Waterkwaliteit Delfland stagneert

25 april 2022

“Onacceptabel, meer inzet nodig van land- en glastuinbouw, lokale overheden en Rijk.”

De verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland zet voor het tweede jaar op rij niet door. Dat blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage over 2021.

Hoogheemraad Marcel Belt: “De druk op de waterkwaliteit vanuit land- en glastuinbouw blijft te groot. Dat is onacceptabel. Delfland investeert al heel lang fors in het verbeteren van de waterkwaliteit. Het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vergt extra inzet van álle betrokken partijen, inclusief het Rijk.”

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water door het water te beschermen en de ecologie te stimuleren. Een goede waterkwaliteit is voorwaarde voor een gezonde leefomgeving en de biodiversiteit. Wij monitoren de waterkwaliteit en brengen daarover jaarlijks een rapportage uit. Uit de waterkwaliteitsrapportage over 2021 blijkt dat de waterkwaliteit niet vooruit is gegaan. Wij zien nog steeds te hoge gehaltes gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfaat en te weinig ondergedoken waterplanten.

Chemische waterkwaliteit

Voor schoon, gezond en levend water is een goede chemische waterkwaliteit een voorwaarde. Lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vanuit de glastuinbouw zijn in ons gebied de voornaamste bronnen van vervuiling van het water. Gezamenlijke inspanningen met de glastuinbouwsector om lozingen en lekkages uit de kassen terug te dringen, leverden tussen 2013 en 2020 een aanzienlijke verbetering op, maar die verbetering zet voor het tweede jaar op rij niet door.

Ecologische waterkwaliteit

De waternatuur wordt bedreigd door emissies uit land- en glastuinbouw, stroming, vaar-recreatie en vraat door onder andere ganzen en exotische rivierkreeften. In ons gebied zijn vooral meer ondergedoken waterplanten nodig. Om de ecologie te stimuleren, werkt Delfland aan een robuust netwerk van nieuwe waternatuur. In 2021 hebben wij hieraan 2 ha natuurvriendelijke oevers en twee vismigratievoorzieningen toegevoegd. In een deel van de hoofdwatergangen zijn we anders gaan maaien zodat waterplantzones zich beter kunnen ontwikkelen.

Extra inzet nodig

Voor de laatste periode van de KRW heeft het algemeen bestuur van Delfland in 2021 een ambitieus maatregelenprogramma vastgesteld. Om emissies uit de glastuinbouw verder terug te dringen, gaat Delfland extra inzetten op risicogestuurd toezicht en betere en snellere opsporingsmethodes, onder meer met e-DNA.
Wij onderzoeken of wij bij bewuste overtredingen en verwijtbare nalatigheid de kans op sancties kunnen vergroten, steviger sancties kunnen opleggen en de kosten van opsporing en onderzoek kunnen verhalen. Veel ondernemers in de glastuinbouw doen het goed. Het is ook in hun belang dat wij optreden tegen wie het niet goed doet.

Met de partners in het afsprakenkader Emissieloze Kas is voor de komende jaren een actieplan vastgesteld met afspraken over intensiever toezicht en handhaving met de gemeenten en omgevingsdiensten, verder onderzoek om lekkages uit kassen te voorkomen, middelen uit de kast-acties, gedragscommunicatie en een challenge voor innovatieve ideeën voor het tegengaan van lekkages.

Voor de ecologie gaan wij waar dat kan minder intensief maaien. Wij onderzoeken of ecologisch baggeren kan bijdragen aan meer ondergedoken waterplanten en gaan ondergedoken waterplanten inplanten in nieuwe en bestaande natuurvriendelijke oevers. Wij nemen daarbij maatregelen om de negatieve effecten van recreatievaart, ganzen en rivierkreeften tegen te gaan.

Zorgen voor schoon water lukt alleen samen

Hoogheemraad Marcel Belt: “In het beheergebied van Delfland wonen, werken en recreëren 1,2 miljoen mensen. Er zijn 43.000 bedrijven en instellingen gevestigd, waaronder 1.500 glastuinbouwondernemingen. De druk op de waterkwaliteit in ons gebied is enorm. Maar voldoende schoon, gezond en levend water is ongelofelijk belangrijk voor de leefbaarheid, voor de biodiversiteit, onze voedsel- en drinkwatervoorziening. Het moet echt veel beter.
Delfland heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een betere waterkwaliteit en dat blijven wij doen. Maar de opgave is groot en wij kunnen het als waterschap niet alleen. Iedereen, van ondernemer, agrariër, bewoner tot recreant, heeft verantwoordelijkheid voor het water.

Bij het Rijk gaan wij de problematiek van gewasbeschermingsmiddelen benadrukken en de noodzaak voor hulp bij de aanpak. Want ook het landelijk beeld is ronduit slecht en het achterblijven van de waterkwaliteit kan ingrijpende gevolgen hebben, zo zegt de minister.
Naast een verstevigde eigen inzet, is betere en meer samenwerking voor mij een speerpunt voor de laatste periode van de KRW. Met name op het gebied van toezicht en handhaving.

Zorgen voor schoon water lukt alleen samen.

U vindt de Waterkwaliteitsrapportage over 2021 op onze website onder Ontdek ons werk/Schoon en gezond water.