Verwijderen duindoorn in duingebied bij Monster

17 september 2021

In het duingebied bij Monster, gemeente Westland, zijn we gestart met het verwijderen van duindoorn. Dit gebeurt over een lengte van 1,3 kilometer, tussen het Schelpenpad en de Molenslag. Het weghalen van duindoorn vergroot en verbetert het leefgebied van beschermde soorten planten en dieren. En het zorgt voor meer natuurlijke zandbeweging, waardoor hogere en nieuwe duinenrijen ontstaan voor een stevige kust.

Delfland zet zich in voor droge voeten in een leefbaar gebied en beheert de zeewering sinds 2014 op dynamische wijze. Vanwege de Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, is het belangrijk om de dynamiek in de duinen aan te moedigen en vergrassing en vergroeiing tegen te gaan. Een van de maatregelen die wij daarvoor nemen is het op verschillende locaties verwijderen van duindoorn.

Leefgebied zandhagedis

In de duinen leven beschermde soorten planten en dieren, zoals de zandhagedis. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak bij het verwijderen van duindoorn. De werkzaamheden worden begeleid door een ecologisch deskundige. Die ziet erop toe dat zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan de natuur en dat het leefgebied van beschermde soorten zo min mogelijk wordt verstoord. In deze periode van het jaar zijn de zandhagedissen minder actief. De werkzaamheden worden tot uiterlijk 15 oktober uitgevoerd. Met een kraan met knijper wordt de wortelkluit van de duindoorn uit de grond getrokken, de zogeheten pluk-en-trek methode. Machinaal maken we de dichtbegroeide gebieden met duindoorn weer open. Schapen en geiten kunnen het verder onderhouden, door er te grazen.

Dynamisch Kustbeheer

Om te voldoen aan de doelen van een Natura 2000-gebied zorgen we voor dynamisch kustbeheer. Dynamisch kustbeheer houdt in dat er ruimte wordt gegeven aan natuurlijke processen als verstuiving, waardoor de kust op natuurlijke wijze kan meegroeien met de zeespiegelstijging. Het verwijderen van de duindoorn in bepaalde gebieden helpt daarbij. De duinen groeien op natuurlijke wijze mee met de stijgende zeespiegel en blijven in de toekomst bestand tegen extreem weer.

Meer weten over dynamisch kustbeheer? Bekijk dan deze digitale excursie van STOWA in ons duingebied: https://youtu.be/yzzlhXgHHx8

Opengemaakt
Verwijderen duindoorn