Waterbeheerprogramma Delfland: vooruitkijken en nu handelen

11 maart 2022

Op 10 maart heeft het bestuur van Delfland het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 (WBP6) unaniem vastgesteld. Het is het zesde waterbeheerprogramma dat Delfland heeft opgesteld.

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt: “Het WBP6 geeft een integraal overzicht van het werk dat we als waterschap gaan uitvoeren tot en met 2027. Daarnaast beschrijft het de uitdagingen waarmee we te maken hebben, zoals klimaatverandering en digitalisering. Het WBP6 is een visitekaartje voor iedereen die meer wil weten over het werk van Delfland.”

Foto WBP6
Poldergebied met water en persoon - WPB6

Regulier en nieuw werk

Het grootste deel van het werk van Delfland bestaat uit het continu uitvoeren van reguliere werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn: het regelmatig controleren van dijken en ze verstevigen waar nodig. Het onderhouden van gemalen, sluizen en duikers zodat die goed blijven functioneren. Het op orde houden van alle waterpeilen zodat we droge voeten houden in natte tijden. En het zuiveren van de stroom afvalwater die via het uitgebreide netwerk van riolen richting de zuiveringen gaat.

In het WBP6 wordt ook gekeken naar onderwerpen waar nieuwe initiatieven of innovatieve werkwijzen voor nodig zijn. Zo worden bijvoorbeeld dijken ingericht tot plekken met meer biodiversiteit.

Flexibel blijven en innoveren

Bij het werk dat Delfland uitvoert hebben we te maken met uitdagingen zoals: klimaatverandering, verstedelijking, energietransitie, digitalisering, arbeidsmarkt en de veranderende rol van de overheid. Piet-Hein Daverveldt: “Al deze ontwikkelingen dwingen ons flexibel te blijven, te innoveren, samen te werken en te anticiperen op de veranderende omgeving. Neem bijvoorbeeld de klimaatverandering. Zeespiegelstijging, heviger buien en vaker langduriger perioden van droogte zijn zeer ingrijpend voor Delfland dat veel verhard oppervlak heeft en ook nog eens te maken heeft met bodemdaling. Dit betekent dat je ver vooruit moet kijken en nu moet inzetten op meer ruimte voor water en aangepast peilbeheer.”

Ook de verbetering van de kwaliteit van ons oppervlaktewater vraagt de komende jaren nog om grote inspanningen.

Digitale innovaties zoals sensoren, digitale simulatiemodellen en robotisering kunnen ondersteunen bij oplossingen voor deze vraagstukken. Dit raakt alle taken van de waterschappen: van afvalwaterzuivering en watersysteembeheer tot bedrijfsvoering en personeelszaken.

Samenwerken aan ruimte voor water

Het WBP6 beschrijft op hoofdlijnen welke maatregelen Delfland neemt om met genoemde uitdagingen om te gaan en zo het gebied veilig en leefbaar te houden. Delfland wil bijvoorbeeld wateroverlast als gevolg van extreem weer zoveel mogelijk voorkomen en de invloed van droogte op de hoeveelheid zoetwater verminderen. Daverveldt: “Wateroverlast of droogte kent geen grenzen. En oplossingen hiervoor vragen om een andere manier van denken. Daarom moeten we nog veel meer dan voorheen met andere partijen samenwerken, zoals gemeenten en ontwikkelaars. Bijvoorbeeld door in een vroeg stadium bij bouwprojecten betrokken te zijn, zodat water de ruimte kan krijgen die het nodig heeft. Denk aan het aanleggen van waterbergingen.”
Vanwege de complexe opgaven in ons gebied wil Delfland bruggen slaan naar andere partijen en intensiever samenwerken. Het WBP6 benadrukt bij partijen in de omgeving welk werk we doen en waarom ruimte voor water zo belangrijk is. “Wij kunnen dit niet alleen voor elkaar krijgen en met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, roep ik alle lokale partijen op ruimte voor water onderdeel te laten zijn van de coalitie- of bestuursakkoorden,” aldus Daverveldt.

Over het WBP6

In het WBP6 wordt met een brede blik naar de watertaken van Delfland gekeken vanuit het perspectief van de leefomgeving. Het heeft een eigentijdse opzet: zowel op papier als digitaal. Het WBP6 is zo gemaakt dat het voor bezoekers makkelijk is de informatie te vinden die zij zoeken. Er zijn drie niveaus van informatie; hoe gedetailleerder de informatie die gezocht wordt, hoe dieper de bezoeker in deze niveaus komt. Meer informatie is te vinden op: www.hhdelfland.nl/wbp6.