Beëdiging nieuw Algemeen Bestuur, Hoogheemraadschap van Delfland, 29 maart 2023


Ik wil u graag kort toespreken op deze belangrijke dag. Twee weken geleden hebben ruim 449000 inwoners van Delfland hun stem uitgebracht. We hebben de inwoners voorgehouden dat waterschapsverkiezingen ertoe doen. Goed waterbeheer is niet meer vanzelfsprekend en vraagt meer en meer om keuzes. Waterschappen hebben ruimte nodig om hun werk goed te kunnen blijven doen. Maar, er zijn zoveel andere partijen met opgaven die een beroep doen op diezelfde ruimte. Het zal dus vaker schuren omdat het besef groeit dat niet alles meer overal kan. Politieke belangenafweging wordt steeds belangrijker. Ik heb ook vier jaar geleden gezegd dat ik niet bang ben voor meer politiek debat. De angst voor politisering komt volgens mij voor uit het misverstaan het politieke. Te vaak wordt gedacht aan politieke spelletjes, politiek afrekenen, elkaar niets gunnen. Dat is jammer want het politieke is echt iets heel anders.  Het gaat om een visie op onze maatschappij, een visie op het Delfland waarin wij met elkaar willen leven. Wat is redelijk en rechtvaardig? Wat is in het algemeen belang? De uitdaging voor bestuurders is om gezamenlijk dat algemeen belang te zoeken, om de eigen achterban hierin mee te nemen en uiteindelijk knopen door te hakken. Wie bestuurder is, moet ook willen besturen en zorgen dat mooie voornemens worden vertaald in concrete acties. Een zeker pragmatisme kan daarbij geen kwaad. Zoals Willem Elschot schreef in zijn mooie gedicht Het Huwelijk: “Tussen Droom en Daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.”

In de vorige bestuursperiode zijn er belangrijke stappen gezet om de kwaliteit van het besluitvormingsproces op een hoger plan te tillen. Commissies worden voorgezeten door AB leden. We zijn meer rolvast als bestuurders gaan werken: meer aandacht voor de waarom en de wat vragen. Meer ruimte voor de professionals in de ambtelijke organisatie om de hoe vraag in te vullen. De omarming van het zogenaamde BOB-model met een duidelijke markering van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming heeft ook bijgedragen aan die kwaliteitsslag. Toch ben ik van mening dat er echt nog wel ruimte is voor verdere verbetering. Dan denk ik in het bijzonder aan het debat tussen AB-leden. Niet alleen aangeven of een besluit goed is of slecht maar ook hier ruimte zoeken om met elkaar de voorgestelde besluiten te verbeteren. Dat vraagt ook de kunst van het stellen van goede vragen. Ik heb eergisteren de oud-bestuurders het boekje “Socrates op sneakers” cadeau gedaan omdat het kan helpen om dat zogenaamde goede gesprek te voeren. Een gesprek waar goed luisteren minstens zo belangrijk is als spreken. Een gesprek waar we elkaar niet proberen te overtuigen van ons eigen gelijk maar samen op zoek gaan naar wezenlijke antwoorden. Een gesprek waar we verbindingen leggen in plaats van te polariseren. Ik bied ook jullie als nieuwe bestuursleden graag dit boekje aan.

De komende weken gaat u aan de slag om tot een nieuw akkoord te komen. Dat kan een bestuursakkoord zijn of een coalitieakkoord. Ik denk dat het vorig jaar vastgestelde zesde waterbeheerprogramma van Delfland en het boekje Strategische Verkenningen dat secretaris directeur Pieter Janssen u heeft aangeboden namens de ambtelijke organisatie, u daarbij kunnen helpen.  Ik zie uit naar een mooie nieuwe bestuursperiode waarin de waterschappen weer kunnen laten zien welke belangrijke rol zij in dit NEDERland vervullen. De waterschappen zijn wat mij betreft het mooiste bestuursorgaan in Nederland. Wij kijken ver vooruit bij onze beleidsontwikkeling, wij hebben uitvoeringskracht en tenslotte waardevolle gebiedskennis. Laten we met elkaar deze eigenschappen koesteren en etaleren als zelfbewuste medeoverheid.

Ik wens u allemaal veel succes en plezier als lid van het nieuwe bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland.


Meer over de dijkgraaf