Aanleg NEZ Gaagweg in Schipluiden


Langs de Gaagweg in Schipluiden legt Delfland op particulier terrein een natte ecologische zone (NEZ) aan. De aanleg van nieuwe waternatuur is een belangrijk middel om de waterkwaliteit te verbeteren. Het terrein ligt precies op de kruising tussen de Oostgaag, Bree- of Lichtvoetwatering en de Zijde.

Waarom

De sloten bij de Gaagweg zijn onderdeel van het KRW (Kaderrichtlijn Water) netwerk. De KRW is een Europese wetgeving die per 2027 bepaalde eisen stelt aan de waterkwaliteit. Door het ontwikkelen van natte ecologische zones wil Delfland de natuur de ruimte geven en zo de waterkwaliteit verbeteren.

Met wie?

In overleg met de eigenaren is een ontwerp gemaakt waarmee +/- 650 m2 natte natuur wordt aangelegd die in verbinding staat met de Zijde. Het kruidenrijk grasland aan de zuidzijde van het perceel wordt zo min mogelijk aangetast. Delfland zorgt voor het onderhoud van de natte ecologische zone.

Planning

In maart 2024 start de uitvoering. Aannemer GKB voert de werkzaamheden emissieloos uit. Eerst zijn een aantal bomen verwijderd op de plek waar de natte natuur moet komen. Vervolgens voert GKB de graaf- en baggerwerkzaamheden uit. Tot slot worden water- en oeverplanten, zoals Watergentiaan, Gele Lis en Lisdodde gepland. GKB zorgt de komende 3 jaar voor het onderhoud.

Wat merk je ervan?

De werkzaamheden vinden plaats langs de Gaagweg. Als je hier rijdt, kun je de werkzaamheden zien. Soms kan er een kleine vertraging optreden als werkverkeer het terrein op en/of af moet rijden.

Met bijdragen van

Dit project is voor een deel gefinancierd met een bijdrage van de provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 'Europa investeert in zijn platteland' is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland.

logos_europa_en_pzh