Baggeren

baggeren in een watergang

Baggeren is een manier om de sloten en vaarten te onderhouden. Met het baggeren wordt de sliblaag van de waterbodem verwijderd (tot aan een bepaalde vastgestelde diepte), zodat regen sneller kan worden afgevoerd. Op deze manier werkt Delfland aan het voorkomen van wateroverlast. Baggeren doen we in principe van 1 september tot 1 april.

In ons gebied ligt 4.500 kilometer aan sloten en vaarten. In al deze watergangen 'groeit' bagger - ook wel baggerspecie genoemd - op de bodem. Dit is een laag modder of slib die ontstaat door afspoeling van bodemdeeltjes, door afgestorven waterplanten en door bladval van bomen die naast de watergang staan. De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd door zal blijven gaan.

Alle watergangen binnen Delfland moeten een bepaalde vastgestelde diepte hebben. Als ze minder diep zijn, kan er minder water worden afgevoerd waardoor wateroverlast kan ontstaan. De vastgestelde diepte voor iedere watergang staat aangegeven in de legger.

Om de watergangen op de vastgestelde diepte te houden wordt de baggerspecie regelmatig weggehaald, oftewel: de watergang wordt gebaggerd. Het baggeren van alle watergangen in het gebied van Delfland is verdeeld over acht jaren. Om te voorkomen dat één groot gebied te veel hinder ondervindt van de werkzaamheden, is het gebied van Delfland opgedeeld in ruim 250 vakken (baggervakken). Op de baggervakkenkaart is aangegeven welke vakken in welk jaar gebaggerd moeten worden.

 Elk vak is gemiddeld 150 hectare groot en ieder jaar worden circa 30 vakken gebaggerd. Daarin wordt eerst onderzocht of de watergangen op diepte zijn. In acht jaar tijd is op deze manier het hele gebied gebaggerd en vervolgens kan de cyclus weer opnieuw beginnen.

Delfland verwijdert op deze manier dit seizoen 55.000 m3 bagger.

Voor het onderhoud van de watergangen kunnen diverse partijen verantwoordelijk zijn: het Hoogheemraadschap van Delfland zelf, andere overheden (bijvoorbeeld de gemeente) of particulieren. Op de Homepage vindt u de link naar Bekijk Delfland op de kaart. Onder deze link vindt u onder andere de kaart met watergangen van het huidige baggerseizoen. Hierin staat ook vermeld welke van de drie partijen verantwoordelijk is voor het onderhoud.