Beleidskader Participatie Delfland vastgesteld

11 maart 2021

Op 11 maart heeft de Verenigde Vergadering van Delfland unaniem het Beleidskader Participatie vastgesteld. Het maakt inzichtelijk wat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen verwachten van Delfland in participatieprocessen. Ook maakt het duidelijk hoe Delfland initiatieven beoordeelt op het moment dat Delfland wordt uitgenodigd om te participeren.

Het beleidskader is ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet waarbij participatie een belangrijke pijler is. Het participatiebeleid van Delfland wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet formeel toegepast.

Eén van instrumenten van de Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het voor overheden verplicht om bij het wettelijk instrumentarium participatie toe te passen en daarvoor participatiebeleid op te stellen. De Omgevingswet stimuleert het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. Dat moet leiden tot betere plannen en besluitvorming. Daarnaast kan het bijdragen aan het vertrouwen in de overheid. Partijen voelen zich niet overvallen, maar worden juist betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Dat zou het draagvlak voor besluiten kunnen vergroten en mogelijk leiden tot snellere procedures.

Meer informatie: Het beleidskader participatie van Delfland. (pdf, 833 kB) (pdf, 833 kB)