Hoe gaat het met de CO2-uitstoot van Delfland?


We zijn goed op weg om waterschap steeds minder CO2 uit te stoten. Sinds 2019 is onze uitstoot al gereduceerd met 83%. Dat staat gelijk aan 2290 minder rondjes om de aarde rijden met een auto. Deze CO2-reductie is grotendeels te danken aan de inkoop van groene stroom en de vermindering van zakelijke gedeclareerde kilometers.

Doelstelling 2025 behaald en nieuwe doelstelling 2026

Met deze CO2-reductie van 83% hebben we onze doelstelling voor 2025 al behaald. Dat is goed nieuws! Dit is dan ook de reden dat wij onze doelstelling hebben aangescherpt naar 90% CO2-reductie in 2026. We blijven namelijk CO2 reduceren tot we in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekent onder andere dat we als doel hebben om geen broeikasgassen meer uit te stoten. Dit geldt voor onze eigen organisatie, maar ook als uitgangspunt voor onze leveranciers en andere partners waarmee wij samenwerken.


Onze CO
2-reductie voortgang 
Wij zijn bewust bezig om ieder jaar onze CO2 uitstoot te verlagen. In 2022 is de COuitstoot met 479 ton gedaald, 1 ton CO2 ziet eruit als een luchtballon van 500 m3 dus in totaal 479 luchtballonen. Dit mede door dat het aardgasverbruik op de AWZI Houtrust aanzienlijk is gereduceerd. Dit komt door de optimalisatie van het warmte-terugwin-systeem uit de groengas installatie en het plaatsen van een warmtepomp. Verdere verlaging komt door aanpassingen op AWZI Nieuwe Waterweg (diverse onderdelen in de sliblijn zijn verwijderd, zoals de slibgistingstanks, gashouder, etc.), hierdoor wordt het ingekochte aardgas uitsluitend gebruikt om de bedrijfsgebouwen op te warmen in de koude maanden.


Wat gaat Delfland nog doen?
 
Ondanks dat onze totale CO2-uitstoot flink is gereduceerd hebben we nog reductiedoelstellingen te behalen om straks helemaal klimaatneutraal te zijn.

De komende jaren focust Delfland zich onder andere op:

  • Verduurzamen van het wagenpark;
  • Elektrisch transport van het zuiveringsslib;
  • Verdere verduurzaming van de AWZI’s Harnaschpolder, Houtrust en Nieuwe Waterweg;
  • Nieuwbouw van AWZI de Groote Lucht;
  • Verbouwing van rioolgemaal Morsestraat.

Daarnaast neemt Delfland actief deel aan verschillende initiatieven, zoals de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF), Community of Practice (CoP) interne CO2-beprijzing en Implementatie Duurzaam Opdrachtgeverschap.