarbij dus de tuinbouw extra te belasten. Jacco en zijn achterban waren in goed Nederlands gezegd: ‘Not Amused’. Als fractie zijn wij blij dat dit amendement mede door ons niet is aangenomen.

Overigens moet, om de overtreders sneller te kunnen aanpakken, alle beschikbare tijd en energie van de handhavers worden gestoken in Risicobeheersing! De pakkans wordt verhoogd en de consument en tuinder hebben er voordeel bij.
VVD-fractievoorzitter Fadime Örgü bracht tijdens de recente algemene beschouwingen de volgende thema’s ter sprake:
samenwerking, organisatie, communicatie, waterveiligheid en duurzaam financieel beleid. Ze benadrukte het belang van constructieve samenwerking na de maart-verkiezingen en pleitte voor sterke relaties, niet alleen met potentiële partners, maar ook met de inwoners.

Örgü drong aan op verbeterde communicatie over de rol van waterschappen in het dagelijks leven en stelde voor om jongere generaties actief te betrekken, onder andere door debatten over watergerelateerde kwesties te organiseren.

De aandacht voor waterveiligheid en duurzaam financieel beleid kreeg specifieke aandacht, waarbij zij het voorgestelde beleid prees vanwege de evenwichtige benadering van betaalbaarheid en duurzaamheid. Het college heeft toezeggingen gedaan, zoals het opstellen van een vrijwilligersbeleid en revitalisering van dijkwachten.

Daarnaast is beloofd dat er volgend jaar aandacht zal zijn voor organisatieontwikkeling en heldere communicatie vanuit Delfland, zodat alle belanghebbenden direct op de hoogte zijn van de hoofdprioriteiten en doelstellingen.
Voordat de dijkgraaf de vergadering opende werden we opgeschrikt door de komst van 2 Pieten die met ruime hand pepernoten strooiden. Een inspreker namens glastuinbouwsector legde uit tegen de aangekondigde motie over de verhoging van de lasten te zijn.

Annemiek Jenniskens lichtte, namens de selectiecommissie, het voorstel voor de benoeming van voorzitter en 2 leden voor de nieuwe Rekencommissie toe waarna de verenigde vergadering vrijwel unaniem met de nieuwe leden instemden.

De begroting was het pièce de résistance met 8 moties. Op de meeste daarvan kwamen toezeggingen van het college. Water Natuurlijk wil scherper aan de wind zeilen. De motie van Water Natuurlijk over het onderzoek hoe de zuiveringsheffing op basis van het waterverbruik kan worden uitgevoerd is overgenomen. Dat geeft een rechtvaardiger verdeling van de lasten.

Het initiatiefvoorstel kwijtscheldingsregeling heeft het niet gehaald en het amendement om de glastuinbouwsector te laten bijdragen aan de extra handhavingsinspanningen helaas ook niet.
De Partij voor de Dieren heeft ingestemd met de Begroting 2024, met uitzondering van het beleid rond invasieve exoten en de lastenverdeling. Wij steunen het college in zijn streven de waterkwaliteit topprioriteit te maken, maar roepen ook op de vervuiler en gebruiker zwaarder te belasten en meer te investeren in biodiversiteit.  

Wrang is dat met name de huurder de dupe is van lastenverzwaring terwijl de glastuinbouw, verantwoordelijk voor de grootste vervuiling in dit gebied, minder gaat betalen.

De PvdD-fractie heeft twee moties ingediend. De motie om de verdrinkingsval voor muskusratten uit te faseren is aangehouden na toezegging van het college om hier serieus naar te kijken. De motie om de landelijke politiek te bewegen het potentieel van het optoppen van gebouwen volledig te benutten, medeondertekend door BBB, VVD, CDA, CU/SGP en Natuurterreinen, is door het college volledig overgenomen.

Wij wensen de nieuw geïnstalleerde externe rekenkamer veel wijsheid en geluk toe.
De laatste VV van 2023 is een lange vergadering, mede door de behandeling van de begroting en de vele en uitvoerige reacties daarop.

Inspreker Jacco Voois van Glastuinbouw-Nederland houdt een pleidooi ter ondersteuning van de Tuinbouw. Geen collectieve belasting van de sector i.v.m. de waterkwaliteitsperikelen, maar een individuele beboeting bij overschrijdingen. Bij stemming blijkt met succes.

Eerder in de Cie-WKK heeft ingeland/veehouder Jeroen vd Kooij succesvol ingesproken op een, ons inziens, fout voorgelegd Peilbesluit m.b.t. de Aalkeet-Buitenpolder. Deze is voorlopig uit de besluitenlijst verwijderd en komt niet in stemming.

Verder passeren er veel moties en amendementen waarvan enkele worden omarmd of ingetrokken en een groot aantal afgestemd! Hieronder ook aanvullende kwijtschelding bij de verontreinigingsheffing. Ons devies blijft: Geen inkomens politiek in het waterschap. Dat is aan andere overheden.

Rest ons alle VV leden en bij de VV betrokkenen fijne feestdagen te wensen.
Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.