Weidevogelgebied Zuidpolder Delfgauw stap dichterbij

3 juni 2022

Overheden, natuurbeheerders en boeren hebben afspraken gemaakt voor een weidevogelgebied in de Zuidpolder van Delfgauw tussen de N470 en de Oude Leedeweg. De komende twee jaar worden hier de ideale omstandigheden gecreëerd voor weidevogels, andere vormen van natuur en het behoud van het karakteristieke polderlandschap. Hoogheemraad Marcel Belt is blij met de ontwikkelingen: het project draagt bij aan meer biodiversiteit en een betere waterkwaliteit in ons gebied.

Marcel Belt: “Weidevogels hebben het moeilijk. Zeker in een dichtbebouwd en dichtbevolkt gebied als het onze. Daarom dragen wij waar dat kan graag bij aan projecten die de weidevogels helpen. Dat dit gebied er op korte termijn komt, is fantastisch.”

Hoe ziet het weidevogelgebied er straks uit?

In het weidevogelgebied komen extra greppels en poelen waar weidevogels voedsel kunnen vinden. Een gedeelte van het gebied krijgt een hoger waterpeil. Op andere plekken worden akkers aangelegd waar vogels zoals kievit, patrijs, wilde eend en veldleeuwerik op af komen. Ook insecten en wilde planten kunnen hiervan profiteren. In het zuidelijk deel komen natuurvriendelijke oevers voor insecten, vissen, kikkers en andere waterdieren.

Dit deel van het gebied wordt daardoor ook interessant voor bijvoorbeeld de blauwe reiger en de lepelaar. Het huidige natuurgebied De Groene Keijzer wordt waterrijker met poelen en ondiepe plassen.

Maatregelen in de omgeving

Op dit moment doen de boeren in de Zuidpolder al veel voor weidevogels door agrarisch natuurbeheer. Dit wordt waar mogelijk uitgebreid en ondersteund. Ook is er al een aangepast beheer van de slootkanten, wat de biodiversiteit vergroot. In het gebied ligt ook een eendenkooi. De komende maanden worden nog aanvullende afspraken gemaakt om het beheer van de eendenkooi, het weidevogelgebied en het agrarisch landschap zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Kavelruil

Om het weidevogelgebied te realiseren hebben grondeigenaren, pachters en andere belanghebbenden in de Zuidpolder afspraken gemaakt over de manier waarop de grond het beste verdeeld en gebruikt kan worden. Inmiddels zijn de betrokken partijen gestart met de voorbereiding op de definitieve inrichting van het weidevogelgebied.

Natuurnetwerk Nederland

De provincie wil het toekomstige weidevogelgebied officieel laten opnemen in het landelijke netwerk van natuurgebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarmee is het goed beschermd en komt er ook geld beschikbaar voor het beheer. Verwacht wordt dat de Zuidpolder in 2023 officieel is opgenomen in het NNN, en dat dan ook de meeste inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd.

Wat voorafging

In 2019 hebben provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp besloten om de kansen voor een weidevogelgebied in de Zuidpolder te onderzoeken. In 2020 zijn de plannen verder uitgewerkt. Daarbij is gebleken dat een combinatie van een weidevogelgebied met daaromheen natuurinclusieve landbouw het meest kansrijk is.

De inrichting van de Zuidpolder als weidevogelgebied is een van de maatregelen uit het Zuid-Hollandse Actieplan Boerenlandvogels. Dit plan bevat allerlei maatregelen die tot en met 2027 worden uitgevoerd om de teruggang van het aantal vogels van weilanden, akkers en bollenvelden te stoppen. Het is opgesteld door de provincie in samenwerking met de agrarische collectieven verenigd in BoerenNatuur Zuid-Holland, de weidevogelvrijwilligers en de natuur- en milieuorganisaties.