Delfland voert extra zoetwater aan vanwege droogte

14 juli 2022

Het Rijk en vier waterschappen hebben op woensdag 13 juli besloten om extra maatregelen in te zetten om de dreiging van verzilting in West-Nederland het hoofd te bieden.

Door inzet van de zogeheten Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA) wordt in het gebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoetwater uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gepompt en naar het westen van Nederland gevoerd. Dit betekent dat Delfland via een stelsel van watergangen, stuwen en gemalen vanaf volgende week extra zoetwater ontvangt vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit water wordt deels gebruikt om in de zoetwaterbehoefte van Delfland te voorzien. Een deel wordt doorgevoerd naar het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

Dreiging verzilting West-Nederland


Momenteel daalt de Rijnafvoer zeer sterk. Door deze dalende Rijnafvoer is er onvoldoende tegendruk van rivierwater om indringing van zoutwater op de Nieuwe Waterweg (nabij Rotterdam) en verder stroomopwaarts tegen te gaan. Dit zorgt ervoor dat standaard zoetwater aanvoerpunten op korte termijn niet meer beschikbaar zijn. Daarnaast zien wij bij Delfland een toename van de zoutindringing bij de sluizen.

Om toch in de zoetwatervraag van West-Nederland te voorzien worden de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) en de Doorstroom Krimpenerwaard (DKW) in werking gezet. Met de KWA wordt water aangevoerd vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar Bodegraven en naar de Waaijersluis (kop van Hollandse IJssel). Met de DKW wordt water uit de Lek via de Krimpenwaard doorgevoerd naar de Hollandse IJssel.

KWA & DKW kaart
Aanvoer KWA en DKW

Aanvoer van extra zoet water

Delfland ontvangt via gemaal Mr. Dr. Th.F.J.A. Dolk in Leidschendam extra zoetwater vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat is maximaal 2,9 m3/s. Hiervan voeren wij maximaal 1,1 m3/s via de Schie en de Bergsluis in Rotterdam naar buurwaterschap Schieland en de Krimpenerwaard. Deze doorvoer heeft verder geen merkbare gevolgen voor de inwoners van Delfland.

Droohte jpg Afbeelding2
De aanvoerroute vanaf gemaal Mr. Dr. Th.F.J.A. Dolk, Leidschendam naar het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Droogtesituatie Delfland

Voldoende zoetwater van goede kwaliteit is belangrijk voor de land- en tuinbouw, de waterkwaliteit in onze sloten, vaarten en plassen en de natuur. Ook is het aanhouden van het waterpeil nodig voor de stevigheid van de dijken en kades.

Wij houden op dit moment het waterpeil in de watergangen op de juiste hoogte door water uit het Brielse Meer te halen. Dit is doorgaans voldoende om alle functies te faciliteren en te voorzien van zoetwater. Door de sterk dalende rivierafvoeren neemt de zoutindringing bij de sluizen snel toe. Om deze ongewenste situatie tegen te gaan, malen we dit zoute water weer naar buiten. Dit kost echter veel zoetwater, wat momenteel schaars is door het langdurige droge weer. We zijn daarom erg blij dat vanaf volgende week met de inzet van de KWA extra zoetwater beschikbaar komt.

Ook houden wij de conditie van de dijken goed in de gaten. Bij aanhoudende droogte zullen er keringinspecties worden uitgevoerd.

Waar mogelijk zetten we daarnaast het waterpeil hoger zodat we een grotere watervoorraad hebben. Hierdoor kunnen de peilen iets meer varieren dan normaal. Dit heeft geen gevolgen voor de inwoners van Delfland.

Vanzelfsprekend monitoren wij de situatie goed en nemen we indien nodig aanvullende maatregelen. Hou hiervoor de website van Delfland in de gaten.

Met de huidige droogte is het belangrijk om zuinig met water om te gaan. Zo kunt u zelf ook bijdragen aan voldoende zoetwater.

Over de KWA

Nederland Waterland beschikt over een uniek stelsel van stuwen, watergangen en gemalen om in tijden van ernstige droogte dit gebied van voldoende zoet water te voorzien. Dat gaat alleen niet vanzelf. Om de KWA in werking te zetten zal de normale stromingsrichting op de Leidsche Rijn worden omgedraaid en de Leidsche Rijn bij de kruising met het Amsterdam- Rijnkanaal tot aan de Haanwijkersluis in Harmelen worden gestremd. Gemaal De Aanvoerder pompt vanaf dat moment water naar het westen van Nederland.

De partijen die samen de KWA realiseren zijn de waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard in samenwerking met Rijkswaterstaat. De waterschappen realiseren samen met partners innovatieve oplossingen om extreme weersituaties van droogte en wateroverlast het hoofd te bieden. Deze weersextremen worden steeds heviger met droge zomers en piekbuien waardoor klimaatbestendige oplossingen noodzakelijk zijn voor het veilig leven, werken en recreëren in West-Nederland. Al bestaande oplossingen zoals de KWA en DKW worden nog verder ontwikkeld. Zo wordt de KWA momenteel uitgebreid naar de KWA+, waarmee meer water kan worden geleverd. De oplevering daarvan is in 2023 voorzien.