Speech voor afscheid van het AB 2019-2023, 27 maart 2023


Dit is de laatste vergadering van deze bestuursperiode. Een vergadering waarin we verkiezingsuitslag vaststellen en plaats maken voor het nieuwe bestuur. Ik zal straks natuurlijk uitvoeriger stil staan bij het afscheid van vele bestuursleden.

Na deze mooie bijdragen van bestuursleden die vertrekken wil ik ook graag het woord tot u richten. We nemen vandaag niet alleen afscheid van bestuursleden die niet terugkeren maar ook van de fractie Bedrijfsgebouwd. Dit alles maakt het wel een moment om even te markeren. Ik heb het al eerder gezegd. De rol van geborgde zetels in de waterschapsbesturen heeft niet alleen de waterschappen maar ook de Haagse politiek die erover gaat, tot op het bot verdeeld. Dit begon als een principiële discussie maar de zoektocht naar meerderheden werd allengs meer opportunistisch. Hoe het ook zij, na lang getouwtrek heeft de politiek gesproken en daarmee zullen we het moeten doen. Dat laat onverlet dat we met elkaar mogen constateren dat de fractie Bedrijfsgebouwd een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan Delfland

Ik denk dat alle bestuursleden met gepaste trots mogen terugkijken op deze bestuursperiode. Delfland heeft immers geleverd. We hebben gezorgd voor droge voeten, we hebben gezorgd voor voldoende water, we hebben de basis gelegd om in 2027 aan de KRW te voldoen ook al is het echt nog geen gelopen race, we hebben het rioolwater gezuiverd en de samenwerking in de waterketen versterkt. Daarnaast heeft Delfland verantwoordelijkheid genomen bij talloze maatschappelijke opgaven: energieneutraliteit, klimaatneutraliteit en circulair handelen. Ook is heel veel nieuw beleid tot stand gekomen: veiligheid, herijking van het KRW-programma, robuuste zoetwatervoorziening, het participatiekader, waterkwaliteit overig water, biodiversiteit, recreatief medegebruik, transitie waterketen, en recentelijk de strategie wateroverlast en de Delflandse kustvisie.

Dit is natuurlijk ook een groot compliment aan onze ambtelijke organisatie. Met hun creativiteit, betrokkenheid en uitvoeringskracht staan zij aan de basis van Delfland’s successen.  En waar zaken tegenzitten leren zij, herpakken ze zich en zetten door. Deze resultaten kunnen alleen worden geleverd als samenwerking met de omgeving, binnen de ambtelijke organisatie en met het bestuur effectief is. Samenwerking binnen het bestuur is net zo belangrijk. Daar wil ik ook nog even bij stilstaan.

Het is al vaker gezegd: dit bestuur begon onder een gunstig gesternte. Al bij de eerste VV-vergadering maakte u duidelijk hoe u als bestuur wenste te opereren: samenwerking en collegialiteit waren kernwaarden. Ik heb bij het begin van de bestuursperiode het boek ‘Groter denken, kleiner doen’ van Herman Tjeenk Willink uitgereikt. Twee elementen uit zijn boek wil ik nog een keer aanhalen: De kwaliteit van de uitvoering bepaalt de geloofwaardigheid van de overheid en Op zoek naar de politiek.

De kwaliteit van de uitvoering wordt in belangrijke mate bepaald door de professionaliteit van de organisatie.  Hier zijn belangrijke stappen gezet.  Professionaliteit en veiligheid (fysiek én sociaal) zijn versterkt. Het programma Samenspel heeft vruchten afgeworpen. U heeft onlangs tijdens de informatieve VV in januari gehoord welke vervolgstappen op het programma staan. U heeft als bestuur ook ruimte geschapen om dit vorm te geven door rolvast te opereren en vertrouwen te geven. Zoals Pieter het zegt: “U bestuurt, het directieteam stuurt en de managers sturen aan en geven ruimte aan de medewerkers voor de uitvoering.”

Op zoek naar de politiek betekent op zoek naar het algemeen belang ieder vanuit zijn eigen visie. We hebben de afgelopen jaren meer ruimte gecreëerd voor het uitdragen van deze politieke visie door algemene beschouwingen te houden bij de begrotingsbehandeling. Daarnaast hebben we ons verder bekwaamd in het voeren van het debat en de kunst van overreden zonder dat dat afbreuk doet aan de persoonlijke verhoudingen. Ik denk dat het debat enorm verbeterd is maar het kan nog altijd beter. Daarom geef ik jullie allemaal het boekje “Socrates op sneakers” omdat het kan helpen om dat zogenaamde goede gesprek te voeren. Een gesprek waar goed luisteren minstens zo belangrijk is als spreken. Een gesprek waar we elkaar niet proberen te overtuigen van ons eigen gelijk maar samen op zoek gaan naar wezenlijke antwoorden. Een gesprek waar we verbindingen leggen in plaats van te polariseren.

Tjeenk Willink waarschuwde ook dat er in Nederland te weinig debat is over de echt grote vraagstukken. Jaap Smit spreekt vanmorgen in het Financieel Dagblad over de leegte in de samenleving zonder samenbindend verhaal. Hoe moeten we Nederland inrichten zodat ook volgende generaties hier goed kunnen leven? Wat vraagt dan aan adaptatievermogen? Hoe ga met elkaar verder zonder ijzerenheinig in je vermeende eigen gelijk te blijven hangen? Klare taal voor politici en bestuurders, die mij uit het hart gegrepen is. Ik constateer dat waterschappen gelukkig verder kijken dan de bestuurlijke termijn van vier jaar. Dat heeft u zeker ook gedaan. Het waterbeheerprogramma en de aangenomen moties IPCC Klimaatverandering Klaar voor een robuuste toekomst, Financieel Evenwicht langere termijn en Bestuurskracht spreken boekdelen.

Kortom, er is veel bereikt en tegelijkertijd blijven de wateruitdagingen nog steeds ongekend groot. Met een knipoog naar Simon and Garfunkel zeg ik dat Delfland zich ontwikkeld heeft tot een “steady bridge over troubled water.” Dat is een mooie basis voor het nieuwe bestuur.

Ik wil u danken voor uw enthousiasme, uw inzet en het ook in mij gestelde vertrouwen. Het was een genoegen uw voorzitter te mogen zijn. Tenslotte wil ik u hartelijk danken voor de appelboom. De boom die symbool staat voor liefde, vertrouwen en dankbaarheid. Liefde voor water, Vertrouwen in Delfland, Dankbaarheid voor de samenwerking. Wij zullen ervoor zorgen dat de appelboom net als Delfland zal blijven floreren.


Meer over de dijkgraaf