Citizen science onderzoek: druk op waterkwaliteit nog steeds veel te groot

17 november 2022

Slechts 20% van de onderzochte kleine wateren in Nederland krijgt een voldoende van de deelnemers van het citizen science onderzoek Vang de Watermonsters. Dit onderzoek is een initiatief van onder meer Natuur & Milieu, NIOO-KNAW, ASN Bank, Nederlandse Waterschapsbank, Stichting Vivace en zes waterschappen, waaronder Delfland.

In deze vierde editie van Vang de Watermonsters hebben 425 burgeronderzoekers de waterkwaliteit onderzocht van 1680 plassen, sloten, grachten en kanalen in ons land waarvan 94 in het gebied van Delfland. De resultaten laten zien dat de waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren nog steeds onder grote druk staat.

Delfland herkent het beeld en onderschrijft de urgentie voor meer gezamenlijke inzet voor een betere waterkwaliteit en het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor onze leefomgeving, de biodiversiteit en onze drinkwater- en voedselvoorziening.

Wat doet Delfland voor de waterkwaliteit?

Delfland beschermt het water tegen schadelijke stoffen en stimuleert de waterkwaliteit onder meer door het aanleggen van nieuwe waternatuur en ecologisch onderhoud. Ook werken wij aan waterbewustzijn. Deelname aan Vang de Watermonsters is daarvan een voorbeeld. Ondanks onze inspanningen zien wij dat de waterkwaliteit in ons gebied niet goed is: na flinke stappen voorwaarts stagneert sinds twee jaar de verbetering.

Dit jaar zijn wij begonnen met het stimuleren van ecologisch onderhoud aan watergangen door derden, waarbij planten mogen blijven staan waar zij de doorstroming niet belemmeren. Wij gaan extra ondergedoken waterplanten inplanten in nieuwe en bestaande natuurvriendelijke oevers. Wij nemen daarbij maatregelen om de negatieve effecten van recreatievaart, ganzen en rivierkreeften op deze oevers tegen te gaan. Wij zorgen ervoor dat vissen steeds vrijer door het watersysteem kunnen bewegen.

In 2023 starten wij met een nieuwe, intensieve aanpak om lekkages en lozingen uit de glastuinbouw verder terug te dringen en ondersteunen wij de boeren in ons gebied met het nemen van maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

We kunnen het niet alleen

Delfland heeft de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in een betere waterkwaliteit en dat blijven wij doen. Maar de opgave is groot en wij kunnen het als waterschap niet alleen. Iedereen in ons gebied, van ondernemer, agrariër, bewoner, tot recreant, heeft verantwoordelijkheid om het water schoon te houden. Naast een verstevigde eigen inzet, is betere en meer samenwerking voor Delfland een belangrijk speerpunt voor de laatste periode van de KRW.

Met de gemeenten gaan wij maatregelen nemen om de waterkwaliteit in lokaal water te verbeteren. Met gemeenten en omgevingsdiensten maken wij afspraken over toezicht en handhavingscapaciteit in de glastuinbouw. Binnen de Unie van Waterschappen gaan wij bij het Rijk meer aandacht vragen voor het beleid op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en voor de aanpak van stoffen in het water waarop wij geen invloed hebben, waaronder PFAS.

Zorgen voor schoon water lukt alleen als alle betrokken en verantwoordelijke partijen de benodigde stappen zetten!

Een kaart met de resultaten van het citizen science onderzoek Vang de Watermonsters vindt u op https://natuurenmilieu.nl/watermonsters/#map. Het onderzoeksrapport kunt u raadplegen via deze link: Onderzoeksrapport.