Overeenstemming bomenkap Kortebuurt Maassluis

11 oktober 2022

De dijk aan de Kortebuurt, ter hoogte van huisnummer 21, en de dijk aan de Boonervliet in Maassluis zijn verzakt en moeten opgehoogd worden om de veiligheid van het gebied te kunnen garanderen. Na overleg tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en Natuurlijk Waterweg-Noord (KNVV) worden vooralsnog alleen de bomen langs de Boonervliet gekapt. De bomen langs de Kortebuurt zijn onderdeel van de roekenkolonie van Maassluis en blijven staan totdat een goede oplossing voor de roeken is gevonden. Als de bomen voor de omgeving een direct gevaar gaan vormen dan zullen er maatregelen worden genomen, noodkap is niet uitgesloten.

Dijkversterking aan de Boonervliet in uitvoering

De ophoging van de dijk aan de Boonervliet moet zo snel mogelijk worden opgepakt zodat de dijk weer voldoende hoog en stevig is. In oktober 2022 wordt gestart met de voorbereidingen voor de dijkophoging, het kappen van de bomen. In de loop van 2023 wordt gestart met de daadwerkelijke dijkophoging aan de Boonervliet. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat de bomen aan deze dijk minder tot niet gebruikt worden door de roek en de ruige dwergvleermuis.

Onderdeel van de bomenkap is het herplantplan. Er worden ongeveer 113 bomen terug geplant en bovendien nog een groot aantal heesters en struiken. Dat garandeert een snel herstel van de biodiversiteit en continuïteit voor de nestgelegenheid voor de roeken.

Bij de werkzaamheden is aandacht voor de natuur en de dieren in het gebied. Een ecoloog begeleidt de werkzaamheden en zorgt ervoor dat de natuur en bijvoorbeeld de roeken en vleermuizen, zo min mogelijk worden verstoord. Daarnaast probeert Delfland de overlast door de werkzaamheden beperkt te houden.

Wel zal het voor de inwoners van Maassluis en omgeving even wennen worden. Een heel mooi stukje Maassluis wordt onderhanden genomen. Onvermijdelijk, veiligheid gaat voor. Wel is er voor de beschermde dieren in het gebied, roeken en vleermuizen, een goede oplossing gevonden. En vanwege de uitgebreide herplant is de verwachting dat de natuurwaarde van het gebied goed zal herstellen.


Wat gaat er gebeuren?

Op de schets ziet u centraal de boerderij “De Vliethof”. In het gedeelte 107-2, de rood gemerkte gebieden, worden ongeveer 35 bomen gekapt en wordt de kade langs de Boonervliet opgehoogd.

De bomen langs de Kortebuurt, 107-1, de groen gemerkte gebieden, behoren tot het koloniegebied van de roeken en blijven vooralsnog staan. In overleg met Natuurlijk Waterweg-Noord is besloten om de verstoring voor de roek en de ruige dwergvleesmuis verder te verkleinen door dit deel van de dijk later op te pakken. Begin 2023 vindt aanvullend onderzoek plaats naar hoe de dijkversterking hier plaats gaat vinden. Hieruit wordt duidelijk wanneer de werkzaamheden kunnen plaatsvinden. In de blauw gemerkte gebieden vindt de herplant plaats.

situatieschets overeenkomst Kortebuurt, Maassluis
Situatieschets Kortebuurt