Hoe verkleinen wij onze CO2-footprint?

21 oktober 2021

In 2025 willen wij energieneutraal zijn: dan moet de energie die wij gebruiken ten minste worden gecompenseerd door de energie die wij opwekken. Delfland zet breed in op energiebesparing en legt daarbij de focus op de grootste energievragers. We streven naar een steeds groter aandeel eigen duurzame opwekking in het eigen beheergebied. Voor de elektriciteitsvoorziening die ingekocht wordt kiest Delfland voor Nederlandse duurzame energie. Wij gebruiken zo veel mogelijk restwarmte voor de warmtevraag. Daarbij kijken we naar restwarmte uit onze eigen assets en naar beschikbare restwarmte in de omgeving. Daarnaast zoeken wij de samenwerking op met diverse stakeholders om gezamenlijk te werken aan een klimaatneutrale regio.

Doelstellingen

Op de wat langere termijn, in 2050, willen wij klimaatneutraal en CO2-neutraal zijn. Dat betekent onder meer dat wij toegaan naar een 0-emissie van broeikasgassen van de eigen organisatie en ketenpartners (leveranciers, gebruikers en gebiedspartners). In 2030 willen wij 50% minder gebruik maken van primaire grondstoffen. Dit doen we door het verminderen van het gebruik van energie en grondstoffen en het gebruik van duurzame energie- en grondstofbronnen. Ook gebruiken we grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk opnieuw en beginnen we bij de bron om de cirkel zo klein mogelijk te houden. We kijken daarbij niet alleen naar de financiële effecten maar wegen ook de maatschappelijke effecten mee. Als we zorgen voor voldoende flexibiliteit, kunnen we makkelijk meebewegen en aanpassen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

CO2-prestatieladder niveau 3

Om dit te ondersteunen is Delfland gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een CO2-“managementsysteem” om meer inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk én om maatregelen te nemen om die voetafdruk te verkleinen.

Met de CO2-Prestatieladder wordt Delfland uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te verminderen. Wij willen hiermee transparantie geven in de CO2-emissies en onszelf blijven uitdagen om CO2 te reduceren.

Met het behalen van niveau 3 richt de organisatie zich vooral op de CO2-uitstoot welke wordt veroorzaakt door haar eigen bedrijfsvoering. Dit houdt in dat Delfland inzicht heeft in haar eigen energiestromen, zoals onder andere het (bio) gas-, elektra en brandstofverbruik, maar ook zakelijk gereden kilometers of vliegreizen door medewerkers.

CO2-reductie maatregelen

In onderstaande tabel worden de maatregelen van het huidig reductieplan weergegeven. Delfland wil in 2025 ten opzichte van 2019 35% CO2 reduceren. Om dit te bereiken gaan we het wagenpark elektrificeren, maatregelen nemen om ons gasverbruik/elektraverbruik en zakelijk verkeer en vliegreizen en de bijbehorende CO2-uitstoot te verlagen.

Delfland kijkt elk half jaar naar de voortgang van haar maatregelen en inventariseert of het reductieplan aangepast of aangevuld moet worden.

Tabel Co2-reductie

Lees meer over de CO2-prestatieladder en bekijk het CO2-beleid .