Over baggeren


Baggeren is een manier om de sloten en vaarten te onderhouden. Met het baggeren wordt er slib van de waterbodem verwijderd. Zo kunnen we bij regen sneller water afvoeren en bij droogte water aanvoeren. Op deze manier werken we aan het voorkomen van wateroverlast en droogte. Baggeren doen we bij voorkeur van 1 september tot 1 april.

Baggeren

Natuurlijk proces

In ons gebied ligt 4.500 kilometer aan sloten en vaarten. In al deze watergangen 'groeit' bagger (ook wel baggerspecie genoemd) op de bodem. Dat is een laag modder of slib die ontstaat uit bodemdeeltjes, door afgestorven waterplanten en ook van bladval van bomen. De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd door zal blijven gaan. We meten regelmatig hoeveel bagger er ligt. Dit doen we met een speciale aluminium meetstaaf. Zo weten we of we moeten baggeren en hoe dik de laag met bagger is.

Waar we baggeren

Voor alle watergangen binnen ons gebied is de gewenste diepte vastgesteld in de legger. Als ze minder diep zijn kan er minder water worden afgevoerd. Dit kan leiden tot wateroverlast. Om watergangen op vastgestelde diepte te houden wordt er gebaggerd. Het baggeren in ons gebied is verdeeld over acht jaren. Om te voorkomen dat één groot gebied te veel hinder ondervindt, is ons gebied opgedeeld in ruim 250 baggervakken. Op de baggervakkenkaart is te zien welke watergangen elk jaar gecontroleerd worden. Indien ze niet een bepaalde diepte hebben en worden gebaggerd.

Wanneer we baggeren

Onze voorkeur gaat er naar uit om tussen september en april de bagger uit sloten weg te halen. Het is dan rustig in de sloten. Er bloeien geen planten en er zijn geen nesten van dieren. Elk vak is ongeveer 150 hectare groot en ieder jaar worden circa 30 vakken gebaggerd. Eerst wordt de diepte gepeild. Waar nodig wordt er dan gebaggerd. In acht jaar tijd is dan het hele gebied onderhouden en kan de cyclus weer opnieuw beginnen.

Bekijk wie er verantwoordelijk is voor het baggeren

Zorg voor de waternatuur

De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers in opdracht van ons. Dit doen ze met zorg voor de natuur in en langs het water. We willen de waternatuur zo min mogelijk verstoren in lijn met de gedragscode wet natuurbescherming waterschappen en Wet natuurbescherming.

Lees hoe we rekening houden met de natuur

Regels voor plant en dier

De aannemers moeten werken volgens onze ecologische werkprotocollen waarin voorwaarden zijn opgenomen voor onderhoud met zorg voor de natuur. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen tijdens de werkzaamheden en waar nodig controleren ze op aanwezige broednesten. Een paar dagen voor het baggeren worden de locaties gecontroleerd door een ecologisch expert. In de video is te zien hoe dat gaat.


Ontvangstplicht bagger

Bekijk de informatie over het verplicht ontvangen van bagger.

Michel Korpel vertelt over voorlopen

Voorlopen is het controleren van de watergangen voordat er gebaggerd wordt.